Rz.271.58.2017 Dostawa 109 kotłów gazowych centralnego ogrzewania oraz 1 kotła centralnego ogrzewania na pellet drzewny - ZAWIADOMIENIE o unieważnienia czynności badania i oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania 

 

 

GMINA MIEJSKA LEGIONOWO

URZĄD MIASTA LEGIONOWO

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41

05 - 120 Legionowo

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa 109 kotłów gazowych centralnego ogrzewania oraz 1 kotła centralnego ogrzewania na pellet drzewny

 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnienia czynności badania i oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania

Urząd Miasta Legionowo działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp,zawiadamia o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, ponownej ocenie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa 109 kotłów gazowych centralnego ogrzewania oraz 1 kotła centralnego ogrzewania na pellet drzewny”.

 

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 13.11.2017r. Zamawiający otrzymał drogą mailową zastrzeżenia od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, zgłaszającego nieprawidłowości przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający dopatrzył się w dokonanej przez siebie, niezgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności, polegającej na wybraniu najkorzystniejszej oferty w dniu 10 listopada 2017r., która podlega odrzuceniu, na podstawie wyjaśnień wykonawcy CENTRAL SP.J. Kochanowscy, Rupińscy, ul. Sienkiewicza 17a, 05-120 Legionowo: „Kocioł Beretta Mynute Boiler Green 25.B.S.I.E ma wymiary 950x600x450 i są to rzeczywiste wymiary. Podczas przygotowania oferty przeoczyliśmy fakt że kocioł przekracza wysokość 900mm. Przepraszamy za zaistniałą sytuacje. Możemy zaoferować kocioł Firmy Fondital spełniający wymagania wymiarowe”.

Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności uznając, iż podjęte uprzednio czynności są obarczone wadą.

Z oferty Wykonawcy, która została uznana za najkorzystniejszą - CENTRAL SP.J. Kochanowscy, Rupińscy, ul. Sienkiewicza 17a, 05-120 Legionowo, w kwestii zaoferowanego kotła – (karta z danymi technicznymi (strona 101 oferty) wynika, że wysokość kotła Beretta Mynute Boiler Breen 25 B.S.I. E wynosi 900 mm. Natomiast na szkicu kotła na stronie 99 oferty wysokość kotła wynosi 940 mm).

Zamawiający żądał zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla kotła nr 11 (pozycje 63-100 w formularzu oferty) wysokości 900 mm lub mniej.

Z dołączonej do oferty karty z danymi technicznymi (strona 101 oferty) wynika, że wysokość kotła Beretta Mynute Boiler Breen 25 B.S.I. E wynosi 900 mm,

Natomiast ze szkicu kotła na stronie 99 oferty wysokość kotła 940 mm.

Zaoferowany kocioł przekracza wysokość 900mm.

Zgodnie z art. 7 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienia udziela się wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami w/w ustawy.

Gdyby Zamawiający nie odrzucił oferty wykonawcy CENTRAL SP.J. Kochanowscy, Rupińscy, popełniłby uchybienie nie pozwalające na zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Biorąc powyższe pod uwagę Wykonawca CENTRAL SP.J. Kochanowscy, Rupińscy, złożył ofertę, której treść jest niezgodna z treścią SIWZ i która podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.

Zgodnie z jednolitym stanowiskiem prezentowanym w judykaturze w sytuacji, gdy po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wejdzie w posiadanie informacji, które mogły mieć wpływ na wynik postępowania może unieważnić swoją decyzję.

Stąd Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia pierwotnie podjętej decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, do dokonania ponownego badania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Okolicznościami, w których możliwe albo nakazane jest ponowne zbadanie ofert jest uwzględnienie przez zamawiającego informacji o czynności niezgodnej z prawem wniesionej na podstawie art. 181 ust.1 Ustawy. Ratio legis wprowadzenia unormowań, które umożliwiają naprawę błędnych działań zamawiającego jest zbieżne z podstawowymi celami systemu zamówień publicznych. Przetarg wszczynany jest w celu zaspokojenia potrzeb zamawiającego a to możliwe jest tylko poprzez zawarcie ważnej i niepodlegającej unieważnieniu umowy. Zgodnie bowiem z normą wyrażoną w art. 7 ust. 3 Ustawy, zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia ma zatem prowadzić do wyboru wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, który złożył ofertę niepodlegająca odrzuceniu, a nie jakiegokolwiek wykonawcy (Zob. uchwała KIO z 14 maja 2014 r., sygn. KIO/KD 45/14). Zamawiający zatem nie tylko może, ale ma obowiązek poprawić swój błąd. KIO w wyroku z dnia 23 września 2010 r., (sygn. KIO 1939/10) wskazała, że zamawiający ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie. Izba uznała, że przeciwnym wypadku mogłoby dojść do sytuacji, iż pomimo wiedzy zamawiającego o dokonaniu czynności z naruszeniem prawa zamawiający utrzymałby je w mocy pomimo ich oczywistej wadliwości.

Zamawiający, dokonuje odrzucenia oferty wykonawcy:

1. CENTRAL SP.J. Kochanowscy, Rupińscy, ul. Sienkiewicza 17a, 05-120 Legionowo

Uzasadnienie prawne

- art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp).

 

Uzasadnienie faktyczne

Oferta CENTRAL SP.J. Kochanowscy, Rupińscy, ul. Sienkiewicza 17a, 05-120 Legionowo, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), ze względu na niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ).

Wysokość kotła Beretta Mynute Boiler Green 25 B.S.I. E wynosi, w zależności od zakresu wymiarowania, 940 mm, 950 mm, 954 mm. Wykonawca dołączył karty z danymi technicznymi kotłów Beretta, z których wynika, że wysokość kotła wynosi 940 mm lub 950 mm.

Zamawiający żądał zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla kotła nr 11 (pozycje 63-100 w formularzu oferty) wysokość kotła powinna wynosić 900 mm lub mniej.

W dołączonej do oferty karty z danymi technicznymi (strona 101 oferty) wynika, że wysokość kotła Beretta Mynute Boiler Breen 25 B.S.I. E wynosi 900 mm.

Natomiast na szkicu kotła na stronie 99 oferty wysokość kotła wynosi 940 mm.

Zaoferowany kocioł przekracza wysokość 900mm.

Zgodnie z regulacją art. 82 ust. 3 ustawy Pzp., treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodność treści oferty z treścią specyfikacji jest zapewniona wówczas, gdy na podstawie analizy i porównania obu tych dokumentów można uznać, iż istotne postanowienia zawarte w ofercie nie są inne, tj. nie różnią się w swej treści od postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp nakazuje zamawiającemu odrzucenie oferty, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 tej ustawy. Norma art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. odnosi się zaś do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia oraz merytorycznych wymagań zamawiającego, w szczególności co do zakresu, ilości, jakości, ceny, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia.

Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości zgodnie z wymogami zamawiającego.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, że niezgodność treści oferty z treścią SIWZ powinna być oceniania z uwzględnieniem definicji oferty zawartej w art. 66 k.c., tj. niezgodności złożonego oświadczenia woli wykonawcy z wymaganiami zamawiającego, odnoszącymi się do merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia, a więc materialnej sprzeczności zakresu zobowiązania zawartego w ofercie z zakresem zobowiązania, którego zamawiający oczekuje dla spełnienia swoich uzasadnionych potrzeb, zgodnie z postanowieniami SIWZ (wyrok KIO z dnia 19 maja 2015 r. sygn. Akt: 945/15).

Zgodnie z § 3 pkt 2.1. SIWZ w przedmiotowym postępowaniu zamawiający wymagał złożenia do oferty wypełnionego i podpisanego formularza elektronicznego oferty (załącznik nr 2 do SIWZ), kartę techniczną kotła lub specyfikację techniczną kotła lub inną dokumentację techniczną.

"Do oferty na każdy produkt należy dołączyć: kartę techniczną kotła lub specyfikację techniczną kotła lub inną dokumentację techniczną potwierdzającą dane wprowadzone w formularzu oferty i zgodność parametrów oferowanych kotłów z specyfikacją techniczną.

UWAGA!

Wskazane powyżej dokumenty są niezbędne do dokonania oceny przedmiotowej ofert oraz klasyfikacji ofert na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert”.

Przedstawione karty techniczne kotłów zawierają, rozbieżności względem załącznika nr 7 do SIWZ, Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, opisane powyżej.

A zatem z tych względów zamawiający musiał uznać, że treść oferty wykonawcy jest niezgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, odrzuć ofertę takiego wykonawcy.

Biorąc pod uwagępowyższe okoliczności, w odniesieniu niezgodności treści oferty z treściąSIWZ, Zamawiający nie mógł zastosowaćtrybu wyjaśnień, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp (W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści).

Wobec braku wątpliwości co do treści Państwa oferty w omawianym zakresie Zamawiający nie był zobowiązany do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień. Treśćoferty w omawianym zakresie jest konkretna i jednoznaczna.

Ponadto zamawiający wyraźnie określił w § 11 ust. 9 pkt 7 SIWZ jak również w pouczeniu zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ, że: UWAGA!Formularz elektroniczny oferty, karta techniczna kotła lub specyfikacja techniczna kotła lub inna dokumentacja techniczna w przypadku niezłożenia, nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Oferta wykonawcy, który nie złoży tych dokumentów podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.”.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, oferta podlega odrzuceniu, jeżeli jej treśćnie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Zatem w każdym przypadku stwierdzenia niezgodności treści oferty z treściąSIWZ, Zamawiający ma obowiązek zbadania, czy zachodzi przesłanka do poprawienia treści oferty w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, poprawie podlegają niezgodności treści oferty z SIWZ stanowiące omyłki, których poprawienie nie powoduje istotnej zmiany w treści oferty w okolicznościach danej sprawy (tak KIO w wyroku z dnia 22.12.2015 r., sygn. KIO 2589/15, KIO 2596/15). Omyłka nie musi byćoczywista, ale nie może wynikaćz celowego działania wykonawcy. Fakt, ze wykonawca świadomie sformułował treść oferty w określonym zakresie dyskwalifikuje możliwośćuznanie niezgodności za będącą wynikiem omyłki. Dokonanie poprawy omyłki musi być możliwe bez udziału wykonawcy, zatem sposób doprowadzenia treści oferty do zgodności z SIWZ jest zależny od całokształtu konkretnych okoliczności danej sprawy.

Powyższa niezgodność nie może być zatem zakwalifikowane, jako omyłka w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, ze względu na świadome działanie wykonawcy przy sformułowaniu treści jego oferty. Konsekwencją powyższego jest istotny charakter zmiany treści oferty, które musiałyby nastąpićw ofercie w wyniku doprowadzenia treści oferty do pełnej zgodności z SIWZ. Wprowadzone przez wykonawcę w złożonej ofercie jednoznaczne i konkretne zapisy należałoby zastąpićinnymi, których Zamawiający w żaden racjonalny sposób nie mógł wywieśćz treści złożonej oferty. Ingerencja Zamawiającego w treśćoferty Wykonawcy w powyższym zakresie stanowiłaby istotną ingerencjęw oświadczenie woli wykonawcy, co jest niedopuszczalne w świetle art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz co wyklucza możliwośćpoprawienia treści oferty w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnienia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

Uzasadnienie prawne

Art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp - (nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3).

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 08.11.2017 r. do godz. 12:30 wpłynęły oferty od następujących wykonawców CENTRAL SP.J. Kochanowscy, Rupińscy, ul. Sienkiewicza 17a, 05-120 Legionowooraz „DIETHERM” Spółka Akcyjna, ul. Rumiana 7a, 02-956 Warszawa, gdzie :

- cena – 60%

- średni okres gwarancji – 28%

- średni poziom mocy akustycznej Lwa w pomieszczeniu w dB - 12%

1. CENTRAL SP.J. Kochanowscy, Rupińscy, ul. Sienkiewicza 17a, 05-120 Legionowo

- 639.150,00 zł

- 4,2 lata

- 50,95%

2. „DIETHERM” Spółka Akcyjna, ul. Rumiana 7a, 02-956 Warszawa

- 700.860,00 zł

- 4,3 lata

-51,22%
W wyniku oceny i badania ofert, Zamawiający odrzucił oferty „DIETHERM” Spółka Akcyjna, ul. Rumiana 7a, 02-956 Warszawa oraz CENTRAL SP.J. Kochanowscy, Rupińscy, ul. Sienkiewicza 17a, 05-120 Legionowo, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), ze względu na niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ).

Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu zostały złożone dwie oferty, obie zostały odrzucone, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, bowiem w postępowaniu nie została żadna ważna oferta, którą Zamawiający mógłby wybrać do realizacji zamówienia.

Tym samym, mając powyższe na uwadze, dla spełnienia przesłanki zwartej w art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp i dokonania czynności unieważnienia postępowania, wystarczającym jest, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

 

Ogłoszenie nr 500012905-N-2018 z dnia 17-01-2018 r.
Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo: Dostawa 109 kotłów gazowych centralnego ogrzewania oraz 1 kotła centralnego ogrzewania na pellet drzewny

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCy
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo, Krajowy numer identyfikacyjny 52483200000, ul. ul. marsz. J. Piłsudskiego  41, 05120   Legionowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 774 20 31 w. 4064, e-mail zamowienia@um.legionowo.pl, faks 022 784 49 81.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.legionowo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa 109 kotłów gazowych centralnego ogrzewania oraz 1 kotła centralnego ogrzewania na pellet drzewny
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Rz.271.58.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 109 kotłów gazowych centralnego ogrzewania oraz 1 kotła centralnego ogrzewania na pellet drzewny. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, który określa przedmiot zamówienia. 2.1. Do oferty na każdy produkt należy dołączyć: kartę techniczną kotła lub specyfikacje techniczną kotła lub inną dokumentację techniczną potwierdzającą dane wprowadzone w formularzu oferty i zgodność parametrów oferowanych kotłów z specyfikacją techniczną. UWAGA! Wskazane powyżej dokumenty są niezbędne do dokonania oceny przedmiotowej ofert oraz klasyfikacji ofert na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 44621220-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp - (nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3).
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Liczba odwiedzin : 114
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Nadratowska-Kardaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Nadratowska-Kardaś
Czas wytworzenia: 2017-11-14 15:33:31
Czas publikacji: 2018-01-17 12:01:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak