Dowożenie uczniów niepełnosprawnych od 2 października 2017 r. do końca roku szkolnego 2017/2018 z terenu miasta Legionowo do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie w których będą realizować obowiązek szkolny w/g ich indywidualnych potrzeb oraz powrót do miejsca zamieszkania 

 

Informacja wraz z treścią ogłoszenia

 

Legionowo, dnia 18.09.2017 r.

EDU.271.2.2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Miasta Legionowo z siedzibą w Legionowie przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ogłoszenia o przetargu znak EDU.271.2.2017, zgodnym z Zarządzeniem Nr 73/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na : „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych od 2 października 2017 r. do końca roku szkolnego 2017/2018 z terenu miasta Legionowo do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie w których będą realizować obowiązek szkolny w/g ich indywidualnych potrzeb oraz powrót do miejsca zamieszkania”, złożono tylko jedną ofertę z ceną, która przewyższa wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania. Zamawiający przeprowadzi kolejne postępowanie w tym zakresie.

wz. Prezydenta Miasta

mgr Piotr Zadrożny

Zastępca Prezydenta


 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO

NA DOWOŻENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ

I. Postanowienia wstępne

1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 70¹ i 703 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

2. Organizatorem przetargu jest Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, zwanym dalej „Zamawiającym”.

3. Przetarg organizowany jest w związku z projektem - (jeżeli dotyczy).

4. Sposób udostępniania szczegółowych Warunków Przetargu, w tym adres strony internetowej, na której zamieszczone będą te warunki: www.bip.legionowo.pl


II. Przedmiot przetargu

1. Przedmiotem przetargu: „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych od 2 października 2017 r. do końca roku szkolnego 2017/2018 z terenu miasta Legionowo do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie w których będą realizować obowiązek szkolny w/g ich indywidualnych potrzeb oraz powrót do miejsca zamieszkania”

2. Zakres zamówienia obejmuje:

Zamówienie obejmuje dowożenie i odwożenie 3 uczniów niepełnosprawnych z terenu Legionowa ul. C.K. Norwida 11/63 do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie 05-084 ul. Sochaczewska 4 . Kurs dwa razy w tygodniu w dniu rozpoczęcia zajęć szkolnych /z reguły jest to poniedziałek/ z miejsca zamieszkania do szkoły oraz w dniu zakończenia zajęć szkolnych /z reguły jest to piątek/ ze szkoły do miejsca zamieszkania. Zamawiający zastrzega , że kurs może odbyć się w inne niż wskazane dni w tygodniu, z uwagi na przerwy świąteczne , ferie po zakończeniu których jest konieczność dowozu dzieci do placówki oraz inne dni wolne ustalone przez szkołę.

3. Termin wykonania zamówienia:

Od 2 października 2017r. do końca roku szkolnego 2017/2018


III. Termin i miejsce złożenia oferty

1.Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.

2. Termin składnia ofert upływa w dniu 18.09.2017 r. o godzinie 11.00.

3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, piętro III, pokój 4.28 w dniu 18.09.2017 r. o godzinie 11.30.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający przystąpi do ich badania pod względem zgodności z Warunkami Przetargu.

6.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.


IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1.Przy ocenie wykonawcy będą brane pod uwagę niżej wymienione kryterium:

cena - 100%


  Najniższa cena ofertowa brutto  
C =
x waga kryterium
  Cena brutto oferty badanej  

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie.

2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną.


V. Termin związania ofertą

Oferent jest związany ofertą w terminie do 14 dni (tj. do 01.10.2017r.) od dnia otwarcia oferty.


VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (np.: dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1) Dysponowanie 1 kierowcą i 1 opiekunem przeszkolonym w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej oraz przygotowanymi do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych wobec dzieci w czasie ich przewozu na trasie dom-szkoła-dom.

Zamawiający nie dopuszcza, aby kierowca był opiekunem.

2) Dysponowanie dopuszczonym do ruchu pojazdem przystosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych posiadającym aktualne ubezpieczenie OC i NW.

3) Posiadanie aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób;


VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; (np.: koncesje, zezwolenia, licencje, dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, wykaz robót budowlanych, wykaz głównych dostaw lub usług, wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy, opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę, oświadczenie na temat średniego rocznego zatrudnienia, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, opłacona polisa)

1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 3),

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacją na temat ich kwalifikacji, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (załącznik Nr 4),

3) wykazu pojazdów dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia (załącznik Nr 5),

4) aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


VIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z wykonawcami są: Pani Małgorzata Schlade, tel.022 766-40-98, fax 022 766-40-96, e-mail: oswiata@um.legionowo.pl

2. W przetargu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną, elektroniczną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.


IX. Oferta

1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz zawierać:

1) wynagrodzenie brutto za czynności objęte przedmiotem przetargu,

2) oświadczenia oraz dokumenty wskazane w rozdziale V i VI niniejszego ogłoszenia.

2. Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w oryginalne lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

3. Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej:

Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:

• nazwę i adres Zamawiającego (wydziału zamawiającego)

• nazwę i adres Wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy

• napis:"Oferta na (w tym miejscu należy wpisać nazwę zamówienia)"


X. Informacja o możliwości zmiany ogłoszenia lub warunków udziału w postępowaniu w uzasadnionych przypadkach oraz przesłanek unieważnienia oraz informację o zamknięciu przetargu, o których mowa w postanowieniach § 6 ust. 29, 30, i 31 zarządzenia,

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić Warunki Przetargu, w tym udziału w postępowaniu, a także ogłoszenie. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazano warunki Przetargu, a także zamieszcza się ją na stronie internetowej.


XI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.


XII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania częściowych ofert.


XIII. Informacja o podwykonawstwie.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.


XIV. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

2) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

3) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

4) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie przetargu,

2. Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a wykonawca od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także Warunków Przetargu.


w z. Prezydenta Miasta

mgr Piotr Zadrożny

Zastępca Prezydenta

Warunki przetargu (pdf)

Załączniki do warunków przetargu:

Załącznik nr 1 - oferta (odt)  oferta (pdf)

Załącznik nr 2 - wzór umowy (pdf)

Załącznik nr 3 - oświadczenie (odt)  oświadczenie (pdf)

Załącznik nr 4 - wykaz osób (odt) wykaz osób (pdf)

Załącznik nr 5 - wykaz pojazdów (odt)  wykaz pojazdów (pdf)

 

Liczba odwiedzin : 421
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Schlade
Czas wytworzenia: 2017-09-11 14:12:45
Czas publikacji: 2017-09-18 15:44:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak