Rz.271.40.2017 Utwardzenie traktu spacerowego czerwoną kostką brukową na terenie rekreacyjno-sportowym (dz. ew. nr 316, obr. 65) przy ulicy Królowej Jadwigi w Legionowie (na powierzchni ok. 303 m2) 

 

 


Informacja z otwarcia udostępniana przez Zamawiającego - Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo - na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - dalej ustawa Pzp (Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.)

Uwaga

Wykonawcy którzy złożyli oferty w postępowaniu, mają obowiązek zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp  w terminie 3 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji (tj do dn. 18.09.2017 r.  przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ - oryginał; oryginał oświadczenia musi być podpisany przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu (w przypadku spółki cywilnej). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
załącznik 7 -
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;

 

Liczba odwiedzin : 108
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Nadratowska-Kardaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Nadratowska-Kardaś
Czas wytworzenia: 2017-09-13 14:49:19
Czas publikacji: 2017-09-13 14:49:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak