Protokół nr XXXIV/17 z sesji Rady Miasta Legionowo 30 sierpnia 2017 r. 

 

 

Protokół nr XXXIV/17

z sesji Rady Miasta Legionowo

30 sierpnia 2017 r.


Lista obecności radnych w załączeniu do protokołu.

XXXIV sesja Rady Miasta Legionowo odbyła się 30 sierpnia 2017 r. Rozpoczęła się o godz. 10.35, a zakończyła o godz. 13.12.


1.Otwarcie obrad.

Przewodniczący rady Janusz Klejment, powitał zebranych i na podstawie listy obecności, stwierdził quorum i otworzył XXXIV sesję Rady Miasta Legionowo.

Przewodniczący poinformował, że gościem na sesji jest Brygida Wagner-Konstantynowicz – wieloletnia dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, której w związku z odejściem na emeryturę, władze miasta chcą uroczyście podziękować za długoletnią pracę na rzecz legionowskiej oświaty.

Podziękowania, w imieniu władz miasta złożyli prezydent Roman Smogorzewski i przewodniczący rady Janusz Klejment.

Brygida Wagner-Konstantynowicz podziękowała za zaproszenie i uznanie wyrażone dla jej pracy, a także dobrą współpracę na rzecz szkoły.

Przewodniczący poinformował, że gościem na sesji jest także Beata Niziołek, która pełniła obowiązki dyrektora Zespołu Szkół nr 3.

Prezydent i Przewodniczący podziękowali Beacie Niziołek za pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół nr 3.

Przewodniczący poinformował, że na sesji obecne są osoby, którym zostaną wręczone powierzenia stanowisk dyrektorów legionowskich placówek oświatowych i są to :Wioletta Kinicka, Małgorzata Kiliś, Katarzyna Skrzypek, Bogusława Kaźmierczak.

Podziękowania, w imieniu władz miasta, złożyli Prezydent i Przewodniczący rady.

Przewodniczący poinformował, że na sesji są również obecni nauczyciele, którzy złożą ślubowanie i otrzymają akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego i są to: Katarzyna Stępniewska, Joanna Górska, Małgorzata Karapyta-Kulikowska, Zbigniew Kamiński, Aleksandra Witkowska, Greta Bojko, Katarzyna Kuklak, Magdalena Wysocka, Małgorzata Składanek, Marta Dzióba, Magdalena Waszczyńska-Warda, Dorota Frączkowska, Monika Rucińska, Elwira Rutkowska, Izabela Kurmanowska, Anna Wierzbicka.

Wymienieni powyżej nauczyciele złożyli ślubowanie.


2. Ustalenie porządku obrad.

Przewodniczący poinformował o następujących wnioskach, które wpłynęły do porządku obrad.

24 sierpnia 2017 r. wpłynął wniosek prezydenta miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Chojnice.

Projekt uchwały radni otrzymali 25 sierpnia 2017 r.

Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić ten projekt jako nowy pkt 5 porządku obrad, zgodnie z prośbą wnioskodawcy.

Skarbnik miasta Jolanta Ćwiklińska poinformowała o konieczności naniesienia autopoprawki w projekcie uchwały i projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r. polegającej na zamianie sformułowania „gmina wiejska Chojnice” sformułowaniem „gmina Chojnice”.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.

W wyniku głosowania:
19 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY

21 sierpnia 2017 r. wpłynął wniosek prezydenta miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu w zakresie zmiany lokalizacji siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie i przekształcenie Punktu bibliotecznego przy ul. Husarskiej 9 w Legionowie w Filię nr 1.

Projekt uchwały radni otrzymali 23 i 25 sierpnia 2017 r.

Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić ten projekt jako nowy pkt 11 porządku obrad, zgodnie z prośbą wnioskodawcy.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.

W wyniku głosowania:
17 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY

Przewodniczący, na wniosek Komisji Rewizyjnej z 24 sierpnia 2017 r., zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi G.D. z 15 lipca 2017 r. na działania Prezydenta Miasta Legionowo.

Projekt uchwały radni otrzymali w dniu sesji.

Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić ten projekt jako nowy pkt 16 porządku obrad.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.

W wyniku głosowania:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY

Przewodniczący, na wniosek Komisji Rozwoju Miasta z 24 sierpnia 2017 r., zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania H.S. z 21 lipca 2017 r. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Legionowo z 28 czerwca 2017r. Nr XXXII/411/2017 w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo".

Projekt uchwały radni otrzymali w dniu sesji.

Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić ten projekt jako nowy pkt 17 porządku obrad.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.

