Zarządzenie Nr 33/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 33/2018

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019, w tym terminów składania dokumentów, do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas wyższych niż klasa I sportowych i mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1875 z póź. zm.1) oraz art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.2) zarządza się co następuje;

§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019, w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych szkół podstawowych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019, w tym terminy składania dokumentów, do klas wyższych niż klasa I sportowych i mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza sie dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski


___________________

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232.2

2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 949, 2203.


Załącznik nr 1 (pdf)

Załącznik nr 2 (pdf)

Załącznik nr 3 (pdf)

 


Liczba odwiedzin : 1050
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Teresa Orłowska
Czas wytworzenia: 2018-01-29 10:38:43
Czas publikacji: 2018-01-30 10:38:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak