Skarbnik miasta 

 

 

 

Jolanta Ćwiklińska

tel. 22 784 95 65, 22 766 40 02; pok. nr 3.35 piętro 2

 

Informacje

WYKSZTAŁCENIE (PRZEBIEG EDUKACJI): wyższe

1. Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania studia w zakresie organizacji i zarządzania

2. Uniwersytet Warszawski – studia magisterskie IIº na Wydziale Zarządzania w zakresie organizacji i zarządzania

3. Uniwersytet Warszawski – podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

4. Szkoła Główna Handlowa – Kolegium Zarządzania i Finansów – studia podyplomowe w zakresie podatków

5. Akademia Leona Koźmińskiego – studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa.

 

UPRAWNIENIA, SZKOLENIA, KURSY, SEMINARIA:

- Stacjonarny kurs ogólnych zasad księgowości Poziom I

- Stacjonarny kurs rachunkowości jednostek gospodarczych Poziom II

- Stacjonarny kurs dla kandydatów na głównych księgowych Poziom III

- Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

- Certyfikat Księgowy potwierdzający kwalifikacje i uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

- Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości, w tym rachunkowości zarządczej.

 

MIEJSCE PRACY (PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ):

od 1986 r. - Urząd Miejski w Legionowie,

od 1994 r. - Skarbnik Miasta

 

Skarbnik miasta Jolanta Ćwiklińska przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 13.00-17.00.

 

Skarbnik pełni funkcję głównego księgowego budżetu Gminy.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych oraz udzielenie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi budżetu Gminy;

3) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i gospodarką finansową w jednostkach organizacyjnych Gminy w zakresie przepisów prawa;

4) koordynowanie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej oraz nadzór nad ich przebiegiem;

5) nadzór nad realizacją budżetu Gminy i kontrola jego wykonania;

6) informowanie Prezydenta o potrzebie zmian budżetu w trakcie roku budżetowego;

7) monitorowanie sytuacji finansowej Gminy, w tym: opracowywanie analiz dotyczących zadłużenia Gminy, możliwości finansowania długu oraz płynności finansowej Gminy;

8) opiniowanie projektów uchwał Rady związanych z budżetem;

9) nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej i finansowej Gminy oraz sprawozdań o dochodach i należnościach;

10) przedkładanie właściwym organom informacji, raportów, sprawozdań w zakresie finansów publicznych;

11) nadzór nad realizacją zadań Gminy w zakresie prac koncepcyjnych nad wyznaczeniem kierunków rozwoju Gminy i monitorowanie możliwości finansowania zadań własnych Gminy ze środków pozabudżetowych źródeł zewnętrznych.


W ramach realizacji powyższych zadań Skarbnik nadzoruje pracę:

1) Referatu Budżetowego;

2) Referatu Dochodów;

3) Referatu Windykacji i Egzekucji;

4) Głównego Księgowego.


Skarbnik współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie finansów.

 


Liczba odwiedzin : 2004
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Szczepanik
Czas wytworzenia: 2003-06-06 13:00:00
Czas publikacji: 2018-01-09 14:49:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak