VI sesja Rady Miasta Legionowo 

 

18 marca 2019 r. godz. 10.00

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję VI sesję Rady Miasta Legionowo 18 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.


PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2019 – 2023.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Legionowie przy ul. Jana Pawła I nr 2 w Legionowie.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 2, nr 4 i nr 6 w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 8 w Legionowie, stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz najemców.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu i wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż gruntu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonego w Legionowie przy ulicy Jerzego Siwińskiego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu dostępu dla przewoźników do obiektu stacji pasażerskiej zlokalizowanej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 8A w Legionowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie.
14. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
15. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Ryszard Brański

 


 

Do porządku obrad, na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, został wprowadzony, punkt:

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr III/16/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

jako nowy pkt. 14. Punkty 14-17 porządku obrad otrzymują kolejno nr. 15-18.

Przewodniczący Rady

Ryszard Brański

 

Liczba odwiedzin : 121
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Bludas-Nadworska
Czas wytworzenia: 2019-03-07 11:22:54
Czas publikacji: 2019-03-12 09:20:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak