http://bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Zarządzenie Nr 354/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Legionowo.

Zarządzenie Nr 354/2005
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 20 grudnia 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Legionowo.


Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm)*, zarządzam, co następuje:

§1


W załączniku do zarządzenia nr 25/2003 Prezydenta Miasta z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Legionowo (tekst jednolity Zarządzenie Nr 174 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie nadania tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Legionowo,wprowadza się następujące zmiany:

1) w §9 ust.2 dodaje się pkt 22 w brzmieniu:
“22) Archiwum Zakładowe AZ”

2) w §20 ust.2
a) pkt 12 skreśla się,
b) pkt 13 skreśla się,
c) pkt 14 skreśla się,
d) pkt 15 skreśla się,
e)| pkt 17 skreśla się,
f) dodaje się pkt 23 w brzmieniu:
“23) prowadzenie działań związanych z przygotowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu zarządzania jakością w Urzędzie”

3) w § 20 ust.3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
“4) Archiwum Zakładowego”,

4) w § 20 ust.5 :
a) pkt 3 skreśla się,
b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
“4) Pełnomocnika ds Zarządzania Jakością”(PZSJ),

5)§ 22 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Wydziału Administracji i Obsługi Mieszkańców należy:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
I. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)
II. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm)
III. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
IV. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
V. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024)

1) planowanie i realizacja budżetu na działalność związaną z administracją urzędu,
2) prowadzenie remontów, zaopatrzenia, wyposażenia budynków i obiektów urzędu,
3) prowadzenie gospodarki lokalowej w budynkach i obiektach zajmowanych przez komórki organizacyjne urzędu, rozliczanie kosztów eksploatacyjnych i rozliczanie umów najmu i podnajmu pomieszczeń,
4) zlecanie wykonania pieczęci, prowadzenie rejestru pieczęci,
5) zaopatrzenie w druki ścisłego zarachowania i prowadzenie rejestrów druków ścisłego zarachowania,
6) prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia urzędu,
7) prowadzenie magazynku materiałów biurowych i środków czystości,
8) utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i na posesji oraz konserwacja i naprawy sprzętu biurowego,
9) nadzór nad konserwatorami instalacji elektrycznych, telefonicznych, c.o.,
10) dekoracja budynków urzędu w dniach świąt państwowych,
11) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją pojazdów służbowych, w tym prowadzenie rejestru dla osób posiadających zezwolenie na prowadzenie pojazdów służbowych,
12) instalowanie, konserwacja, modernizacja i aktualizacja informacji wizualnej,
13) przechowywanie kluczy zapasowych do pomieszczeń biurowych,
14) obsługa centrali telefonicznej i kserokopiarek,
15) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu i samochodów służbowych Urzędu,
16) przygotowywanie dokumentacji i materiałów do postępowań w sprawach zamówień publicznych i współpraca w tym zakresie z Referatem Zamówień Publicznych,
17) prowadzenie ewidencji środków trwałych urzędu,
18) prenumerata wydawnictw.
19) pobieranie opłat targowych,
20) rozliczanie biletów opłaty targowej
21) prowadzenie dokumentacji, protokołowanie posiedzeń Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z.o.o i Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego Legionowo spółka z.o.o.,
22) prowadzenie dokumentacji Funduszu Poręczeń Kredytowych,
23) prowadzenie rejestru upoważnień do dostępu pracowników do danych osobowych,
24) opracowanie wniosków dotyczących rejestracji zbiorów zawierających dane osobowe,
25) wykonywanie zadań związanych z pełnieniem przez Prezydenta funkcji administratora danych osobowych.

Zadania w zakresie spraw obywatelskich:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
I. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz.960 z późn. zm.)
II. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz.499 z późn.zm.)
III. Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz.162 z późn.zm.)
IV. Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz.297 z późń. zm.)
V. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.)

1) załatwianie spraw z zakresu zameldowania i wymeldowania:
- na pobyt stały i czasowy, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie,
2) prowadzenie bazy ewidencji ludności,
3) załatwianie spraw związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości,
4) udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
5) prowadzenie rejestru wyborców,
6) sporządzanie spisu wyborców.
7) wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne o zasięgu lokalnym.
8) prowadzenie rejestracji przedpoborowych oraz udział w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru;
9) rozpatrywanie podań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach uznania konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przez żołnierza oraz uznania go lub poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny.
10) realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych, jednostek zmilitaryzowanych na czas „W” i czas pokoju oraz OC w celu zwalczania klęsk żywiołowych.

6) §23 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami należy:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
I. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.)
II. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. Nr 118, poz.1233)
III. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
IV. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz.1587)
V. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
VI. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz.2532 z późn. zm.)

1. Polityka przestrzenna Gminy, planowanie i zagospodarowanie:
1) formułowanie zasad i celów polityki rozwoju przestrzennego miasta,
2) prowadzenie procedury sporządzania i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
3) przygotowanie wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych i realizacyjnych,
4) współpraca z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się problemami rozwoju i polityki przestrzennej,
5) przygotowanie i prowadzenie konkursów architektoniczno-urbanistycznych na koncepcje
funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenu,
6) zamawianie opracowań, studiów, koncepcji i badań oraz innych materiałów, niezbędnych w toku prac nad polityką przestrzenną,
7) kontakty z mieszkańcami, organizowanie prezentacji i dyskusji na temat opracowań opisanych w pkt 5,
8) prowadzenie archiwum spraw związanych z realizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
9) sprawowanie ustawowego nadzoru nad zgodnością wydawanych decyzji przez Starostę Legionowskiego z prawem lokalnym jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa,
10) prowadzenie rejestru graficznego i tekstowego decyzji wydawanych przez Starostę Legionowskiego.

2. Planowanie miejscowe:

1) prowadzenie prac związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) zamawianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3) prowadzenie procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4) zapewnienie standaryzacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy:

1) prowadzenie w systemie komputerowym baz danych:
a) stanu zagospodarowania przestrzennego użytkowania i własności terenów,
b) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
c) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
d) decyzji o pozwoleniu na budowę,
e) opracowań z zakresu infrastruktury technicznej miasta oraz innych elementów związanych.
2) przygotowywanie syntetycznych materiałów poglądowych dotyczących problematyki
zagospodarowania przestrzennego, architektury i urbanistyki,
3) monitorowanie zmian w zagospodarowaniu wynikających z działalności realizacyjnej.

4. Realizacje urbanistyczne:

1) prowadzenie procedur.
2) zamawianie i prowadzenie opracowań projektowych dotyczących linii rozgraniczających układów komunikacyjnych: dróg i ulic,
3) archiwizowanie projektów zagospodarowania działek,
4) przygotowywanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
5) opracowywanie opinii urbanistycznych o możliwości zabudowy terenu.

5. Informacja urbanistyczno-architektoniczna:

1) przygotowywanie informacji o terenie,
2) przygotowywanie przetargów dla ofert przestrzennych inwestycji budowlanych,
3) współpraca z innymi instytucjami i jednostkami uprawnionymi przy formuowaniu informacji i prezentacji zagadnień z dziedziny ubranistyki i architektury,
4) zamawianie opracowań, studiów, koncepcji i badań oraz innych niezbędnych do realizacji tego typu zadań materiałów,
5) przygotowywanie wytycznych urbanistyczno-architektonicznych.

6. Estetyka przestrzeni publicznej – walory architektoniczne i krajobrazowe:

1) uzgadnianie i opiniowanie projektów plastycznych umieszczanych w przestrzeni publicznej miasta,
2) merytoryczna koordynacja prac projektowych,
3) dokumentowanie obrazu przestrzeni publicznej miasta.

7. Analizy ekonomiczne i skutki finansowe w planowaniu miejscowym:

1) ocena ekonomiczna skutków sporządzenia planu miejscowego,
2) zamawianie opracowań, studiów, koncepcji oraz innych niezbędnych materiałów dotyczących zagadnień ekonomiczno – finansowych,
3) zamawianie analiz ekonomicznych dla innych opracowań planistycznych.

8. Polityka rozwoju infrastruktury technicznej miasta:

1) współpraca z przedsiębiorstwami, instytucjami zajmującymi się problematyką infrastruktury technicznej miasta oraz instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój i utrzymanie systemów infrastrukturalnych na szczeblu miejskim, w szczególności systemu transportowego w celu skoordynowania prac służących realizacji polityki rozwoju infrastruktury technicznej miasta,
2) formułowanie wytycznych i opinii z dziedziny infrastruktury technicznej miasta do planów miejscowych oraz innych opracowań studialnych i koncepcyjnych,
3) współpraca z wydziałami, instytucjami i jednostkami polityki przestrzennej przy formułowaniu zasad i celów polityki rozwoju przestrzennego miasta.

9. Prowadzenie spraw dotyczących postępowania o udzielenie zamówień publicznych - przygotowywanie procedury udzielania zamówień publicznych, i poza ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie urbanistyki oraz przygotowywanie projektów umów.

10. Wykonywanie czynności wynikających z obwiązujących przepisów i procedur administracyjnych:

1) opracowywanie danych statystycznych dla Urzędu Statystycznego,
2) stała współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawach:
a) uzgadniania planów kontroli,
b) prowadzenia wspólnych działań kontrolnych,
c) przekazywania wyników kontroli.
3) przygotowywanie projektów uchwał rady w zakresie architektury i urbanistyki

Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
I. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)
II. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. Nr 124 poz.1361 z późn. zm.)
III. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
IV. Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.)
V. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz.872 z późn. zm)
VI. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
VII. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.z 2000 r. Nr 80 poz.903 z późn. zm)
VIII. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz.266 z późn. zm.)
IX. Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz.1758 z późn. zm.)
X. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz.1116 z późn. zm.)
XI. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz.2108 )
XII. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207 poz.2109 z późn. zm.)
XIII. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459)
XIV. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne (Dz. U Nr 205 poz.1991)
XV. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. Nr 268 poz.2663)
XVI. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75 poz.690 z późn. zm.)
XVII. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)
XVIII. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz.U. Nr 86 poz.736)
XIX. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz.2027)
XX. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U Nr 45 poz.453)
XXI. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości ( Dz.U. Nr 243 poz.2432)
XXII. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19 poz.177 z późn. zm.)
XXIII. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.)
XXIV. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.)
XXV. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz.1198 z późn. zm.)
XXVI. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.)
XXVII. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 253 poz.2532 z późn. zm.)

1) opisywanie majątku Gminy.
2) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy.
3) prowadzenie spraw nieruchomości stanowiących mienie Gminy, związanych ze sprzedażą, oddaniem w użytkowanie wieczyste, zbyciem prawa użytkowania wieczystego, dzierżawą, użytkowaniem, zarządem trwałym, najmem, użyczeniem.
4) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
5) prowadzenie spraw związanych z opłatami wynikającymi z określonych form władania nieruchomością ( użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem, użytkowanie, trwały zarząd, użyczenie).
6) prowadzenie spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami, gdzie organem orzekającym jest Starostwo Powiatowe , w zakresie : wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne, zwrotów nieruchomości na rzecz byłych właścicieli.
7) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem podziałów nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.
8) prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości.
9) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości.
10) prowadzenie spraw numeracji porządkowej nieruchomości.
11) prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, placów.
12) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem.
13) prowadzenie spraw (we współpracy z Referatem Zamówień Publicznych) dotyczących postępowań o udzielanie zamówień publicznych.
14) prowadzenie spraw dochodów i wydatków w zakresie gospodarki nieruchomościami.
15) prowadzenie innych spraw wynikających z procedur związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej w zakresie gospodarki nieruchomościami.

7) § 24 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Wydziału Edukacji i Sportu należy:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
I. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
II. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
III. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)
IV. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz.463 z późn. zm.)
V. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593),
VI. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z 2003 r. Nr 6 poz. 69)
VII. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.889 z późn. zm.)
VIII. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
IX. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 217 poz. 2128)
X. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.)
XI. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz.1673 z późn. zm.)
XII. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 z późn. zm.)
XIV. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.)

1. W zakresie edukacji:
1) przygotowywanie propozycji dotyczących zakładania, prowadzenia, utrzymania i likwidowania, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
2) przygotowywanie projektów statutów nowo tworzonych szkół i przedszkoli,
3) przygotowywanie propozycji przekształcania szkół,
4) prowadzenie spraw dotyczących nadania imion szkołom i przedszkolom,
5) przygotowanie propozycji racjonalizacji sieci szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz oddziałów "zerowych",
6) uruchamianie egzaminów eksternistycznych dla ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum,
7) współpraca z dyrektorami szkół oraz z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie w zakresie realizacji zadań związanych z prawidłowymi przebiegiem sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
8) organizowanie transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów do miejsca nauki, ewentualna organizacja zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej,
9) organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły,
10) realizacja rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego "Wyprawka szkolna",
11) zapewnienie warunków do spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci sześcioletnie w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
12) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,
13) egzekucje w trybie kpa w sytuacjach niespełniania obowiązku szkolnego, obowiązku nauki bądź niespełniania rocznego przygotowania przedszkolnego przez sześciolatki ,
14) organizowanie w przedszkolach i szkołach podstawowych, w miarę możliwości i potrzeb, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
15) tworzenie, w miarę potrzeb - międzyszkolnych grup do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
16) prowadzenie spraw osobowych i akt dyrektorów szkół, przedszkoli, oraz kierownika żłobka,
17) przygotowywanie projektów ocen pracy dyrektorów szkół i przedszkoli dokonywanych we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, wnioskowanie o wysokość dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i o nagradzanie,
18) prowadzenie prac organizacyjnych dotyczących konkursów na dyrektorów, ich powoływania i odwoływania,
19) prowadzenie spraw dotyczących opiniowania kandydatów na wicedyrektorów szkół i kierowników świetlic oraz przenoszenia nauczycieli mianowanych,
20) współpraca z Kuratorium Oświaty w prowadzeniu postępowania wyjaśniającego w przypadku wniosku rady pedagogicznej o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,
21) współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie spraw pracowników oświaty,
22) przygotowywanie propozycji do określania zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
23) przygotowywanie propozycji do określania wymiaru godzin pracy pracowników pedagogicznych - pominiętych w Karcie Nauczyciela,
24) przygotowywanie propozycji udzielania zniżek nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin ze względów określonych Kartą Nauczyciela,
25) wnioskowanie, w miarę potrzeb - o dokonanie oceny pracy nauczyciela, po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny,
26) prowadzenie spraw związanych ze zwalnianiem nauczyciela od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie,
27) nadzór nad całokształtem działalności szkół i przedszkoli, żłobka w zakresie określonym ustawą o systemie oświaty:
a) organizacja pracy,
b) gospodarowanie przyznanymi środkami finansowymi oraz troska o powierzone mienie
c) zbieranie i analizowanie danych ze sprawozdań GUS,
d) przygotowywanie sprawozdań GUS dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży, wypadków w szkołach i przedszkolach oraz sprawozdania dotyczącego stanu zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach,
28) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
29) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń oraz ich cofaniem na zakładanie szkół publicznych przez osoby prawne i fizyczne,
30) przygotowanie materiałów do cofnięcia w drodze decyzji, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, wydanych zezwoleń na założenie szkoły (postawienie w stan likwidacji),
31) w przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola podejmowanie działań zmierzających do wskazania innej szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczyciela emeryta lub rencistę,
32) ewidencja zakładanych na terenie gminy szkół i przedszkoli niepublicznych,
33) sprawdzanie i przygotowywanie do zatwierdzenia rocznych arkuszy organizacyjnych i śródrocznych aneksów każdej prowadzonej jednostki oświaty publicznej,
34) przygotowywanie projektów regulaminów wynagradzania nauczycieli określających dodatki motywacyjne, funkcyjne oraz za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych,
35) opracowywanie w każdym roku budżetowym projektu planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem wniosków dyrektorów,
36) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,
37) przygotowywanie propozycji wysokości opłat za świadczenia związane z pobytem dzieci w przedszkolu i żłobku,
38) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem uczniom stypendiów naukowych,
39) analizowanie planów remontów obiektów oświatowych pod kątem potrzeb szkół i przedszkoli oraz możliwości finansowych Gminy,
40) prowadzenie spraw dotyczących udzielania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym,
41) prowadzenie spraw związanych z dofinansowywaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników będących mieszkańcami gminy, z którymi pracodawca zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
42) prowadzenie spraw wynikających z realizacji ustawy o systemie informacji oświatowej,
43) koordynacja, przyjmowanie i zapewnienie właściwego przechowywania oświadczeń majątkowych dyrektorów jednostek oświatowych i żłobka;

2. W zakresie kultury fizycznej i sportu:

1) planowanie działalności sportowej we współpracy z jednostkami oświatowymi, klubami sportowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze sportu,
2) współpraca z dyrektorami szkół w zakresie uzgadniania propozycji realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego,
3) nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem publicznych obiektów sportowych (w tym szkolnych boisk i sal gimnastycznych),
4) przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących: bazy sportowej (w tym oświatowej), wypoczynku i turystyki, umasowienia sportu i osiągnięć w sporcie szkolnym,
5) organizowanie i przeprowadzenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej,
6) prowadzenie spraw związanych ze stypendiami sportowymi oraz nagrodami finansowymi dla dzieci i młodzieży

3. W zakresie realizacji przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w oświacie i żłobku:

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w prowadzonych przez gminę szkołach, przedszkolu i żłobku,
2) informowanie pracodawcy (Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych) o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy (Prezydentowi i kierownikom podległych jednostek organizacyjnych) co najmniej raz w roku lub dwa razy, w przypadku wznawiania zajęć po dwutygodniowej przerwie w zajęciach - okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładów pracy albo jego części, zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
5) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych lub ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
6) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp.,
7) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących na poszczególnych stanowiskach pracy,
8) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
9) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
10) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
11) współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
12) współdziałanie z lekarzem sprawiającym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami oświaty i żłobka,
13) popularyzacja bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie prowadzonych przez gminę jednostek oświatowych i żłobka,
14) współpraca z wykonawcami remontów w przedszkolach i żłobku w uzgodnieniu z dyrektorami tych jednostek,

8) § 25 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Wydziału Finansowo-Księgowego należy:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
I. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
II. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
III. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)
IV. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267)
V. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późń. zm.)
VI. Ustawa z dnia 17 grudnia z 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. ( Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.)
VII. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr 228, poz. 2255)
VIII. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)
IX. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)
X. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z poźn. zm.)
XI. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U z 2002 r. Nr 110, poz. 60 z późn. zm.)
XII. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.)
XIII. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.)
XIV. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

1) sporządzanie projektu budżetu,
2) sporządzanie projektu uchwały budżetowej,
3) sporządzanie projektów zarządzeń i decyzji w sprawie zmian w planie budżetu,
4) współpraca w zakresie planowania budżetu i jego realizacji z jednostkami podległymi Gminie i komórkami organizacyjnymi Urzędu,
5) sporządzanie miesięcznego kasowego wykonania budżetu Gminy,
6) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
7) przyjmowanie sprawozdań i bilansów od jednostek i zakładów budżetowych,
8) rozliczanie i przekazywanie dotacji i środków na zadania własne, zlecone i powierzone z budżetu Gminy,
9) potwierdzanie umów poprzez stwierdzenie środków finansowych na zaciągnięcie zobowiązań,
10) sporządzanie harmonogramu dochodów i wydatków Gminy,
11) księgowanie planu budżetu Gminy i planu jednostki budżetowej.
12) księgowanie syntetyczne i analityczne organu Gminy,
13) księgowanie syntetyczne i analityczne jednostki budżetowej – Urząd Miasta Legionowo,
14) uzgadnianie wyciągów bankowych, kont syntetycznych, analitycznych i sald,
15) sporządzanie zestawień obrotów i sald,
16) wystawianie not księgowych,
17) dekretowanie dokumentów księgowych,
18) księgowanie i obsługa pożyczek oraz kredytów bankowych,
19) rozliczanie delegacji służbowych i pobranych zaliczek,
20) rozliczanie umów z kontrahentami,
21) rozliczenie inwestycji i księgowanie dokumentów,
22) prowadzenie księgowości funduszy celowych, depozytów, czeków potwierdzonych, komitetów społecznych,
23) sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym,
24) prowadzenie kasy Urzędu, przyjmowanie i odprowadzanie gotówki do banku, sporządzanie raportów dziennych,
25) przyjmowanie depozytów zabezpieczeń gwarancyjnych, wadiów, kaucji,
26) prowadzenie ewidencji środków trwałych Gminy i Urzędu,
27) rozliczenie inwentaryzacji,
28) rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło – naliczanie i przekazywanie podatków, obciążeń ZUS i składek zdrowotnych,
29) sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu,
30) sporządzanie list wypłat dla radnych Rady Miasta Legionowo, oraz jej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, komisji inwentaryzacyjnych, komisji wyborczych, komisji ds. referendum,
31) sporządzanie list wypłat dla pracowników, którym przyznano ryczałty komunikacyjne,
32) sporządzanie przelewów dotyczących listy płac oraz rozliczeń z kontrahentami,
33) prowadzenie obsługi i księgowanie wpłat z tytułu ratalnej sprzedaży lokali komunalnych,
34) prowadzenie kartotek wynagrodzeń, kartotek wypłaconych zasiłków /rodzinnych, pielęgnacyjnych, chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wychowawczych/.
35) obliczanie, rozliczanie i przekazywanie co miesiąc do ZUS składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe za ubezpieczonych,
36) sporządzanie comiesięcznych raportów rozliczeniowych do ZUS/DRA, RCA, RSA/,
37) sporządzanie comiesięcznych raportów imiennych RMUA o pobranych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracowników.
38) naliczanie i wypłacanie zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku wychowawczego, świadczenia rehabilitacyjnego
39) ustalanie uprawnień do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych, ustalenie wysokości świadczeń i ich wypłata.
40) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do celów emerytalno-rentowych. (druk: ZUS Rp7)
41) ustalanie uprawnień i wypłata zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych i zasiłków pielęgnacyjnych.
42) zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
43) sporządzanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych.
44) prowadzenie postępowań podatkowych,
45) wydawanie zaświadczeń o zaległościach podatkowych oraz zaświadczeń o stanie majątkowym,
46) dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych,
47) weryfikacja deklaracji i informacji podatkowych osób prawnych i fizycznych w oparciu o zapisy ewidencji gruntów i budynków,
48) prowadzenie kontroli u podatnika zgodności i prawidłowości składanych deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,
49) prowadzenie kontroli prawidłowości pobierania opłaty targowej.
50) prowadzenie egzekucji administracyjnej dochodów Gminy,
51) ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy fiskalnej,
52) wystawianie faktur VAT z tytułu sprzedaży, najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego majątku Gminy oraz księgowanie należnego podatku VAT i prowadzenie w tym zakresie rejestru,
53) prowadzenie rejestru VAT naliczonego i rozliczanie podatku VAT,
54) sporządzanie deklaracji podatkowych i terminowe przekazywanie podatków.
55) prowadzenie zagadnień związanych z poborem opłaty skarbowej.
56) sporządzanie deklaracji podatkowych i terminowe przekazywanie podatków.

9)§ 26 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Wydziału Gospodarki Komunalnej należą:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
I. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz 311 z późn. zm.),
II. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.),
III. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.),
IV. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908)
V. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.),
VI. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.)
VII. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
VIII. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)
IX. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.)
X. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)
XI. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz 880 z późn. zm.)
XII. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. Z 2003 r. Nr 153 poz. 1504 z późn. zm.)
XIII.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
XIV. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U. Nr 142, poz. 1509)
XV. Ustawa z dnia 21 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr. 239, poz. 2019)
XVI. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)
XVII. Ustawa z dnia 27 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)
XVIII. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
XIX. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177 z późn. zm.)

1. Zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego:

1) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

2. Zadania własne:

1) sprawowanie bezpośredniego dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych,
2) zarządzanie drogami gminnymi w zakresie:
a) przygotowywania opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych,
b) przygotowywania projektów uchwał rady miasta o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia ich tej kategorii,
c) opracowywania projektów planów finansowania remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
d) utrzymania nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
e) uzgadnianie dokumentacji, koncepcji i studiów z zakresu dróg gminnych i komunikacji,
f) realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu poprzez:
- zlecanie wykonania zadań technicznych polegających na umieszczeniu i utrzymaniu znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- opiniowanie stałych projektów organizacji ruchu,
- opiniowanie projektów organizacji ruchu na czas zajęcia pasa drogowego,
g) wnioskowanie oznakowania dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
h) przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
i) koordynacji robót w pasie drogowym w zakresie zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z gospodarką drogową,
j) wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobierania opłat i kar pieniężnych,
k) prowadzenia ewidencji dróg gminnych, oraz udostępniania ich na żądanie uprawnionym organom,
l) sporządzania informacji o drogach gminnych oraz przekazywania ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
m) przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
n) zlecania wykonywania robót utrzymaniowych, robót interwencyjnych i zabezpieczających,
o) zlecania nadzoru technicznego nad robotami drogowymi,
p) przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
q) przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie utrzymania dróg,
r) wprowadzania ograniczeń lub zamykania dróg dla ruchu oraz wyznaczania objazdów drogami innej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
s) zlecania okresowych pomiarów ruchu drogowego,
t) utrzymywania zieleni przydrożnej, w tym sadzenia i usuwania drzew oraz krzewów,
u) uzgadniania przejazdu drogami gminnymi pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających dopuszczalne wielkości,
v) zlecania utrzymania czystości i porządku na drogach gminnych,
w) zlecania zimowego utrzymania dróg gminnych i ciągów pieszych przyległych do działek gminnych,
x) zbierania i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
y) pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej,
z) ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (opłaty za wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, o trwałej nawierzchni, ujęte w systemy kanalizacyjne).

3) zlecanie umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów,
4) organizowanie przewozów regularnych wykonywanych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych gminy – komunikacja lokalna,
5) uzgadnianie wykonywania przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu w zakresie przebiegającym przez obszar gminy,
6) uzgadnianie zasad korzystania z obiektów przystankowych i naliczanie opłat,
7) zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni miejskiej i zadrzewień w zakresie przygotowania zleceń i nadzorowania ich wykonania,
8) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy poprzez opracowywanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
9) współpraca z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w zakresie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą,
10) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,
11) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie gminy w zakresie:
a) współpracy z Zakładem Energetycznym przy uzyskiwaniu technicznych warunków przyłączenia urządzeń elektrycznych,
b) przygotowywania umów na dostawę energii,
c) prowadzenia uzgodnień w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń elektroenergetycznych,
d) rozliczania miesięcznego zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego,
e) organizacji i nadzoru nad eksploatacją i remontami urządzeń i linii oświetlenia drogowego,
f) zlecania nadzoru technicznego nad prowadzonymi robotami,
12) utrzymanie czystości i porządku na terenie parków i skwerów miejskich oraz nie zagospodarowanych działek gminnych,
13) zlecanie utrzymania przystanków i wiat przystankowych komunikacji publicznej na terenie miasta,
14) zlecanie utrzymania i eksploatacji szaletów miejskich,
15) wyposażenie: parków i skwerów miejskich, dróg gminnych i przystanków komunikacyjnych w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
16) zlecanie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części,
17) zlecanie znakowania obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,
18) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
19) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu właścicielowi lub opiekunowi, zwierzęcia traktowanego w sposób określony w art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt,
20) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie poprzez:
a) współpracę ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt (zawieranie umów na przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt),
b) zlecanie wyłapywania bezdomnych zwierząt dla których nie można ustalić właściciela lub innej osoby pod której opieką trwale dotąd pozostawały oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami,
c) współpracę z powiatowym lekarzem weterynarii,
d) współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
e) podejmowanie działań zapobiegających bezdomności zwierząt.
21) Współpraca z wojewódzkim lekarzem weterynarii w zakresie powiadomienia mieszkańców o terminie i obszarach objętych szczepieniami lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie,
22) zapewnienie utrzymywania w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz kanałów,
23) współpraca z Przedsiębiorstwem Wodno – Kanalizacyjnym w zakresie zarządzania siecią wodociągową, kanalizacyjną i deszczową,
24) zapewnienie utrzymania kanalizacji deszczowej i studni oligoceńskiej,
25) sprawowanie zarządu nad budynkami, budowlami i urządzeniami infrastruktury technicznej, stanowiącymi własność gminy i nie przekazanymi w zarząd innym jednostkom organizacyjnym,
26) prowadzenie remontów lokali użytkowych, stanowiących własność gminy i nie przekazanych w zarząd innym jednostkom organizacyjnym,
27) wydawanie zaświadczeń o spłacie zadłużenia hipotecznego z tytułu wykonywanych w latach ubiegłych - remontów budynków wielomieszkaniowych w trybie zastępczym,
28) realizacja planu finansowego gospodarki komunalnej i wymogów związanych z zamówieniami publicznymi i administracją w zakresie:
a) planowania, korekty i rozliczania środków finansowych w ramach zadań prowadzonych przez wydział oraz sprawozdań rzeczowo – finansowych,
b) współpracy z Referatem Zamówień Publicznych oraz przygotowywania dokumentów wymaganych regulaminem, przy zamówieniach prowadzonych przez wydział, prowadzenia rejestru zamówień publicznych realizowanych przez wydział i sprawozdawczości z zakresu realizacji tych zamówień,
c) przygotowywania umów i porozumień oraz nadzorowania ich realizacji,
d) przygotowywania projektów uchwał i zarządzeń w zakresie działania wydziału,
e) rozpatrywania wniosków mieszkańców i realizacji zaakceptowanych wniosków,
f) prowadzenia rejestru decyzji Prezydenta w zakresie działania wydziału i sprawozdawczości z ich realizacji.

10) § 27 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Wydziału Inwestycji należy:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
I. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz 1591 z późn. zm.)
II. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr15, poz 148 z późn. zm.)
III. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz 177 z późn. zm.)
IV. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr162, poz. 1568 z późn. zm.)
V. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U.Nr150, poz.1579)
VI. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. Z 2003 r Nr207, poz 2016 z późn. zm.)

1) realizacja planu inwestycyjnego i wymogów związanych z zamówieniami publicznymi
a) planowanie, zmiany i rozliczanie środków finansowych poszczególnych inwestycji oraz
sprawozdań rzeczowo -finansowych w ramach zadań prowadzonych przez wydział,
b) przygotowanie dokumentów wymaganych regulaminem oraz współpraca z Referatem
Zamówień Publicznych przy zamówieniach prowadzonych przez RZP
c) przygotowanie umów i porozumień oraz nadzoru nad ich realizacją
d) prowadzenie rejestru umów

2) przeprowadzenie badań archeologicznych dla inwestycji zlokalizowanych na obszarze konserwatorskiej strefy archeologicznej(warunkujące uzyskanie pozwolenia na budowę).
a) uzgodnienie w zakresie konserwatorsko-archeologicznym zamierzonej inwestycji
b) ustanowienie kierownika badań archeologicznych
c) uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych
d) przestrzeganie warunków podanych w zezwoleniu
e) zapewnienie dostarczenia dokumentacji badań archeologicznych i materiału
zabytkowego

3) zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uczestniczenie w nim.
4) zapewnienie:
a) opracowania projektu budowlanego i innych niezbędnych projektów przez osoby uprawnione,
b) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
c) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) wykonania i odbioru robót budowlanych,

11) § 28 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Wydziału Działalności Gospodarczej należy:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
I. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173,poz.1808)
II. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 , poz.1807)
III. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
IV. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001r. Nr 17, poz. 209 z późn. zm.)
V. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późn. zm.)
VI. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2088 z późn. zm.)
VII. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.)

1) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
2) na wniosek podmiotu gospodarczego dokonywanie i wydawanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej,zmian w ewidencji działalności gospodarczej oraz likwidacji wpisu w ewidencji działalności gospodarczej,
3) przekazywanie Urzędowi Skarbowemu,Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Wojewódzkiemu Urzędowi Statystycznemu kopii zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o dokonywanej zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
4) przyjmowanie i przesyłanie, na życzenie interesanta, do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego wniosków o wpis, zmianę i wykreślenie w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej /REGON/
5) przyjmowanie i przesyłanie , na życzenie interesanta, do Urzędu Skarbowego zgłoszeń identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych /NIP/
6) współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Komendą Powiatową Policji, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Strażą Miejską w zakresie nadzoru nad działalnością podmiotów gospodarczych
7) kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców powierzenie dokonania
8) kontroli działalności gospodarczej posiadacza zezwolenia
innemu organowi
9) współpraca z organizacjami przedsiębiorców
10) na wniosek podmiotu gospodarczego wydawanie i dokonywanie zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, przyjmowanie wniosków o wydanie duplikatów dokumentów dotyczących działalności gospodarczej /zagubionych, skradzionych, zniszczonych/
11) wydawanie zaświadczeń o podmiotach gospodarczych na wniosek organów ścigania, banków, kancelarii prawnych i innych podmiotów
12) realizacja zadań wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
13) umożliwienie przedsiębiorcom wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności
14) zapewnienie dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczenia oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrowych
15) przygotowywanie dokumentów dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, decyzji wygaśnięć, cofnięcia i innych
16) naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
17) współpraca z Urzędem Kontroli Skarbowej w zakresie wydawanych zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie miasta i ich kontroli
18) przekazywanie do Urzędu Skarbowego kopii zezwoleń i decyzji wygaśnięć na sprzedaż napojów alkoholowych
19) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań zmierzających do podejmowania decyzji w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych /również zadanie wspólne/
20) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
21) wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i przewozy regularne specjalne na obszar gminy,
22) wydawanie wypisów z licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
23) opracowywanie rocznych sprawozdań i analiz dla potrzeb wewnętrznych urzędu oraz w celu udzielania informacji,
24) opracowywanie miesięcznych wykazów nowo zorganizowanych i wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych dla Wydziału Finansowo-Księgowego
25) współpraca z Wydziałem Finansowo-Księgowym w zakresie ustalania dochodów gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
26) sporządzanie miesięcznych wykazów dla Wydziału Finansowo-Księgowego z dokonywanych przez podmioty gospodarcze wpłat z tytułu odebranych zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
27) sporządzanie projektów umów dotyczących „inkasa opłaty targowej”

12) § 30 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Referatu Informatyki należy:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

1) administrowanie i nadzór nad poprawnym działaniem sprzętu komputerowego w Urzędzie,
2) instalacja programów użytkowych i zapewnienie sprawnego ich działania,
3) zorganizowanie sieci komputerowej zgodnie z potrzebami Urzędu, w miarę aktualnego rozwoju techniki oraz nadzór nad jej działaniem,
4) szkolenie pracowników wykorzystujących sprzęt komputerowy w pracach Urzędu, w zakresie jego poprawnego stosowania,
5) współpraca z Wydziałem Architektury i Gospodarki nieruchomościami w rozwiązywaniu problemów użytkowych i eksploatacyjnych związanych z mapą numeryczną Legionowa,
6) administrowanie systemem GIS zmierzające do rozszerzenia jej stosowania w wydziałach i referatach Urzędu oraz jednostkach i zakładach usługowych z terenu Legionowa,
7) stała analiza potrzeb Urzędu w zakresie sprzętu i programów komputerowych, opiniowanie propozycji zakupów, prowadzenie negocjacji cenowych,
8) organizowanie napraw i konserwacja sprzętu komputerowego,
9) zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi sprzętu komputerowego,
10) ciągła analiza rynku informatycznego pod kątem wykorzystania w pracach Urzędu,
11) śledzenie rozwoju informatyki i kierunków wdrożeń w gminach i urzędach centralnych w celu optymalnego wyboru drogi komputeryzacji Urzędu,
12) opracowywanie dokumentacji i materiałów niezbędnych do postępowania w ramach ustawy o zamówieniach publicznych zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Urząd,
13) zarządzanie zabezpieczeniem systemów informatycznych w związku z ochroną danych osobowych i ochroną informacji niejawnych,
14) współpraca z Referatem Zamówień Publicznych oraz przygotowanie dokumentów wymaganych regulaminem przy zamówieniach prowadzonych przez referat,
15) wykonywanie prac związanych z pełnieniem funkcji administratora bezpieczeństwa sieci i administratora sieci.
16) współpraca z Referatem Kultury i Promocji Miasta, w zakresie prowadzenia i aktualizacji oficjalnej strony internetowej miasta.

13) § 31 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Referatu Lokalowego należą:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
I. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.903 z późn. zm.)
II. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)
III.Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.)

1) wynajem mieszkań komunalnych na zasadach ogólnych, wykwaterowywanie z budynków przeznaczonych do wyburzenia oraz pod inwestycję,
2) wynajem mieszkań komunalnych powstałych w wyniku adaptacji strychu oraz mieszkań wyremontowanych we własnym zakresie,
3) wynajem mieszkań socjalnych,
4) dokonywanie zamian mieszkań – dobrowolnych i z Urzędem,
5) wyrażanie zgody na podnajem lokalu w całości lub w części,
6) przejmowanie w zarządzanie przez gminę budynków zakładowych,
7) prowadzenie spraw związanych z własnością lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych w części dotyczącej wspólnot mieszkaniowych,
8) realizacja sądowych wyroków orzekających eksmisję,
9) przekwaterowywanie osób pozostających w lokalu najemcy po jego śmierci bez tytułu prawnego do lokalu socjalnego,
10) przekwaterowywanie najemców komunalnych z lokali prywatnych do lokali mieszkalnych będących w zasobach komunalnych gminy,
11) realizacja zadań w zakresie zapewnienia lokalu mieszkalnego dla rodzin repatriantów.

14)§ 32 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Referatu Ochrony Środowiska należy:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
I. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
II. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
III. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)
IV. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005 r. Nr 236, poz. 2008)
V. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019)
VI.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947)

1) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości,
2) wymierzanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości bez wymaganego zezwolenia,
3) ochrona i kształtowanie terenów zieleni miejskiej,
4) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o postępowaniu prowadzonych przez referat,
5) udostępnienie danych o środowisku społeczeństwu,
6) sporządzenie gminnego programu ochrony środowiska,
7) wydawanie decyzji odmawiających, w uzasadnionych przypadkach, udostępniania informacji o środowisku,
8) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
9) współdziałanie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska przy tworzeniu i prowadzeniu państwowego monitoringu środowiska,
10) wydawanie decyzji nakładającej na użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji,
11) przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji,
12) przyjmowanie zgłoszeń przez prowadzącego instalację, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
13) przyjmowanie informacji od osób fizycznych o wykorzystywaniu substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska,
14) współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w przypadku wystąpienia poważnej awarii,
15) przyjmowanie wykazów, na podstawie których ustalono opłaty za składowanie odpadów,
16) nakazywanie osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
17) wstrzymanie użytkowania instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska,
18) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne,
19) występowanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w ramach jego kompetencji w przypadku stwierdzenia, że kontrolowany podmiot łamie przepisy o ochronie środowiska,
20) prowadzenie ewidencji ilości i rodzajów gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza przez urząd,
21) przedkładanie Wojewodzie Mazowieckiemu informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
22) prowadzenie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
23) współdziałanie z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi,
24) prowadzenie monitoringu stanu środowiska w gminie,
25) upowszechnianie informacji o środowisku (edukacja ekologiczna).
26) przygotowanie gminnego planu gospodarki odpadami,
27) wykonywanie sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami,
28) nadzór nad realizacją gminnego planu gospodarki odpadami,
29) zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,
30) zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
31) zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców,
32) zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,
33) opiniowanie zezwoleń zatwierdzających programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
34) opiniowanie zezwoleń na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów,

35) opiniowanie zezwoleń na zbieranie lub transport odpadów,
36) przyjmowanie kopii zezwoleń lub informacji związanych z gospodarką odpadami innymi niż niebezpieczne,
37) wydawanie decyzji nakazującej posiadaczom odpadów usunięcie ich z miejsc nieprzeznaczonych do składowania lub magazynowania odpadów,
38) prowadzenie ewidencji odpadów w urzędzie,
39) korzystanie z wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.
40) określenie wymogów jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń zawartych w pkt. 2 i 3,
41) wydawanie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
42) wydawanie zezwoleń opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
43) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i przedkładanie informacji Wojewodzie Mazowieckiemu,
44) prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
45) wydawanie decyzji ustalających obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
46) przygotowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Legionowo,
47) przyjmowanie informacji od przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dotyczących masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych oraz sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych.
48) nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku spowodowania zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającego na grunty sąsiednie,
49) zatwierdzanie w drodze decyzji ugód, dotyczących zmian stanu wody na gruntach sąsiednich,
50) opiniowanie wyznaczenia aglomeracji zgodnie z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych,
51) ogłaszanie rozstrzygnięć Marszałka Województwa w sprawach wykonywania urządzeń melioracji wodnych.
52) uzgadnianie wydawania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
53) opiniowanie decyzji zatwierdzających projekt prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji,
54) uzyskiwanie informacji o wynikach prac geologicznych dotyczących terenu gminy.

15) § 33 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Biura Rady Miasta należy:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
I. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
II. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 67, poz. 619)

1) obsługa kancelaryjno – biurowa Rady, Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji, radnych:
a) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przychodzącej i wychodzącej,
b) przygotowywanie informacji i sprawozdań na wniosek Przewodniczącego Rady i Przewodniczacych Komisji,
c) uczestniczenie przy opracowywaniu projektów planów pracy Rady, Komisji, projektów uchwał w sprawie określenia zakresu uprawnień Komisji Rady,
d) koordynacja przyjmowania przez Przewodniczącego Rady oświadczeń o stanie majątkowym radnych i zapewnienie ich właściwego przechowywania,
e) czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych:
- w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy,
- związanych z wypłatą diet ( sporządzanie wykazów obecności na sesjach rady i posiedzeniach Komisji),
f) organizacyjna obsługa wyjazdów i szkoleń radnych,
g) przygotowanie harmonogramu spotkań radnych z wyborcami (dyżury radnych),
h) organizowanie w zakresie zleconym przez radę przeprowadzenia konsultacji społecznej nad projektami rozstrzygnięć poddanych konsultacji społecznej oraz opracowywanie ich wniosków w celu podania do wiadomości publicznej,
i) organizowanie opiniowania przez związki zawodowe projektów ustaw i aktów wykonawczych, w sprawach które wymagają takiej opinii,
j) przygotowywanie materiałów na Konwent Rady,
k) przekazywanie bieżących informacji o pracach Rady w celu ich aktualizacji w internecie,
l) przekazywanie treści ogłoszeń Rady i Biura Rady do właściwej komórki Urzędu w celu publikacji w prasie.

2) prowadzenie rejestrów i zbiorów:
a) uchwał rady,
b) aktów prawa miejscowego
c) interpelacji i wniosków radnych,
d) skarg i wniosków,
e) pełnomocnictw wydanych przez Radę,
f) upoważnień wydanych przez Radę,
g) wniosków i opinii komisji Rady,
h) wniosków i opinii zgłoszonych na dyżurach radnych.

3) obsługa organizacyjno- techniczna sesji Rady:
a) prowadzenie rezerwacji sali obrad,
b) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w celu przygotowania niezbędnych materiałów na sesję,
c) powielanie materiałów na sesję,
d) przygotowywanie i przekazywanie radnym, w ustalonym przez Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta, zawiadomień o terminie, miejscu i porządku obrad Rady wraz z materiałami sesyjnymi,
e) przygotowywanie wersji elektronicznej zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad Rady w celu zamieszczenia na stronie internetowej miasta i w BIP,
f) przygotowywanie i wysyłanie zaproszeń na sesję wraz z porządkiem obrad według listy osób zapraszanych ustalonej przez Przewodniczącego Rady,
g) obsługa obrad sesji,
h) sporządzanie protokołu z obrad sesji,
i) opracowywanie materiałów z obrad: uchwał, opinii, wniosków oraz ich przekazywanie Prezydentowi Miasta i instytucjom, których dotyczą,
j) przekazywanie wersji elektronicznej uchwał Rady w celu zamieszczenia w BIP.

4) obsługa organizacyjno- techniczna posiedzeń Komisji Rady:
a) prowadzenie rezerwacji sal obrad,
b) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w celu przygotowania niezbędnych materiałów na posiedzenie Komisji,
c) prowadzenie terminarza posiedzeń Komisji,
d) przygotowywanie i przekazywanie członkom Komisji, w sposób uzgodniony z Przewodniczącymi Komisji, zawiadomień o terminie, miejscu i porządku obrad Komisji,
e) sporządzanie protokołów z posiedzenia Komisji w formie druku komputerowego oraz przekazywanie ich wersji elektronicznej celem zamieszczenia w BIP,
f) przygotowywanie ostatecznych wersji materialów przyjętych przez Komisję: projektów uchwał, poprawek, stanowisk, wniosków i przekazywanie ich włąściwym adresatom,
g) prowadzenie dokumentacji Komisji.

5) obsługa organizacyjno-techniczna Młodzieżowej Rady Miasta:
a) prowadzenie rezerwacji sali obrad,
b) przygotowywanie i powielanie materiałów na sesje,
c) prowadzenie dokumentacji Młodzieżowej Rady Miasta,
d) przekazywanie wniosków i stanowisk Młodzieżowej Rady Miasta Prezydentowi i Radzie Miasta,
e) przygotowywanie wersji elektronicznej dokumentów i informacji Młodzieżowej Rady Miasta celem zamieszczenia na stronie internetowej miasta i w BIP.

6) sporządzanie projektu budżetu na działalność Rady i harmonogramu wydatków oraz prawidłowa ich realizacja.
7) przygotowywanie materiałów dotyczących realizacji uchwał.
8) współpraca z redakcją Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego w zakresie publikacji aktów normatywnych.
9) udostępnianie obywatelom dokumentów z zakresu działania Rady i Komisji Rady.
10) wykonywanie w ustalonym zakresie zadań związanych z wyborami i głosowaniami przeprowadzanymi w gminie.
11) wykonywanie w ustalonym zakresie prac związanych z wyborami ławników do sądów.
12) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej:
a) opracowywanie dokumentów otrzymanych od wydziałów, referatów, biura Urzędu Miasta do publikacji w BIP,
b) wprowadzanie dokumentów do BIP,
c) aktualizacja i modyfikacja wprowadzonych dokumentów,
d) aktualizacja strony http://www.bip.legionowo.pl,
e) współpraca z jednostakami organizacyjnymi Gminy Legionowo i spółkami z udziałem Gminy Legionowo w zakresie publikowania przekazanych przez nie materiałów,
f) współpraca z adminstratorem strony http://www.bip.legionowo.pl w zakresie kształtowania panelu administracyjnego BIP i rozwiązywania problemów technicznych.

16) § 34 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Referatu Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych należy:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
I. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)
II. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)
III. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr. 147 poz. 1231, z późn. zm.)
IV. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493)
V. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485)
VI. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.)

1) współpraca z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej w celu zapewnienia ochrony zdrowia mieszkańców Legionowa,
2) opracowywanie projektu Legionowskiego Programu Promocji Zdrowia na poszczególne lata, w celu przedłożenia do uchwalenia Radzie Miasta Legionowo,
3) realizacja zadań określonych w Legionowskim Programie Promocji Zdrowia, współpraca w realizacji powiatowego Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych,
4) współpraca w realizacji innych programów promocji zdrowia realizowanych przez wyspecjalizowane placówki,
5) potwierdzanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez mieszkańców miasta Legionowo nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego i spełniających wymogi określone w art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w formie decyzji administracyjnych - współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej- szpitalami, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legionowie.
6) opracowywanie corocznego Legionowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
7) realizacja zadań w ramach Legionowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień,
8) podejmowanie starań o zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym,
9) organizowanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
10) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
11) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
12) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13[1] i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
13) organizowanie funkcjonowania punktów konsultacyjnych:
a) Punktu Konsultacyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) Punktu Konsultacyjnego “Przemoc w Rodzinie”,
d) Poradni Rodzinnej,
14) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością punktów konsultacyjnych organizowanych przez Gminę Legionowo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
15) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wprowadzanymi przez Gminę Legionowo programami profilaktycznymi w szkołach i w innych placówkach w których grupuje się młodzież,
16) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wprowadzanymi przez Gminę Legionowo programami terapeutycznymi przeznaczonymi dla pacjentów uzależnionych,
17) wspieranie zatrudnienia socjalnego dla osób uzależnionych od alkoholu po odbytej terapii,
18) współuczestniczenie w przygotowaniu strategii integracji i polityki społecznej Gminy,
19) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Legionowie w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
20) współpraca w zakresie zadań realizowanych przez Referat, ze Starostwem Powiatowym, gminami, Sądem Rejonowym, Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską, Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Otwartego, w ramach którego funkcjonuje Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu, grupami ruchu samopomocowego AA, Al-Anon, oddziałami terapii uzależnień w Warszawie, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, placówkami służby zdrowia, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – Ogniskiem Wychowawczym, Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej, Stowarzyszeniem Pomocy im. św. Franciszka, legionowskimi szkołami, stowarzyszeniami, organizacjami, ośrodkami, instytucjami pozarządowymi oraz osobami prowadzącymi działalność na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień,
21) opracowanie badań, analiz, informacji sprawozdań dotyczących zagadnień społecznych dla Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego, System Analiz Samorządowych i innych podmiotów,
22) organizowanie i prowadzenie Programu Psychoedukacyjnego dla Nietrzeźwych Kierowców na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Legionowie,
23) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych zgodnie z wytycznymi PARPA.
24) organizowanie i prowadzenie programów psychokorekcyjnych dla kandydatów na kierowców w legionowskich szkołach jazdy
25) opracowanie Legionowskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Na Lata 2006-2008
26) realizacja zadań w ramach Legionowskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
27) współpraca z ośrodkami terapeutycznym w Warszawie i ośrodkami zlokalizowanymi w pobliżu Legionowa, z Poradnią Rodzinną przy Parafii św. Jana Kantego w Legionowie, z Poradnią dla Młodzieży z Zachowaniami Ryzykownymi,
28) organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemem Narkotycznym,
29) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w szkołach, programach pracy środowiskowej i w środowiskach szczególnie zagrożonych narkomanią,
30) współpraca z organizacjami pożytku publicznego i innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań dotyczących polityki społecznej,
31) zdobywanie dodatkowych środków finansowych i rzeczowych na realizację działań, pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej na zadania dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia mieszkańców Legionowa,
32) przygotowywanie konkursów na realizację zadań zleconych lub powierzonych przez Gminę Legionowo, zgodnie z zadaniami określonymi w rocznym programie i zasadach współpracy Gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

17) § 35 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Kancelarii Tajnej należy:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631)

1) prowadzenie kancelarii w sposób umożliwiający ustalenie w każdych okolicznościach, gdzie znajduje się dokument klasyfikowany pozostający w dyspozycji jednostki organizacyjnej,
2) przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulami tajności oraz prowadzenie rejestrów tych dokumentów,
3) prowadzenie dzienników korespondencji oddzielnie dla poszczególnych klauzul określonych stosownymi przepisami,
4) ewidencjowanie i wydawanie kart zapoznania się z dokumentami oznaczonymi klauzulą tajności,
5) prowadzenie książki doręczeń przesyłek niejawnych miejscowych,
6) prowadzenie dziennika ewidencji wykonywanych w urzędzie dokumentów oznaczonych klauzulami tajności,
7) udostępnianie dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne zezwolenia,
8) pełnienie bezpośredniego nadzoru nad obiegiem dokumentów niejawnych w urzędzie,
9) uczestniczenie w kontrolach zabezpieczenia i przechowywania dokumentów niejawnych,
10) udostępnienie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje osobom posiadającym stosowne poświadczenia bezpieczeństwa,
11) prowadzenie kontroli przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów w kancelarii tajnej w urzędzie,
12) nadzorowanie przestrzegania oznaczania dokumentów służbowych klauzulą tajności zgodnie z wykazem rodzajów wiadomości stanowiących tajemnicę służbową w urzędzie,
13) stała współpraca z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych,
14) wydawanie dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne" poza kancelarię tajną w przypadku gdy odbiorca zapewnia warunki ochrony takich dokumentów przed nieupoważnionym ujawnieniem,
15) udostępnianie dokumentów w kancelarii tajnej, w razie wątpliwości co do zapewnienia warunków ochrony,

18) § 36 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
I. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688 )
II. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz.59 z późn. zm.)
III. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90 poz.450 z późn. zm.)
IV. Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz. 1992)
V. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

1. Zadania zlecone
1) prowadzenie rejestracji stanu cywilnego poprzez sporządzanie aktów stan cywilnego i skorowidzów urodzeń, małżeństw i zgonów
2) przechowywanie własnych ksiąg stanu cywilnego, wtóropisów, skorowidzów oraz akt zbiorowych stanu cywilnego
3) podejmowanie rozstrzygnięć (decyzji, postanowień) dotyczących:
a) prostowania oczywistych błędów pisarskich,
b) uzupełniania aktów stanu,
c) transkrypcji aktu sporządzonego za granicą,
d) odtworzenia aktu sporządzonego granicą,
e) sporządzenia aktu, jeśli zdarzenie (urodzenie, małżeństwo, zgon) nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
f) skrócenia terminu oczekiwania na ślub,
g) odtworzenia aktu stanu cywilnego z ksiąg, które zaginęły lub uległy zniszczeniu,
h) postanowienia dotyczące przekazania sprawy jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie,
i) postanowienia dotyczące udostępniania upoważnionym przedstawicielom organów państwowych oraz instytucji naukowych w celu przeglądania ksiąg,
4) wydawanie zaświadczeń:
a) o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przez obywatela polskiego za granicą,
b) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
c) o wpisach dokonanych w księgach lub o ich braku,
5) wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,
6) dokonywanie przypisków w aktach stanu cywilnego,
7) przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie wzmianek w aktach stanu cywilnego:
a) o uznaniu dziecka urodzonego i poczętego,
b) o zmianie imion (imienia) dziecka,
c) o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
d) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
e) o nazwisku (nazwiskach) noszonych po zawarciu małżeństwa,
f) o uznaniu dziecka i zaprzeczenie ojcostwa (na podstawie wyroków sądowych),
g) o zmianie imion i nazwisk,
8) korespondencja z polskimi placówkami konsularnymi,
9) sprawy związane z wręczaniem “Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
10) zmiany imion i nazwisk.

2. Zadania własne
1) sporządzanie testamentów,
2) organizowanie uroczystości “Rubinowych Godów”.

19) § 37otrzymuje brzmienie:

Zakres zadań i kompetencji Straży Miejskiej określa regulamin Straży Miejskiej uchwalony przez Radę.
1) Komendant Straży Miejskiej pełni zastępstwo za Głównego Specjalistę ds.Obrony Cywilnej w razie jego nieobecności.
2) W przypadku nieobecności Komendanta Straży Miejskiej zastępstwo za Głównego Specjalistę ds. Obrony Cywilnej pełni Zastępca Komendanta Straży Miejskiej.

21) § 38 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Zespołu Radców Prawnych należy:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.)

1) wykonywanie obsługi prawnej mającej na celu zapewnienie porządku prawnego w działalności Urzędu, ochronę jego uzasadnionych interesów, oraz przestrzegania w działalności Urzędu praw obywateli i innych podmiotów na zasadach określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz w oparciu o niniejszy regulamin,
2) zapewnienie zgodności działań Urzędu z przepisami prawa poprzez aktualizację przepisów prawnych, przekazywanie wydziałom, referatom, pracownikom na samodzielnych stanowiskach niezbędnych aktów prawnych oraz informacji o ich zmianie,
3) opiniowanie spraw przedstawionych przez kierownictwo Urzędu, przez podjęciem decyzji o istotnym znaczeniu społecznym i gospodarczym,
4) opiniowanie projektów umów i projektów uchwał rady,
5) udzielanie kierownictwu Urzędu, przewodniczącemu rady, naczelnikom wydziałów, kierownikom referatów oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa /w tym również na piśmie/,
6) informowanie Prezydenta o stwierdzonych przypadkach naruszeń prawa w działalności Urzędu,
7) prowadzenie zbioru dzienników ustaw, monitora polskiego, resortowych, uchwał rady i zarządzeń Prezydenta, biblioteczki fachowej i rozdzielanie przepisów pomiędzy jednostki organizacyjne Urzędu,
8) prowadzenie rejestru spraw sądowych i opinii prawnych Urzędu,
9) prowadzenie akt podręcznych spraw sądowych i przechowywanie ich przez okres 10-ciu lat od uprawomocnienia się orzeczeń,
10) sporządzanie pism procesowych, przygotowywanie dokumentów do sądów i komornika,
11) reprezentowanie gminy i jej organów w sądach i organach administracji na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
12) uczestnictwo w obradach rady.
13) wykonywanie obsługi prawnej placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę oraz Żłobka Miejskiego,
14) opiniowanie spraw zgłoszonych przez wydziały, referaty, pracowników na samodzielnych stanowiskach związanych z odmową udostępnienia informacji publicznej klientom, w tym projektów decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej,
15) wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji Zastępcy Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością.

21) § 39 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Audytora Wewnętrznego należy:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
I. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
II. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 111, poz.973)
III. Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ogłoszonych komunikatem Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r.

1) badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
2) ocena systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
3) ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,
4) przygotowanie rocznego planu audytu w porozumieniu z Prezydentem,
5) przekazanie Prezydentowi sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni w terminie do końca marca każdego roku i planu audytu na rok następny w terminie do końca października każdego roku,
6) rzetelne, obiektywne i niezależne:
a) ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej,
b) określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
c) przedstawienie uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień,
7) badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego),
8) dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką,
9) dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań,
10) przeprowadzanie czynności sprawdzających, jeśli zachodzi taka potrzeba,
11) prowadzenie:
a) bieżących akt audytu wewnętrznego, w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych,
b) stałych akt audytu wewnętrznego, w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego.

22) § 41 otrzymuje brzmienie

Do zadań i kompetencji Głównego Specjalisty ds Obrony Cywilnej należy:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
I. Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej ( Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)
II. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152)
III. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978)
IV. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218)
V. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także ich obrony w czasie wojny oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. Nr 34, poz. 294)
VI. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 143, poz. 1515)
VII. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. Nr 192, poz. 1965)
VIII. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 150)
IX. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151)
X. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa oraz organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1598)
XI. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz. U. Nr 180, poz. 1855)
XII. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (DZ. U. Nr 181, poz. 1872)
XIII. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 203, poz. 2081)
XIV. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307)
XV. Założenia organizacji Akcji Kurierskiej na terenie województwa mazowieckiego;
XVI. Program Szkolenia Obronnego Województwa Mazowieckiego na lata 2005 -2010
1. Zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego;
1) realizacja zadań wynikających z zagrożeń występujących na terenie miasta;
a) określenie i analizowanie zagrożeń występujących na terenie miasta,zarówno ze strony sił przyrody,jak i niesionych przez rozwój cywilizacyjny człowieka,ich likwidacja i usuwanie skutków,
b) monitorowanie zagrożeń,ostrzeganie i alarmowanie ludności,
c) koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo – ochronnych przy pomocy Miejskiego Centrum Kierowania,
d) wspieranie procesu decyzyjnego podczas zarządzania przez Prezydenta miasta w sytuacjach kryzysowych,
e) współpraca z organizacjami pozarządowymi i społecznymi w zakresie zadań obrony cywilnej,ochrony ludności i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom,
f) współpraca z Wydziałem Administracji i Obsługi Mieszkańców w zakresie zadań Obrony Cywilnej,
2) opracowanie Miejskiego Planu Obrony Cywilnej;
3) ustalenie zadań dla wydziałów Urzędu,instytucji państwowych,podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych znajdujących się na terenie Gminy ( w zakresie OC);
4) utrzymanie w stałej aktualności regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas „W”;
5) utrzymanie w stałej aktualności dokumentacji stałego dyżuru na czas „W”;
6) utrzymanie w stałej aktualności planu działania na czas „W”;
7) utrzymanie w stałej aktualności planu obrony cywilnej Urzędu oraz dokumentacji związanej z zadaniami OC;
8) udział w szkoleniach i treningach z zakresu tematyki obrony cywilnej oraz organizowanie i prowadzenie ćwiczeń;
9) rozkodowanie otrzymanych wiadomości oraz przekazywanie meldunków stosownym władzom;
10) formowanie i szkolenie formacji terenowych OC;
11) sprawowanie nadzoru nad szkoleniem formacji zakładowych OC;
12) propagowanie zadań i roli Obrony Cywilnej wśród pracowników Urzędu i mieszkańców miasta;
13) udział w treningach stałego dyżuru;
14) prowadzenie szkolenia uczestników akcji kurierskiej;
15) opracowanie rocznego planu szkoleń i treningów osób przewidzianych do udziału w akcji kurierskiej na terenie miasta;
16) gospodarka materiałami i sprzętem technicznym OC;
17) prowadzenie magazynu gminnego OC;

2. Zadania własne gminy
1) nadzór merytoryczny nad Ochotniczą Strażą Pożarną w Legionowie w zakresie celowości wydatków pochodzących z budżetu gminy;
2) wykonywanie zadań należących do Gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Realizację zadań w zakresie OC pełni w czasie nieobecności Głównego Specjalisty ds. Obrony Cywilnej Komendant Straży Miejskiej,a w czasie nieobecności Komendanta jego Zastępca.

24) § 42 1 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Głównego Specjalisty ds. BHP należy:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
I. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 z późn. zm)
II. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1230 z późn. zm.)
III. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1924 z późn. zm)
IV. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz.1138)
V. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.Nr 121, poz. 1139)

1. Prowadzenie spraw bhp i p. poż. w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy:Miejskiej Bibliotece Publicznej, Miejskim Ośrodku Kultury, Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Legionowskim Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas DWP i Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych (na wniosek).
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zamierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
3) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
4) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
5) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
6) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
7) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
8) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
9) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
10) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy przy:
a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
11) uczestniczenie w pracach powołanej przez pracodawcę komisji zajmującej się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
12) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki i bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
13) współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie organizowania i
zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
14) popularyzacja bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędzie i w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 421.

24) §42 2 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Referatu Kultury i Promocji Miasta należy:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
I. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
II. Ustawa z dnia 2 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909.)
III. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. Nr 24, poz. 200.)
IV. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury (Dz. U. Nr 267, poz. 2654.)
V. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)
VI. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

1) mecenat nad działalnością kulturalną polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami,
2) wsparcie finansowe realizacji planowanych na dany rok zadań związanych z polityką kulturalną, prowadzonych przez instytucje kultury i inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w zakresie właściwości miasta,
3) inicjowanie przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu,
4) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów za określone przedsięwzięcia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami,
5) prowadzenie i organizowanie działalności kulturalnej, poprzez współpracę z samorządowymi instytucjami kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym,
6) nadzorowanie realizacji programu działania samorządowych instytucji kultury,
7) współorganizacja konkursów na stanowisko dyrektora instytucji kultury,
8) organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych,
9) prowadzenie spraw i przygotowywanie decyzji związanych z wyrażaniem zgody na odbycie imprez artystycznych lub rozrywkowych na terenie miasta, organizowanych w ramach działalności kulturalnej, odbywających się poza stałą siedzibą instytucji kultury albo w sposób objazdowy,
10) prowadzenie spraw i przygotowywanie decyzji związanych z wyrażaniem zgody na odbycie imprez masowych,
11) współpraca w zakresie organizowania imprez masowych z Komendą Powiatową, Policji, Strażą Miejską, pogotowiem ratunkowym, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Państwową Powiatową Komendą Straży Pożarnej, Ochotniczą Strażą Pożarną,
12) pozyskiwanie środków z Funduszu Promocji Kultury
13) współpraca przy przygotowaniu wniosków o pomoc de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury
14) przygotowywanie wniosków do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o przyznanie osobom zasłużonym w sprawowaniu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami odznaki „Za opiekę nad zabytkami”,
15) sprawy związane z wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej,
16) prowadzenie spraw związanych z promocją miasta,
17) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
18) koordynowanie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
19) inicjowanie przedsięwzięć promocyjnych miasta,
20) współorganizowanie i przygotowywanie prezentacji miasta na wystawach i seminariach gospodarczych,
21) przygotowywanie ofert inwestycyjnych miasta,
22) utrzymywanie stałych kontaktów z instytucjami samorządowymi,
23) dokonywanie wstępnej oceny ofert firm zainteresowanych inwestowaniem na terenie miasta,
24) prowadzenie bieżącej współpracy z innymi wydziałami Urzędu w zakresie planowania i rozwoju miasta,
25) współpraca zagraniczna, opracowywanie materiałów, prowadzenie dokumentacji,
26) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem raportu o stanie społeczno-gospodarczym miasta oraz jego aktualizacji,
27) przeprowadzanie analiz, opiniowanie planów i opracowań dotyczących rozwoju miasta,
28) przygotowywanie materiałów do programów rozwoju miasta (strategia rozwoju),
29) przeprowadzanie ankiet wśród mieszkańców,
30) przygotowywanie listów okolicznościowych, zaproszeń, życzeń, podziękowań,
31) prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie ich działania,
32) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
33) współudział w zakresie opracowywania dokumentów mających na celu tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidację instytucji kultury,
34) współudział przy opracowywaniu statutów i innych dokumentów dotyczących instytucji kultury,
35) wnioskowanie do Prezydenta w celu zapewnienia instytucjom kultury warunków działania i rozwoju,
36) współpraca i koordynacja prac związanych ze statutową działalnością gminnych instytucji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
37) współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta Legionowa, oraz pomoc w realizowaniu ich zadań,
38) planowanie działalności kulturalnej i nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych,
39) wykonywanie zadań rzecznika prasowego,
40) przygotowywanie umów w związku z realizacją zadań, do których zobowiązana jest gmina dotyczących stowarzyszeń i organizacji w zakresie kultury, wypoczynku i turystyki,
41) opracowywanie materiałów o mieście przeznaczonych na użytek wydawniczy /ulotki, foldery, informatory/,
42) prowadzenie i aktualizacja informacji do strony internetowej miasta,
43) współpraca z Referatem Informatyki w zakresie prowadzenia aktualizacji strony internetowej miasta,
44) przygotowywanie informacji na temat działalności Urzędu i władz miasta dla środków masowego przekazu,
45) prowadzenie bieżącej współpracy z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami,
46) gromadzenie informacji prasowych dotyczących miasta,
47) prowadzenie i aktualizacja informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu,
48) przygotowywanie scenariuszy i organizowanie gminnych spotkań prezentujących problematykę gminy,
49) pełnienie obowiązków wynikających z nadzoru merytorycznego Zastępcy Prezydenta nad placówkami kultury,
50) prowadzenie spraw związanych z przynależnością Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego,
51) prowadzenie spraw związanych z obsługą Kierownictwa Urzędu,
52) sporządzanie informacji na sesję Rady o pracach Prezydenta w okresie między sesjami.

25) §42 3 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Referatu Programów Pomocowych należy:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

1. W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem Programów Wspólnotowych oraz Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej:

1) opracowywanie informacji w zakresie możliwości aplikowania do instytucji europejskich, w tym Programów Wspólnotowych oraz Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej przez samorządy i organizacje pozarządowe,
2) analiza Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz celów głównych Programów Wspólnotowych i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w zakresie spójności opracowywanych przez urząd i jednostki organizacyjne podległe Gminie programów aplikacyjnych,
3) współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w zakresie Programów Unii Europejskiej koordynowanych na szczeblu województwa,
4) współpraca z urzędami centralnymi w zakresie Programów
Unii Europejskiej koordynowanych na szczeblu rządowym,
5) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych dla urzędu do instytucji krajowych oraz europejskich ze szczególnym uwzględnieniem Programów Wspólnotowych i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej,
6) współpraca z naczelnikami, kierownikami i pracownikami na samodzielnych stanowiskach i jednostkami organizacyjnymi podległymi Gminie w celu pozyskania danych niezbędnych do opracowywania wniosków aplikacyjnych dla urzędu,
7) koordynacja realizacji projektów które zostały wsparte ze źródeł pomocowych w tym: krajowych i zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Programów Wspólnotowych i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
8) merytoryczny nadzór nad sprawozdawczością dla instytucji krajowej lub zagranicznej współfinansującej projekt pomocowy Gminy Miejskiej Legionowo,
9) nadzór nad rozliczeniem finansowym dla instytucji krajowej lub zagranicznej współfinansującej projekt pomocowy Gminy Miejskiej Legionowo.

2. W zakresie opracowywania długofalowych programów rozwoju Gminy:

1) pozyskiwanie danych koniecznych do przygotowania diagnozy rozwoju społecznego i ekonomicznego Gminy,
2) przygotowywanie projektów długofalowych programów rozwoju społecznego i ekonomicznego Gminy,
3) przeprowadzenie procedury konsultacji społecznych nad opracowanymi projektami programów rozwoju Gminy.

3. Koordynowanie udziału Gminy w konkursach, akcjach społecznych oraz programach których celem jest uzyskanie oceny jakości usług oferowanych przez Urząd, podniesienie jakości usług oferowanych przez Gminę oraz poprawa jej wizerunku.
4. Realizacja zadań związanych z wspieraniem przedsiębiorczości w Legionowie.

26) § 43 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1637)
1) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
2) kierowanie wyodrębnioną, wyspecjalizowaną komórka organizacyjną do spraw ochrony informacji niejawnych, zwaną „pionem ochrony”, do której zadań należy:
a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,
b) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
c) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
d) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
e) opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie i nadzorowanie jego realizacji,
f) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
3) w zakresie swoich zadań współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa i informowanie na bieżąco Prezydenta Miasta o przebiegu tej współpracy,
4) podejmowanie dziań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zawiadomienie o tym Prezydenta Miasta , w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne”, również właściwą służbę ochrony państwa,
5) opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,
6) na polecenie Prezydenta Miasta określenie stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli tajności,
7) przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego na pisemne polecenie Prezydenta,
8) wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,
9) przeprowadzanie na pisemny wniosek Prezydenta, złożony co najmniej na 6-mcy przed upływem terminu ważności poświadczenia bezpieczeństwa, kolejnego postępowania sprawdzającego,
10) wszczynanie kontrolnego postępowania sprawdzającego,
11) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
12) przekazywanie właściwej służbie ochrony państwa danych wymaganych do ewidencji osób dopuszczonych do pracy, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą „poufne”, a także do ewidencji osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,
13) nadzór nad kancelaria tajną,
14) przeprowadzanie szkoleń w stosunku do osób zatrudnionych,
15) nadzór nad stosowaniem środków ochrony fizycznej.

27) §43 1 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Referatu Zamówień Publicznych należy:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
I. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
II. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
III. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
IV. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
V. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
VI. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
VII. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)
VIII. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)
IX. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)
X. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.)
XI. Ustawa z dnia 8 listopada 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
XII. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1323 z późn. zm.)
XIII. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 180, poz. 1758)
XIV. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.)
XV. Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz.1050 z późn. zm.)
XVI. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.)
XVII. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)
XVIII. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 185, poz. 1538)
XIX. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631)
XX. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 40 poz. 356)
XXI. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 48, poz. 460)
XXII. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów (Dz. U. Nr 48, poz. 461)
XXIII. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym (Dz. U. Nr 49, poz. 468)
XXIV. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2005 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym (Dz. U. Nr 48, poz. 450)
XXV. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 49, poz. 470)
XXVI. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych oraz jego wzoru (Dz. U. Nr 50, poz. 479)
XXVII. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (Dz. U. Nr 56, poz. 547)
XXVIII. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 645.)
XXIX. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 71, poz. 646)
XXX. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania obserwatora, wykonywania czynności obserwatora oraz wysokości wynagrodzenia za czynności obserwatora (Dz. U. Nr 75, poz. 703)
XXXI. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wpisu na listę arbitrów, sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu oraz zakresu egzaminu (Dz. U. Nr 98, poz. 997)
XXXII. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )
XXXIII. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

1) opracowywanie regulaminów, zasad w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych,
2) zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz nadzór nad wykonywaniem zawartych umów,
3) informowanie o uchybieniach w zakresie przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych,
4) organizacja techniczna prowadzenia komisji dotyczących wyboru wykonawców (wraz z wydziałem/referatem) w zakresie i według zasad określonych w przedmiotowych regulaminach,
5) uczestnictwo w posiedzeniach komisji dokonujących wyboru wykonawców,
6) gromadzenie informacji o przygotowywanych i przeprowadzanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
7) opracowywanie dokumentacji i materiałów do postępowania w ramach prawa zamówień publicznych zgodnie z regulaminem, zasadami udzielania zamówień publicznych przez urząd,
8) opracowywanie dodatkowych wzorów dokumentów, w zakresie nie uregulowanym przepisami prawa zamówień publicznych, których zastosowanie usprawni przebieg postępowań o zamówienie publiczne i udzielanie zamówień,
9) współpraca z wydziałami, referatami, pracownikami na samodzielnych stanowiskach w zakresie planowania i udzielania zamówień publicznych,
10) sprawdzenie poprawności merytorycznej strony internetowej Urzędu poświęconej zamówieniom publicznym,
11) współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
12) udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu kontroli wewnętrznych w sprawach dotyczących zamówień publicznych,
13) koordynowanie pracy komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie udzielania zamówień publicznych,
14) zarządzanie bazą danych o zamówieniach publicznych Urzędu,
15) sporządzanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie realizacji prawa zamówień publicznych,
16) analiza stosowanych procedur i wnioskowanie odpowiednich zmian,
17) wnioskowanie szkoleń dotyczących zamówień publicznych oraz ich organizowanie.

28) §43 2 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Referatu do Spraw Kontroli należy:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
I. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
II. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr.15, poz. 148 z późn. zm.)
III. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr. 96, poz. 873 z późn. zm.)

1) opracowywanie i aktualizowanie regulamin kontroli,
2) opracowywanie półrocznych planów kontroli finansowych obejmujących jednostki organizacyjne gminy i organizacje otrzymujące dotacje z gminy,
3) przeprowadzanie planowych jak też doraźnych kontroli,
4) współpraca z instytucjami kontroli wewnętrznej (NIK, RIO, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe w Legionowie).

29) §43 3 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Referatu Organizacji i Kadr należy:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
I. Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U z 2004 r. Nr 39 poz.353 z późn. zm.)
II. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U Nr 99 poz.1001)
III. Ustawa z 12 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123 poz.776 z późn. zm.)
IV. Ustawa z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1593 z późn. zm.)
V. Ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U z 2001 r. Nr 86 poz.953 z późn. zm.)
VI. Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U z 1996 r. Nr 70 poz.335 z późn. zm.)
VII. Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U z 1998 r. Nr137 poz.887 z późn. zm.)
VIII. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U z 2003 r. Nr 90 poz.844 z późn. zm.)
IX. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.)
X. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego (Dz.U.z 2000 r. Nr 72 poz.846)
XI. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 214 poz.1812)
XII. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60 poz. 281)
XIII. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. z 1993 r. Nr 103 poz.472 z późn. zm.)
XIV. Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz.46)
XV. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33 poz.264 z późn. zm.)
XVI. Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. z 2004 r. Nr 56 poz.544)
XVII. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1 września 2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań (Dz.U z 2004 r. Nr 205 poz.2105),
XVIII. Kodeks pracy Ustawa z 26 czerwca 1974 r. (Dz.U z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

1) zapewnienie sprawnej organizacji urzędu wspólnie z Sekretarzem,
2) prowadzenie spraw związanych z obsługą sekretariatów,
3) prowadzenie spraw osobowych i akt personalnych pracowników urzędu i dyrektorów (kierowników) gminnych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem akt osobowych dyrektorów placówek oświatowych i żłobka,
4) opracowywanie prognoz kadrowych,
5) obsługa klientów w Biurze Obsługi Klienta w zakresie:
a) kompleksowej informacji,
b) przyjmowania i prowadzenia w systemie elektronicznym ewidencji korespondencji wpływającej,
c) kontrolowania przepływu korespondencji wewnątrz urzędu,
d) wysyłania korespondencji przygotowanej przez komórki organizacyjne urzędu na zewnątrz,
e) wywieszania w lokalu urzędu ogłoszeń sądowych i obwieszczeń,
f) wydawania wniosków i druków przygotowanych przez komórki organizacyjne urzędu,
g) sprzedaż znaków opłaty skarbowej,
6) przygotowywanie projektu budżetu w zakresie spraw wynikających z zatrudniania pracowników, racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem wynagrodzeń w urzędzie, zgłaszanie propozycji etatowych i bieżąca analiza struktury zatrudnienia,
7) opis i kontrola merytoryczna rachunków oraz ich przekazywanie do Wydziału Finansowo-Księgowego celem ich realizacji,
8) opracowywanie dokumentacji związanej z:
a) dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników,
b) przygotowywaniem nagród jubileuszowych i innych nagród uznaniowych,
c) comiesięcznym przygotowywaniem dokumentów do sporządzania list płac,
9) prowadzenie dokumentacji w zakresie wyjazdów służbowych,
10) prowadzenie dokumentacji w zakresie ryczałtów samochodowych,
11) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu wg potrzeb pracowników,
12) prowadzenie rejestru i wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych i służbowych pracownikom Urzędu Miasta,
13) prowadzenie spraw Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących:
a) zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
b) zgłaszania członków ich rodzin do ubezpieczeń zdrowotnych,
c) bieżącej aktualizacji bazy danych,
d) wyrejestrowywania z ubezpieczeń pracowników zwolnionych i ich rodzin,
e) ustalania kapitału początkowego dla pracowników urzędu,
f) spraw emerytalno-rentowych dla pracowników urzędu,
14) sporządzania analiz zatrudnienia w Urzędzie Miasta oraz sprawozdań dla potrzeb GUS, PFRON i Urzędu Miasta,
15) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania w urzędzie stażu dla osób bezrobotnych oraz prac interwencyjnych na podstawie zawartych umów
16) prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z odbywaniem praktyk szkolnych na podstawie zawartych umów,
17) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez prezydenta,
18) prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta oraz Kierownika Urzędu,
19) prowadzenie rejestru skarg i wniosków – kierowanie skarg i wniosków do załatwienia przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu lub jednostki organizacyjne Gminy, i nadzór nad terminowością ich załatwienia,
20) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy (z wyłączeniem dyrektorów placówek oświaty i żłobka) oraz kwartalne przygotowywanie wniosków dotyczących potrącenia wynagrodzenia za wyjścia prywatne,
21) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem, doskonaleniem zawodowym pracowników,
22) poświadczenie wiarygodności podpisu dla potrzeb urzędu,
23) przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w razie braku możliwości doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania,
24) udzielanie informacji organom prowadzącym egzekucje sądowe i administracyjne,
25) prowadzenie spraw związanych z badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi pracowników,
26) naliczanie i nadzór nad wykorzystaniem funduszu socjalnego,
27) koordynacja, przyjmowanie i zapewnienie właściwego przechowywania oświadczeń majątkowych zastępców prezydenta, sekretarza, skarbnika, naczelników, kierowników i pracowników wydających decyzje administracyjne, dyrektorów jednostek organizacyjnych z wyłączeniem dyrektorów placówek oświatowych i żłobka, prezesów spółek gminnych,
28) opracowywanie dokumentacji i materiałów niezbędnych do postępowania w ramach ustawy o zamówieniach publicznych zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Urząd,
29) kierowanie w formie pisemnej pracowników na szkolenia wstępne w zakresie BHP,
30) przekazywanie służbie BHP wykazów pracowników zawierających nazwiska, stanowiska oraz nazwę komórki organizacyjnej właściwej dla danego pracownika w terminie uzgodnionym ze służbą BHP,
a) co 3 lata – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
b) co 6 lat – dla pracowników pozostałych,
31) prowadzenie dokumentacji i przygotowywanie pism w sprawie premii dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
32) przygotowywanie zakresów czynności Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach w porozumieniu z Sekretarzem,
33) wykonywanie w ustalonym zakresie zadań związanych z wyborami i głosowaniami przeprowadzanymi w Gminie,
34) udział w organizowaniu i przeprowadzaniu spisów i innych badań masowych,
35) prowadzenie spraw związanych z okresowym opiniowaniem i oceną pracowników samorządowych,
36) przyjmowanie zgłoszeń w sprawach pomocy mieszkańcom Legionowa: niewidomym, niepełnosprawnym ruchowo, powyżej 80 roku życia,
37) koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Prezydenta,
38) przekazywanie podjętych uchwał Rady do Wojewody Mazowieckiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisarza Wyborczego, do oceny w trybie nadzoru,
39) przekazywanie uchwał Rady do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,
40) przekazywanie uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta do właściwych komórek, organizacyjnych Urzędu oraz innych adresatów według właściwości,

31) §43 4 otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji Archiwum Zakładowego należy:
(Podstawa prawna do realizacji zadań)
I. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach (Dz.U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1396 z późn. zm.)
II. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją , zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwów Państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375)
III. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.)
IV. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz.926)
V. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.)
VI. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt - Zarządzenie Nr 20/04 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 6 lutego 2004 r. z późn. zm.

1) przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,
2) przechowywanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem przyjętej dokumentacji,
3) prowadzenie ewidencji akt,
4) udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym,
5) przekazywanie materiałów archiwalnych kat. A do Archiwum Państwowego,
6) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej /akt kat. B/ i udział w jej komisyjnym brakowaniu,
7) przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę lub spalenie, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia archiwum państwowego,
8) postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub ustania określonej działalności,
9) bieżąca współpraca z Archiwum Państwowym,
10) udostępnianie informacji publicznej ze zbiorów archiwalnych.

32) w §44
a) pkt. 15 skreśla się
b) pkt 44 otrzymuje brzmienie:
“44) a) Zastępcy Prezydenta, Sekretarz wydają decyzje administracyjne z upoważnienia Prezydenta w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej w sprawach przez siebie nadzorowanych,
b) Prezydent wydaje decyzje w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej w sprawach przez siebie bezpośrednio nadzorowanych i w sprawach finansowo-księgowych,
c) Prezydent może upoważnić innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej,
d) projekty decyzji, o których mowa w pkt 44 lit a i b przygotowują Naczelnicy wydziałów, Kierownicy referatów, Pracownicy na samodzielnych stanowiskach. W razie konieczności wydanie decyzji poprzedzi opinia Radcy prawnego Urzędu w sprawie zasadności odmowy udzielenia informacji publicznej,
33) w §48 ust.2 skreśla się.
34) w § 53
a) ust.1 lit f otrzymuje brzmienie:
„f) podpisywanie delegacji służbowych dla pracowników Urzędu i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy,
b) pkt.33 otrzymuje brzmienie:
“33) Naczelnicy, Kierownicy i Pracownicy na samodzielnych stanowiskach podpisują pod względem merytorycznym dokumenty w sprawach przez siebie prowadzonych lub nadzorowanych. Imienne upoważnienie dla pracownika w razie takiej potrzeby wydaje Prezydent na wniosek przełożonego pracownika
35) W § 53 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
“3. Zastępcy Prezydenta podpisują pod względem merytorycznym dokumenty w sprawach przez siebie nadzorowanych. Dopuszcza się możliwość podpisywania dokumentów pod względem merytorycznym bez zachowania podległości (w przypadku nieobecności osoby odpowiedzialnej).
36) W § 54 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
“3. Sekretarz podpisuje pod względem merytorycznym dokumenty w sprawach przez siebie nadzorowanych. Dopuszcza się możliwość podpisywania przez Sekretarza dokumentów pod względem merytorycznym bez zachowania podległości (w przypadku nieobecności Prezydenta i Zastępców Prezydenta).
37) w §56
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
“1) Prezydent, Zastępcy Prezydenta, Sekretarz, Skarbnik dekretują korespondencję do wydziałów, referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach zgodnie z podziałem zadań. Do Wydziału Administracji dekretuje się korespondencję oddzielnie AM(g) dotyczącą spraw gospodarczych, oddzielnie dla AM(SO) spraw obywatelskich.
Do Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami dekretuje się korespondencję oddzielnie dla AR w sprawach architektury, dla AR(g) w sprawach nieruchomości.
b) ust.2 otrzymuje brzmienie:
“2) Dopuszcza się możliwość załatwiania spraw przez wydziały, referaty, Pracowników na samodzielnych stanowiskach bez dekretacji Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza,
c) ust.3 otrzymuje brzmienie:
“3) Korespondencja dotycząca Wydziału Finansowo-Księgowego dekretowana jest przez Skarbnika,
d) ust.4 otrzymuje brzmienie:
“4) Korespondencję w szczególnie ważnych sprawach dekretują do Sekretarza, Skarbnika , Naczelników wydziałów, Kierowników referatów, Pracowników na samodzielnych stanowiskach, Prezydent, Zastępcy Prezydenta.
ust.5 otrzymuje brzmienie:
“5) Wykaz spraw, o których mowa w ust.2 załatwianych bez dekretacji zostanie określony w drodze odrębnego zarządzenia.
38) W §65 ust.4 otrzymuje brzmienie:
“4. Czynności, o których mowa w ust.3 pkt 1 i 2 Prezydent wykonuje za pośrednictwem Referatu Organizacji i Kadr. Akty prawa miejscowego w formie elektronicznej przesyła do publikacji Biuro Rady Miasta.
39) Użyte w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu we wszystkich przypadkach wyrazy prezydent, zastępca prezydenta, sekretarz, skarbnik, naczelnik, kierownik, pracownik na samodzielnym stanowisku, urząd zastępuje się użytymi we wszystkich przypadkach wyrazami Prezydent, Zastępca Prezydenta, Sekretarz, Skarbnik, Naczelnik, Kierownik, Pracownik na samodzielnym stanowisku, Urząd.


§2


Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Miasta Legionowo.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2005 r.


Prezydent Miasta
mgr Roman Smogorzewski
____________________
*zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 621, poz.558, Nr 113, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 , Nr167,poz.1759
Ilość odwiedzin3893
Osoba wprowadzającaAgnieszka Przybysz
Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęDanuta Szczepanik
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Data utworzenia2006-01-02
Data ukazania się2006-01-02
Ostatnia zmiana2007-10-05
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
Tel. 22 774 20 31
fax 22 784 95 66

loading...
Proszę czekać...