W wyniku głosowania:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY

Przewodniczący, na wniosek Komisji Rozwoju Miasta z 24 sierpnia 2017 r., zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania T.A. z 17 lipca 2017 r. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Legionowo z 28 czerwca 2017r. Nr XXXII/411/2017 w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo".

Projekt uchwały radni otrzymali w dniu sesji.

Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić ten projekt jako nowy pkt 18 porządku obrad.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.

W wyniku głosowania:
18 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY

Przewodniczący, na wniosek Komisji Rozwoju Miasta z 24 sierpnia 2017 r., zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania B.A. z 25 lipca 2017 r. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Legionowo z 28 czerwca 2017r. Nr XXXII/411/2017 w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo".

Projekt uchwały radni otrzymali w dniu sesji.

Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić ten projekt jako nowy pkt 19 porządku obrad.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.

W wyniku głosowania:
17 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY

Przewodniczący zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania skargi I.G. z 11 sierpnia 2017 r. Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie zgodnie z właściwością.

Projekt uchwały radni otrzymali 25 sierpnia 2017 r.

Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić ten projekt jako nowy pkt 20 porządku obrad.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.

W wyniku głosowania:
17 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY

Przewodniczący zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt. „Petycje kierowane do Rady Miasta Legionowo.”

Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić ten projekt jako nowy pkt 21 porządku obrad.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.

W wyniku głosowania:
19 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY

Przewodniczący zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt. „Skargi i wnioski dotyczące działalności organów gminy.”

Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić ten projekt jako nowy pkt 22 porządku obrad.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.

W wyniku głosowania:
17 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY

Więcej wniosków nie zgłoszono.


3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

Informację przedstawił prezydent Roman Smogorzewski.


4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy rady między sesjami.

Przewodniczący rady poinformował o następujących pismach i sprawach, które wpłynęły do rady miasta między sesjami.

3 sierpnia 2017 r. wpłynęło pismo Urzędu Skarbowego w Legionowie przekazujące wyniki przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń majątkowych dyrektorów placówek oświatowych za rok 2016. Nie stwierdzono uwag w oświadczeniach: Doroty Kuchty – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, Marii Serdecznej – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, Wioletty Kinickiej – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1, Małgorzaty Kiliś – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3, Elżbiety Bogumiły Rucińskiej – dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5, Katarzyny Skrzypek – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6, Beaty Piaseckiej – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 9, Bogusławy Kaźmierczak – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10, Renaty Salamon – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 11, Grażyny Chojnowskiej – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12, Barbary Danuty Mierzejewskiej – dyrektor Żłobka Miejskiego.

Natomiast:

- w oświadczeniu majątkowym Ewy Jabłońskiej – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 – w części A pkt II ppkt 2 oświadczenia nie podano wartości lokalu mieszkalnego na dzień złożenia oświadczenia majątkowego tj. 31 grudnia 2016 r.;

- w oświadczeniu majątkowym Agnieszki Kobylińskiej – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – nie wykazano działki, na której posadowiony jest dom wymieniony w części A pkt II ppkt 1 oświadczenia;

- w oświadczeniu majątkowym Agnieszki Jakubowskiej – dyrektor Zespołu Szkół – nie wykazano działki, na której posadowiony jest dom wymieniony w części A pkt II ppkt1 oświadczenia, nie wykazano powierzchni domku rekreacyjnego w części A pkt II ppkt 5 oświadczenia.

Z pismem można zapoznać się w biurze rady.

25 sierpnia 2017 r. wpłynęło pismo Urzędu Skarbowego w Legionowie przekazujące wyniki przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Legionowo za rok 2016. Nie stwierdzono uwag w oświadczeniach radnych: Adama Aksamita, Dariusza Błaszkowskiego, Marty Boguckiej-Frańczak, Agnieszki Borkowskiej, Józefa Dziedzica, Pawła Głażewskiego, Pawła Lewandowskiego, Anny Łaniewskiej, Tadeusza Szulca, Danuty Ulkie, Beaty Woźniak, Agaty Zakliki, Jacka Zawady.

Natomiast:

- w oświadczeniu majątkowym radnego Przemysława Cichockiego podano dochody w wysokości niezgodnej z informacją PIT-11/2016;

- w oświadczeniu majątkowym radnego Mirosława Pachulskiego w części A pkt II ppkt 1 nie podano wartości wykazanej nieruchomości;

- w oświadczeniu majątkowym radnego Marcina Smogorzewskiego w części A pkt II ppkt 1, 2, 4 brak możliwości ustalenia miejsca położenia - adresów poszczególnych i wymienionych w oświadczeniu nieruchomości, w pkt 2 ppkt 4 (4) brak informacji czego dotyczy darowizna na rzecz małżonki;

- w oświadczeniu majątkowym radnego Leszka Smuniewskiego nie wykazano działki, na której posadowiony jest dom wymieniony w części A pkt II ppkt 1;

- w oświadczeniu majątkowym radnego Kazimierza Zielińskiego nie dołączono kopii zeznania PIT-37 za rok 2016,

- w oświadczeniu majątkowym radnego Artura Żuchowskiego nie dołączono kopii zeznania PIT-28 za rok 2016.

Natomiast Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie powiadomi odrębnym pismem o wynikach weryfikacji oświadczeń majątkowych radnych: Andrzeja Kalinowskiego, Małgorzaty Luzak i Andrzeja Piętki.

Z pismem można zapoznać się w biurze rady.

4 sierpnia 2017 r. wpłynęło Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z 1 sierpnia 2017 r. stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Legionowo Józefa Dziedzica.

22 sierpnia 2017 r. wpłynął wniosek zastępcy prezydenta miasta o wytypowanie drugiego przedstawiciela Rady Miasta Legionowo do pracy w Zespole ds. Rewitalizacji. Podczas sesji w czerwcu do zespołu został wytypowany radny Tadeusz Szulc. Natomiast w związku z tym, że Zespół ds. Rewitalizacji prowadzi swoje prace na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023, który przewiduje uczestnictwo dwóch przedstawicieli Rady Miasta Legionowo, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu niezbędne jest uzupełnienie jego składu o kolejnego radnego.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów.

Radny Dariusz Błaszkowski zgłosił kandydaturę radnej Danuty Ulkie

Radna Danuta Ulkie wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania:
18 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
DO SKŁADU ZESPOŁU ZOSTAŁA WYBRANA RADNA DANUTA ULKIE

24 sierpnia 2017 r. do wiadomości Rady Miasta Legionowo wpłynęło pismo zastępcy prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie skierowane do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. przekazujące, zgodnie z właściwością, anonimową skargę dotyczącą funkcjonowania Przedsiębiorstwa przesłaną Regionalnej Izbie Obrachunkowej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Z pismem można zapoznać się w biurze rady.

28 sierpnia 2017 r. wpłynęło pismo prezydenta miasta informujące o sposobie rozpatrzenia pisma A.G. dotyczącego zakłócania ciszy nocnej przez klientów lokalu „Szaszłykarnia Mała” w Legionowie, przekazanego prezydentowi do rozpatrzenia na poprzedniej sesji 2 sierpnia br. Z pismem można zapoznać się w biurze rady.

Przewodniczący, w związku ze zleceniem Komisji Rewizyjnej, podczas XXXIII sesji 2 sierpnia 2017 r., rozpatrzenia skargi M.C., poprosił przewodniczącego komisji Kazimierza Zielińskiego o przedstawienie informacji w tej sprawie.

Przewodniczący komisji Kazimierz Zieliński poinformował, że komisja wystąpiła o dokumentację, a termin jej dostarczenia spowodował przesunięcie terminu rozpatrzenia skargi.

Przewodniczący poinformował, że kolejna sesja planowana jest na 27 września 2017 r.


5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojnice.

Prezydent przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.

Przewodniczący rady otworzył dyskusję.

Radny Leszek Smuniewski zgodził się z autorami wniosku. Zapytał, czy wpłynął do miasta apel starosty chojnickiego.

Prezydent zwrócił uwagę, że gmin dotkniętych kataklizmem jest wiele i stwierdził, że nie przypomina sobie tego wniosku. Gmina Chojnice została wybrana po rozmowie z marszałkiem województwa.

Radny Leszek Smuniewski wyraził opinię, że wydaje się, że przy skali zniszczeń powinniśmy mieszkańcom Legionowa dać szansę na możliwość wsparcia. Stwierdził, że nie ma na stronie internetowej informacji, apelu starosty chojnickiego, że mieszkańcy mogą wspierać poszkodowanych. Zgłosił dwa wnioski: pierwszy - aby na stronie pojawiły się apele kierowane do samorządów; drugi aby radni przeznaczyli dietę sierpniową na ten cel.

Prezydent stwierdził, że apele, które wpłyną do Legionowa zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

Przewodniczący zwrócił uwagę, że dieta musi zostać wypłacona radnym, a to oni mogą zdecydować, co z nią robić.

Skarbnik zaproponowała, aby jeśli ktoś chciałby przekazać dietę na jakiś cel, napisał odpowiednie oświadczenie.

Radny Artur Żuchowski zwrócił uwagę, że wielu mieszkańców, którzy chcą pomagać jeździ na miejsce, są także organizacje społeczne, które pomagają, a każda forma promocji możliwości pomocy jest właściwa. Poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów do projektu uchwały.

Radca prawny Agnieszka Zielińska wyraziła opinię, że diety muszą otrzymać radni i to oni mogą zdecydować, co z dietą zrobić. Urząd miasta nie może uczestniczyć w przekazywaniu środków, a składanie oświadczeń przez radnych nie jest prawidłowe.

Przewodniczący rady zamknął dyskusję.

Wiceprzewodniczący rady Mirosław Pachulski odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania:
21 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA


6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 – 2022.

Skarbnik miasta przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.

Przewodniczący rady otworzył dyskusję.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował o pozytywnej opinii komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący rady zamknął dyskusję.

Wiceprzewodniczący rady Mirosław Pachulski odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania:
20 głosów za
0 głosów przeciw
2 głosy wstrzymujące
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA


7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.

Skarbnik miasta przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.

Przewodniczący rady otworzył dyskusję.

Radny Leszek Smuniewski zapytał o przyczyny wzrostu kosztów budowy ogólnodostępnego boiska oraz czy partycypuje w nim partner zewnętrzny.

Prezydent wyjaśnił, że żaden partner zewnętrzny nie chciał partycypować w kosztach budowy ogólnodostępnego obiektu sportowego, z kolei wzrost kosztów wynika z kosztorysu inwestorskiego. Obserwujemy wzrost cen na inwestycje tego typu.

Zastępca prezydenta Marek Pawlak zwrócił uwagę, że na etapie planowania roboty wyceniane są bez szczegółowych rozwiązań. Jego zdaniem nierozsądne byłoby wprowadzanie kwot wyższych, także ze względu na to, że wykonawcy obserwują to, co zostało założone w budżecie. Zwrócił uwagę, że np. w przypadku robót bitumicznych ceny poszły do góry wielokrotnie.

Przewodniczący rady zamknął dyskusję.

Wiceprzewodniczący rady Mirosław Pachulski odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania:
18 głosów za
0 głosów przeciw
2 głosy wstrzymujące
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA


8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Skarbnik miasta przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.

Przewodniczący rady otworzył dyskusję.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował o pozytywnej opinii komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący rady zamknął dyskusję.

Wiceprzewodniczący rady Mirosław Pachulski odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania:
20 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA


9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo.

Sekretarz miasta Danuta Szczepanik przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.

Przewodniczący rady otworzył dyskusję.

Radny Andrzej Kalinowski poprosił o wyjaśnienie, w sprawie patrona Szkoły Podstawowej nr 3.

Naczelnik Wydziału Edukacji Anna Łasińska wyjaśniła, że podstawówka funkcjonująca w ramach zespołu szkół nie ma imienia, a gimnazjum nosi imię Janusza Kusocińskiego i organ prowadzący chce pozostawić decyzję o patronie dla przekształconej szkoły radzie pedagogicznej.

Przewodniczący rady zamknął dyskusję.

Wiceprzewodniczący rady Mirosław Pachulski odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania:
19 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA


10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały wraz z autopoprawką. Autopoprawka polega na nadaniu nowego brzmienia następującym jednostkom redakcyjnym:

- § 7 ust. 5. „Kontrolujący ma prawo do wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania, występowania o udzielenie ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą.”

- § 10 „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Andrzej Piętka poinformował o pozytywnej opinii komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący rady zamknął dyskusję.

Wiceprzewodniczący rady Mirosław Pachulski odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania:
20 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA


11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu w zakresie zmiany lokalizacji siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie i przekształcenie Punktu bibliotecznego przy ul. Husarskiej 9 w Legionowie w Filię nr 1.

Zastępca prezydenta Piotr Zadrożny przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.

Przewodniczący rady otworzył dyskusję.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował o pozytywnej opinii komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący rady zamknął dyskusję.

Wiceprzewodniczący rady Mirosław Pachulski odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania:
20 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA


12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legionowo.

Zastępca prezydenta Marek Pawlak przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.

Przewodniczący rady otworzył dyskusję.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Mirosław Pachulski poinformował o pozytywnej opinii komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący rady zamknął dyskusję.

Wiceprzewodniczący rady Mirosław Pachulski odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania:
19 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA


13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Legionowie przy ulicy Olszankowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.

Zastępca prezydenta Marek Pawlak przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.

Przewodniczący rady otworzył dyskusję.

Radny Leszek Smuniewski zapytał, czy wyrażane było zainteresowanie tym terenem ze strony prywatnych inwestorów.

Zastępca prezydenta Marek Pawlak poinformował, że według jego wiedzy, nikt nie występował o ten teren.

Radny Leszek Smuniewski wyraził wątpliwości co do pozbywania się tej działki, przy dobrym stanie gminnych finansów, z uwagi na to, że jest duża i może kiedyś można by ją przeznaczyć na jakieś cele publiczne.

Prezydent przypomniał, że działkę udało się pozyskać w wyniku konfliktu rodzinnego za korzystną dla gminy cenę 40 tys. zł. Jego zdaniem, patrząc na jej kształt, to cele publiczne raczej nie byłyby do zrealizowania w tym miejscu, są inne możliwości takich realizacji. Zwrócił uwagę, że prowadząc gospodarkę nieruchomościami, gmina zawsze myśli długofalowo.

Radny Leszek Smunieski wyraził opinię, że jest wiele celów publicznych, które można zrealizować, np. drogi.

Radny Andrzej Kalinowski jako niestosowne uznał mówienie, że miasto uzyskało korzyść z pozyskania działki, bo gmina ma służyć mieszkańcom. Zwrócił uwagę na losy terenu przeznaczonego pod usługi zdrowia.

Prezydent nie zgodził się z krytyką radnego Andrzeja Kalinowskiego. Stwierdził, że będzie się starał, żeby miasto robiło dobre interesy i służyło mieszkańcom. Wyraził opinię, że teren pod usługi zdrowia, który w 2001 r. miasto uchwalając plan, wyznaczyło na terenie działek prywatnych, bądź nieuregulowanych, na byłym wysypisku, to totalne „inflanty”. Stwierdził, że miasto szuka rozwiązania dla szpitala. Przypomniał, że to zadanie powiatu, a nie gminy. Zwrócił uwagę, że procedury medyczne kontraktuje NFZ. Przypomniał historię działki w Wieliszewie pod szpital. Zwrócił uwagę, że teren, którego dotyczy projekt uchwały, przeznaczony jest pod usługi techniczne i może znaleźć się inwestor, który rozpocznie działalność, zatrudni ludzi.

Radny Andrzej Kalinowski stwierdził, że szpital w Legionowie jest potrzebny.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Mirosław Pachulski poinformował o pozytywnej opinii komisji do projektu uchwały i projektu uchwały z kolejnego punktu porządku obrad.

Przewodniczący rady zamknął dyskusję.

Wiceprzewodniczący rady Mirosław Pachulski odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania:
20 głosów za
2 głosy przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA


14. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę Nr XXIII/291/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 3 września 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa w części obejmującej teren działki o nr ewidencyjnym nr 59/4 z obrębu ewidencyjnego nr 43.

Zastępca prezydenta Marek Pawlak przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.

Przewodniczący rady otworzył dyskusję.

Brak zgłoszeń.

Przewodniczący rady zamknął dyskusję.

Wiceprzewodniczący rady Mirosław Pachulski odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania:
21 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA


15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Legionowo.

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został przygotowany w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miasta Legionowo Józefa Dziedzica.

Wiceprzewodniczący rady Mirosław Pachulski odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania:
19 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA


16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi G.D. z 15 lipca 2017 r. na działania Prezydenta Miasta Legionowo.

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został przygotowany na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej, która na zlecenie rady miasta, rozpatrywała przedmiotową skargę.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Zieliński.

Wiceprzewodniczący rady Mirosław Pachulski odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania:
15 głosów za
4 głosy przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA


17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania H.S. z 21 lipca 2017 r. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Legionowo z 28 czerwca 2017r. Nr XXXII/411/2017 w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo".

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został przygotowany na podstawie wniosku Komisji Rozwoju Miasta, która na zlecenie rady miasta, rozpatrywała przedmiotowe wezwanie.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Mirosław Pachulski.

Przewodniczący rady otworzył dyskusję.

Brak zgłoszeń.

Przewodniczący rady zamknął dyskusję.

Wiceprzewodniczący rady Mirosław Pachulski odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania:
20 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA


18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania T.A. z 17 lipca 2017 r. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Legionowo z 28 czerwca 2017r. Nr XXXII/411/2017 w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo".

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został przygotowany na podstawie wniosku Komisji Rozwoju Miasta, która na zlecenie rady miasta, rozpatrywała przedmiotowe wezwanie.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta.

Przewodniczący rady otworzył dyskusję.

Brak zgłoszeń.

Przewodniczący rady zamknął dyskusję.

Wiceprzewodniczący rady Mirosław Pachulski odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania:
17 głosów za
0 głosów przeciw
2 głosy wstrzymujące
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA


19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania B.A. z 25 lipca 2017 r. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Legionowo z 28 czerwca 2017r. Nr XXXII/411/2017 w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo".

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został przygotowany na podstawie wniosku Komisji Rozwoju Miasta, która na zlecenie rady miasta, rozpatrywała przedmiotowe wezwanie.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta.

Przewodniczący rady otworzył dyskusję.

Brak zgłoszeń.

Przewodniczący rady zamknął dyskusję.

Wiceprzewodniczący rady Mirosław Pachulski odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania:
19 głosów za
0 głosów przeciw
2 głosy wstrzymujące
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA


20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi I.G. z 11 sierpnia 2017 r. Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie zgodnie z właściwością.

Przewodniczący poinformował, że 11 sierpnia 2017 r. I.G. złożyła do Rady Miasta Legionowo pismo, w którym wniosła skargę na brak działań Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie w sprawie zalewania piwnic w bloku przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Legionowie. Tak jak wskazane jest w uzasadnieniu do projektu uchwały oraz w opinii radcy prawnego, rozpatrzenie tej skargi nie leży w kompetencji Rady Miasta Legionowo i należy przekazać ją do rozpatrzenia zgodnie z właściwością Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania:
18 głosów za
0 głosów przeciw
3 głosy wstrzymujące
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA


21. Petycje kierowane do Rady Miasta Legionowo.

Przewodniczący poinformował, że 23 sierpnia 2017 r. wpłynęła petycja D.P. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych oraz dla gruntów, na których posadowione są budynki mieszkalne. W związku z tym wystąpił do prezydenta miasta o wydanie opinii przez radcę prawnego. Treść petycji i udzielone wyjaśnienia radni otrzymali w dniu sesji. Z opinii radcy prawnego wynika, że rozpatrzenie petycji należy do kompetencji Rady Miasta Legionowo.

Przewodniczący zwrócił uwagę, że w poprzednim punkcie ominięto odczytanie tytułu uchwały przed głosowaniem. Stwierdził, że należy powtórzyć głosowanie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi I.G. z 11 sierpnia 2017 r. Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie zgodnie z właściwością i wypełnić wymóg odczytania tytułu uchwały.

Wiceprzewodniczący rady Mirosław Pachulski odczytał tytuł projektu uchwały w sprawie przekazania skargi I.G. z 11 sierpnia 2017 r. Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie zgodnie z właściwością.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania:
19 głosów za
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

Przewodniczący, powracając do tematu petycji, zgłosił wniosek, aby została ona skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Budżetu i Finansów.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.

W wyniku głosowania:
21 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY


22. Skargi i wnioski dotyczące działalności organów gminy.

Przewodniczący poinformował, że 23 sierpnia 2017 r. wpłynął wniosek A.P. z 21 sierpnia 2017 r., mający charakter wezwania do usunięcia naruszenia prawa, o zmianę uchwały nr XXXI/406/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Rady Miasta, Przewodniczący wystąpił do prezydenta miasta o zajęcie stanowiska oraz o wydanie opinii przez radcę prawnego. Treść wniosku i udzielone wyjaśnienia radni otrzymali w dniu sesji.

W związku z tym, że rozpatrzenie wniosku należy do kompetencji Rady Miasta Legionowo, Przewodniczący zgłosił wniosek, aby przekazać go do rozpatrzenia przez Komisję Rozwoju Miasta.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.

W wyniku głosowania:
22 głosy za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY

Przewodniczący poinformował, że 23 sierpnia 2017 r. wpłynęła kopia skargi S.K. z 10 sierpnia 2017 r. dotycząca decyzji Prezydenta Miasta Legionowo z 4 kwietnia 2017 r. o przyznaniu usług opiekuńczych, przekazana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie pismem z 22 sierpnia 2017 r. Oryginał skargi został przekazany przez OPS Prezydentowi Miasta Legionowo. Zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Rady Miasta, Przewodniczący wystąpił do prezydenta miasta o zajęcie stanowiska oraz o wydanie opinii przez radcę prawnego. Treść skargi i udzielone wyjaśnienia radni otrzymali w dniu sesji. Z opinii radcy prawnego wynika, że należy zwrócić się do skarżącego o uzupełnienie braku polegającego na jednoznacznym sprecyzowaniu żądania zawartego w skardze. W związku z tym Przewodniczący zaproponował, aby wystąpić do skarżącego z następującym pismem:

„W związku z Pana skargą z 10 sierpnia 2017 r. dotyczącą decyzji Prezydenta Miasta Legionowo z 4 kwietnia 2017 r. o przyznaniu usług opiekuńczych (przekazaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie pismem z 22 sierpnia 2017 r.), na podstawie art. 235 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz §4 ust. 3 Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Miasta Legionowo (uchwała Nr VI/61/2007 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2007 r. ze zm.) wzywam do uzupełnienia braku, polegającego na jednoznacznym sprecyzowaniu żądania zawartego w skardze.

Sposób postępowania Rady Miasta Legionowo będzie uzależniony od zarzutów sformułowanych w skardze. Zgodnie z art. 235 kpa skargę, w której wydano decyzję ostateczną, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany.

Nieusunięcie braków w terminie 7 dni od otrzymania przedmiotowego wezwania, spowoduje pozostawienie, przez Radę Miasta Legionowo, Pana skargi z 10 sierpnia 2017 r. bez rozpoznania.”

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad przyjęciem treści pisma.

W wyniku głosowania:
20 głosów za
0 głosów przeciw
2 głosy wstrzymujące
TREŚĆ PISMA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

Przewodniczący stwierdził, że w przypadku, gdy skarżący nie uzupełni braków powiadomi o tym radnych na kolejnej sesji. W przypadku, gdy skarżący uzupełni wskazane braki Przewodniczący zaproponował, aby skargę S.K. z 10 sierpnia 2017 r. dotyczącą decyzji Prezydenta Miasta Legionowo z 4 kwietnia 2017 r. o przyznaniu usług opiekuńczych przekazać do rozpatrzenia przez Komisję Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.

W wyniku głosowania:
20 głosów za
0 głosów przeciw
2 głosy wstrzymujące
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY


23. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

Przewodniczący poinformował, że 3 sierpnia 2017 r. wpłynęła odpowiedź na interpelację Józefa Dziedzica, złożoną 26 lipca 2017 r., w sprawie problemu bezdomności na terenie miasta. Józef Dziedzic otrzymał odpowiedź 3 sierpnia 2017 r.

Radni nie wyrazili potrzeby odczytania treści odpowiedzi.

Przewodniczący poinformował, że 7 sierpnia 2017 r. wpłynęła odpowiedź na interpelację Józefa Dziedzica, złożoną 26 lipca 2017 r., w sprawie stanu w jakim znajduje się Park Miejski im. Kościuszkowców w Legionowie. Józef Dziedzic otrzymał odpowiedź 7 sierpnia 2017 r.

Radni nie wyrazili potrzeby odczytania treści odpowiedzi.

Przewodniczący poinformował, że wpłynęły następujące odpowiedzi na interpelacje radnego Dariusza Błaszkowskiego złożone podczas XXXIII sesji 2 sierpnia 2017 r.:

- 16 sierpnia 2017 r. wpłynęła odpowiedź na interpelację w sprawie budowy ścieżki rowerowej w ul. gen. Bolesława Roi w Legionowie oraz odpowiedź na interpelację w sprawie budowy bezkolizyjnego przejazdu przez linię kolejową E65 w Legionowie. Odpowiedzi radny otrzymał 16 sierpnia 2017 r.

- 16 sierpnia 2017 r. wpłynęła również odpowiedź na interpelację w sprawie działki nr 56/2 w Legionowie. Odpowiedź radny otrzymał 17 sierpnia 2017 r.

Radni nie wyrazili potrzeby odczytania treści odpowiedzi.

Przewodniczący poinformował, że 11 sierpnia 2017 r. wpłynęła odpowiedź na jego interpelację, złożoną podczas XXXIII sesji 2 sierpnia 2017 r., w sprawie działań podejmowanych przez Prezydenta Miasta Legionowo wobec działki nr 29 z obrębu 53 w Legionowie. Odpowiedź otrzymał 11 sierpnia 2017 r. Natomiast 17 sierpnia 2017 r. złożył pismo o uzupełnienie otrzymanej odpowiedzi na tę interpelację. Odpowiedź otrzymał w dniu sesji.

Radni nie wyrazili potrzeby odczytania treści odpowiedzi.


24. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.

Radna Agata Zaklika zwróciła uwagę na liczne przypadki przeciekania kanalizacji deszczowej do piwnic bloków podczas opadów. Deszczu. Zapytała, jakie jest kryterium wyboru studzienek, które będą czyszczone, czy do urzędu miasta trafiają wnioski od spółdzielni o czyszczenie.

Prezydent poprosił o sprecyzowanie miejsc, ale jednocześnie zwrócił uwagę, że nie jest możliwe, aby woda ze studzienek przeciekała do piwnic. Czyszczenie odbywa się na bieżąco.

Radna Agnieszka Borkowska zwróciła uwagę, że dużej ilości wody żadna kanalizacja nie odbierze, występuje cofka. Zwróciła się z prośbą o jak najszybsze wykonywanie czyszczenia.

Zastępca prezydenta Marek Pawlak wyraził opinię, że omawiana sytuacja jest nie do uniknięcia przy deszczach nawalnych. Zaproponował powołanie zespołu do opracowania najlepszego rozwiązania.

Radny Andrzej Kalinowski zwrócił uwagę na problem z zalewaniem posesji jednej z mieszkanek ul. Mickiewicza, która jest odsyłana od urzędu miasta do PW-K. Przypomniał swoją interpelację o ilości wód opadowych, które będzie odbierał kanał przy ul. Siwińskiego. Stwierdził, że z roku na rok sytuacja jest coraz gorsza.

Przewodniczący zwrócił uwagę, że w miejscach, gdzie powstają nowe inwestycje mieszkaniowe, na ul. Mickiewicza, Grottgera kiedyś były bagna, a także na intensywność zabudowy małych działek.

Radny Marcin Smogorzewski zaapelował, żeby nie wprowadzać przekonania, że nie można w Legionowie budować.

Radny Leszek Smuniewski zaproponował radnym poparcie pisma wyrażającego sprzeciw wobec artykułu o Józefie Dziedzicu w gazecie Miejscowa na Weekend, skierowanego do prezydenta miasta, wydawcy i redaktora naczelnego następującej treści: „W numerze 29/788 wydawanego przez KZB Legionowo Sp. z o.o. tygodnika „Miejscowa na weekend” z dnia 3 sierpnia 2017 r. ukazał się artykuł pt. „Kto odziedziczy mandat?” autorstwa AnKa, dotyczący zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miasta Legionowo przez Józefa Dziedzica. W treści artykułu pojawiają się żenujące, podłe i wręcz szokujące insynuacje dotyczące radnego i jego działalności, jak również fałszywe informacje na temat okoliczności podjęcia przez niego decyzji o rezygnacji z mandatu. Dodatkowo bulwersujący jest fakt, iż wydawcą tygodnika „Miejscowa na weekend” jest należąca do miasta spółka KZB Legionowo Sp. z o.o., o której w imieniu mieszkańców decyduje prezydent miasta, będący jednoosobowym Zgromadzeniem Wspólników spółki. Jako radni i mieszkańcy Legionowa chcemy wyrazić swoje oburzenie treścią przytoczonego artykułu oraz stanowczo zaprotestować przeciwko wykorzystywaniu wydawanej przez miejską spółkę gazety do deprecjonowania i szkalowania osób działających w imieniu mieszkańców na rzecz naszego miasta.”

Radny Andrzej Piętka stwierdził, że radni bardzo często są szkalowani w mediach. Nigdy rada miasta nie ingerowała w te spory, bo to są kwestie personalne.

Radna Małgorzata Luzak wyraziła opinię, że swoje zdanie na temat artykułu wyraziła publicznie na portalach społecznościowych. Za słowa powinno się odpowiadać, a zaproponowany tekst jest emocjonalny, ze słownictwem na poziomie artykułu wobec którego ma wyrażać sprzeciw. Podkreśliła, że przyzwoitość wymaga zajęcia stanowiska, jednak ona używa innych słów. Słowo pisane powinno być przemyślane i nie ma wytłumaczenia dla takich emocji, a Józef Dziedzic zasługuje na szacunek.

Radny Leszek Smuniewski zwrócił się do radnego Andrzeja Piętki, że wielokrotnie rada miasta podejmowała uchwały np. w sprawie pracy radnych. Nie zgodził się z opinią, że to sprawy prywatne. Odczytał tekst artykułu, stwierdził, że nikt nie chciałby być tak opisany.

Prezydent zwrócił uwagę, że w To i Owo jest wiele nieprawdziwych informacji o nim i insynuacji, a radny nie zwrócił się z analogicznym apelem.

Radny Andrzej Kalinowski wyraził opinię, że byłoby ładnie zareagować, bo Józef Dziedzic został oczerniony. Zwrócił uwagę, że też czytał o sobie różne podłości, do których się nie odnosił.

Radny Leszek Smuniewski stwierdził, że jest różnica między prywatną gazetą, a gazetą wydawaną przez miejska spółkę.

Radna Małgorzata Luzak zaapelowała o odpowiedzialność za słowa.

Radny Marcin Smogorzewski stwierdził, że każdy człowiek zasługuje na szacunek. Wyraził nadzieję, że uda się spotkać z Józefem Dziedzicem podyskutować i podziękować za współpracę.


25. Wolne wnioski.

Radny Kazimierz Zieliński podziękował za rondo w ul. Aleja Róż/ Aleja Legionów.


26. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady zamknął obrady XXXIV sesji Rady Miasta Legionowo.


Przewodniczący Rady

Janusz Klejment
W treści protokołu, w pkt. 2, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnoszących pisma do Rady Miasta Legionowo.

Agnieszka Przybysz, z-ca naczelnika w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

 

Liczba odwiedzin : 167
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Przybysz
Czas wytworzenia: 2017-09-13 15:37:43
Czas publikacji: 2017-09-13 15:37:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak