Zarządzenie Nr 283/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 283/2017

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Legionowo


Na podstawie art. 19 ust.1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2016 r., poz. 902) w związku z § 10 ust. 3 Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Legionowo stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 41/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Legionowo z późn. zm.1), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pana Norberta Ciecierskiego zatrudnionego na stanowisku głównego specjalisty ds BHP w Urzędzie Miasta Legionowo, w następującym składzie:

1) Danuta Szczepanik - Przewodnicząca Komisji,

2) Dorota Polakiewicz - Członek Komisji,

3) Agata Jankowska - Sekretarz Komisji.

§ 2. Ustalam termin egzaminu na dzień 16 sierpnia 2017 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Legionowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 2017 r.


wz. Prezydenta Miasta

Zastepca Prezydenta

mgr Piotr Zadrożny

____________________

1Zmiany zarządzenia zostały wprowadzone zarządzeniem Nr  89/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 1 kwietnia 2009 r.,  Nr 194/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2011 r. oraz Nr 105/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 9 marca 2017 r.

 

Liczba odwiedzin : 101
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Polakiewicz
Czas wytworzenia: 2017-08-09 12:13:34
Czas publikacji: 2017-08-10 12:13:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak