Rz.271.56.2017 Dostawa i sprzedaż ciepła do obiektów Urzędu Miasta Legionowo; Zadanie I – Dostawa i sprzedaż ciepła do budynku Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w Legionowie Zadanie II – Dostawa i sprzedaż ciepła do budynku hali widowiskowo-sportowej Arena Legionowo ul. B. Chrobrego 50B w Legionowie 

 

 

Ogłoszenie nr 500058347-N-2017 z dnia 14-11-2017 r.
Legionowo: Dostawa i sprzedaż ciepła do obiektów Urzędu Miasta Legionowo Zadanie I – Dostawa i sprzedaż ciepła do budynku Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w Legionowie Zadanie II – Dostawa i sprzedaż ciepła do budynku hali widowiskowo-sportowej Arena Legionowo ul. B. Chrobrego 50B w Legionowie OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo, Krajowy numer identyfikacyjny 52483200000, ul. ul. marsz. J. Piłsudskiego  41, 05120   Legionowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 774 20 31 w. 4064, e-mail zamowienia@um.legionowo.pl, faks 022 784 49 81.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.legionowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa i sprzedaż ciepła do obiektów Urzędu Miasta Legionowo Zadanie I – Dostawa i sprzedaż ciepła do budynku Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w Legionowie Zadanie II – Dostawa i sprzedaż ciepła do budynku hali widowiskowo-sportowej Arena Legionowo ul. B. Chrobrego 50B w Legionowie
Numer referencyjny  Rz.271.56.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: a) Wykonawca będzie dostarczać ciepło z sieci ciepłowniczej do obiektów przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w Legionowie i przy ul. B. Chrobrego 50B w Legionowie w ilości wynikającej z mocy zamówionej na potrzeby zamawiającego (c.o., c.w., c.t.). Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie umowy oraz wykonywana będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.) Rozliczenia realizowanych usług odbywać się będą na podstawie taryf dla ciepła ustalonych przez wykonawcę i zatwierdzonych decyzją Prezesa URE. b) Całkowite zapotrzebowanie na moc cieplną: c) Budynek przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 – 0,8070 MW d) Budynek Arena Legionowo ul. B. Chrobrego 50 B - 0,2903 MW. Ciepło będzie dostarczane z zewnętrznej sieci miejskiej, do pomieszczeń z zainstalowanymi węzłami cieplnymi znajdującymi się we wskazanych obiektach. Termin rozpoczęcia i przerwania dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania ustala Zamawiający.
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV:
65400000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiotowa usługa może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. a) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o. jest jedynym dostawcą ciepła na terenie miasta Legionowo i jest to jedyny możliwy w tym wypadku wykonawca zamówienia publicznego w zakresie dostawy i przesyłu/dystrybucji ciepła(na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, ciepła technologicznego) do obiektów Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 oraz przy ul. B. Chrobrego 50 B w Legionowie; b) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o. posiada koncesję na prowadzenie w/w działalności wydaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki, c) urządzenia ciepłownicze (centralnego ogrzewania, ciepłej wody, ciepła technologicznego) w obiektach Urzędu Miasta Legionowo są przystosowane do wskazanej sieci ciepłowniczej. d) W zaistniałym stanie faktycznym obiekty położone w Legionowie przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 oraz przy ul. B. Chrobrego 50 B przyłączone są do sieci ciepłowniczej, której właścicielem jest PEC „Legionowo” Sp. z o. o., które jest jedynym podmiotem mogącym świadczyć usługę dostaw ciepła do wskazanych obiektów.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa i sprzedaż ciepła do obiektów Urzędu Miasta Legionowo Zadanie I – Dostawa i sprzedaż ciepła do budynku Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w Legionowie

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp.z o.o.,  ,  Sowińskiego 37,  05-120,  Legionowo,  kraj/woj.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie II – Dostawa i sprzedaż ciepła do budynku hali widowiskowo-sportowej Arena Legionowo ul. B. Chrobrego 50B w Legionowie

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cielpnej "Legionowo" Sp.z o.o.,  ,  Sowińskiego 37,  05-120,  Legionowo,  kraj/woj. mazowieckie
 
 

Liczba odwiedzin : 83
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Nadratowska-Kardaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Nadratowska-Kardaś
Czas wytworzenia: 2017-11-14 13:04:35
Czas publikacji: 2017-11-14 13:14:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak