Projekt uchwały 

 

 

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do KZB Legionowo Sp. z o.o.


Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 9 lit „h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.18751) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o. poprzez wniesienie przez Gminę Miejską Legionowo wkładu pieniężnego w kwocie 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) do KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz na objęcie przez Gminę Miejską Legionowo udziałów powstałych z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu dokapitalizowania Spółki, w związku z realizacją zadania pn: „Budowa krytego basenu szkolnego przy Zespole Szkół na Os.Piaski wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą" /obecnie przy Szkole Podstawowej nr 8/.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2018 r.


_______________

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz.2232  oraz z 2018r. poz.130.


Zastępca Prezydenta Miasta

Marek Pawlak

 


 

 

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady
Miasta Legionowo z dnia 28 luty
2018r. w sprawie wyrażenia zgody
Prezydentowi Miasta Legionowo na
podwyższenie kapitału zakładowego
poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do
KZB Legionowo Sp. z o.o.


KZB Legionowo Spółka z o.o. wystąpiła z pismem do Prezydenta Miasta Legionowo o podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 3.000,000.00 zł /słownie: trzy miliony złotych/ w celu dofinansowania realizacji zadania pn.:” Budowa krytego basenu szkolnego przy Zespole Szkół na Os. Piaski wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą” /obecnie przy Szkole Podstawowej nr 8/.

Realizacja niniejszej uchwały umożliwi KZB Legionowo Sp. z o.o. terminowe regulowanie zobowiązań wobec wykonawców.


Zastępca Prezydenta Miasta

Marek Pawlak

 

Wniosek prezydenta miasta z 22.02.2018 r. (pdf)

 

Liczba odwiedzin : 92
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Głos
Czas wytworzenia: 2018-02-23 15:30:58
Czas publikacji: 2018-02-23 15:40:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak