Rz.271.29.2017 Remont chodnika wraz ze zjazdami w ulicy Kujawskiej w Legionowie 

 

 

GMINA MIEJSKA LEGIONOWO

URZĄD MIASTA LEGIONOWO

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41

05 - 120 Legionowo

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont chodnika wraz ze zjazdami w ulicy Kujawskiej w Legionowie

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:

1. BAZ-BRUK Marek Bazylewski, ul. gen. Osińskiego 19, 05-190 Nasielsk

który zaoferował:

– cenę ofertową brutto za remont chodnika wraz ze zjazdami w ulicy Kujawskiej w Legionowie: 228.997,32(słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 32/100).

– proponowany okres gwarancji: 56 miesięcy

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert,zawierające punktację przyznaną wykonawcom w przyjętym kryterium ceny ofert oraz okresu gwarancji.

W kryterium „cena”, oferty były oceniane na podstawie następującego wzoru:

  • cena – 60%

 

W kryterium „cena”, oferty były oceniane na podstawie następującego wzoru:

 

              C min.

Kc = --------------- x 100 pkt x 0,60 pkt

           C ocen.

gdzie:

C min.- cena oferty o najniższej cenie

Cocen.- cena oferty ocenianej

 

Kryterium „proponowany okres gwarancji”, będzie ocenione wg następującego wzoru:

 

        (G ocen – 36)

Kg = ------------------ x 100 pkt x 0,40 pkt

                 20

gdzie:

Gocen – okres gwarancji badanej oferty

Gocen – nie może być niższy niż 36 miesięcy, a równocześnie dla okresu gwarancji większego niż 56 miesięcy przyjmuje się 40 pkt.

UWAGA: okresy nie będące całkowitą liczbą miesięcy przyjęte będą proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy.

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium - cena

Liczba punktów w kryterium -proponowany okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

BAZ-BRUK

Marek Bazylewski

ul. gen. Osińskiego 19

05-190 Nasielsk

228.997,32

............................ x 100 x 0,6 pkt = 60,00 pkt

228.997,32 zł

56-36

-------x 100 x 0,40 pkt = 40,00 pkt

20

100,0 pkt

 

 

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranego wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00) w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 118
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Oszczyk Justyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Oszczyk Justyna
Czas wytworzenia: 2017-08-11 13:57:36
Czas publikacji: 2017-08-11 13:57:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak