Uchwała Nr XXXVI/476/2017 

 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/476/2017

RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Miejskiej Legionowo oraz przeprowadzenia konsultacji


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 4b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do procedury zmiany granic Gminy Miejskiej Legionowo polegającej na włączeniu do terytorium Gminy Miejskiej Legionowo, części terenu obręb ewidencyjny nr 7 - Józefów II z sąsiedniej Gminy Jabłonna, w granicach zaznaczonych na załączonym szkicu.

§ 2. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miasta Legionowo w sprawie proponowanej zmiany granic Gminy Miejskiej Legionowo, na zasadach jakie wynikają z Uchwały Nr XXIX/385/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 3288).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 października 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady

Janusz Klejment

 

Załącznik (pdf)

 


Liczba odwiedzin : 419
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Białokoz
Czas wytworzenia: 2017-10-25 11:47:20
Czas publikacji: 2017-11-09 11:30:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak