Rz.271.33.2017 Oczyszczanie studni chłonnych, studni rewizyjnych, wpustów ulicznych oraz kanałów i przykanalików z monitoringiem TV za pomocą kamery wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku 

 

 


Informacja z otwarcia ofert udostępniana przez Zamawiającego - Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo - na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - dalej ustawa Pzp (Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.)

Uwaga

Wykonawcy którzy złożyli oferty w postępowaniu, mają obowiązek zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp  w terminie 3 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji (tj do dn. 14.08.2017 r.  przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ - oryginał; oryginał oświadczenia musi być podpisany przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu (w przypadku spółki cywilnej). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

załącznik nr 7 -
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;

 

Liczba odwiedzin : 111
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Oszczyk Justyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Oszczyk Justyna
Czas wytworzenia: 2017-08-10 15:08:09
Czas publikacji: 2017-08-10 15:08:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak