Obwieszczenie 

 

o udziale społeczeństwa w opracowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026

 

Legionowo, 13.11.2017

Rś.602.4.2017

OBWIESZCZENIE

o udziale społeczeństwa w opracowaniu projektu
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2018-2022
z perspektywą do roku 2026

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 591, z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) informuję przystąpieniu do opracowywania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026.

Z treścią projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026 oraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, pokój 3.14 i 3.15, w dniach i godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo.

Uwagi i wnioski do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026 można składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Legionowo.

 

Z up. Prezydenta Miasta

mgr Robert Wieczorek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

 

Prognoza oddziaływania na środowisko (pdf)

Program ochrony środowiska (pdf)

 

Liczba odwiedzin : 72
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Ciszewska
Czas wytworzenia: 2017-11-13 13:05:37
Czas publikacji: 2017-11-13 13:11:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak