Rz.271.32.2017 Wymiana systemu ogrzewania na gazowe w lokalach komunalnych budynku przy Alei Róż 2 w Legionowie 

 

 

GMINA MIEJSKA LEGIONOWO

URZĄD MIASTA LEGIONOWO

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41

05 - 120 Legionowo

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wymiana systemu ogrzewania na gazowe w lokalach komunalnych budynku przy Alei Róż 2 w Legionowie

 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Urząd Miasta Legionowo działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z póź. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę systemu ogrzewania na gazowe w lokalach komunalnych budynku przy Alei Róż 2 w Legionowie.

 

Uzasadnienie prawne

Art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z póź. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu.

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 09.08.2017 r. do godz. 12:30 nie złożono żadnej oferty.

Wobec powyższego, konieczne stało się unieważnienie postępowania na postawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

Ogłoszenie nr 500012404-N-2018 z dnia 16-01-2018 r.
Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo: Wymiana systemu ogrzewania na gazowe w lokalach komunalnych budynku przy Alei Róż 2 w Legionowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo, Krajowy numer identyfikacyjny 52483200000, ul. ul. marsz. J. Piłsudskiego  41, 05120   Legionowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 774 20 31 w. 4064, e-mail zamowienia@um.legionowo.pl, faks 022 784 49 81.
Adres strony internetowej (url): http://bip.legionowo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana systemu ogrzewania na gazowe w lokalach komunalnych budynku przy Alei Róż 2 w LegionowieNumer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Rz.271.32.2017II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wymiana systemu ogrzewania na gazowe w lokalach komunalnych budynku przy Alei Róż 2 w Legionowie Przedmiot zamówienia obejmuje: a) instalację gazową dla 13 lokali wraz z kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi oraz kuchniami gazowymi, b) instalację centralnego ogrzewania wodną, pompową dwururową, c) prace przygotowawcze i wykończeniowe – doprowadzenie lokali do stanu pierwotnego, d) prowadzenie dziennika budowy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i gazowych bez ograniczeń. 2. Wykonawca dostarcza i montuje wszystkie urządzenia i instalacje oraz wykonuje niezbędne prace budowlane i porządkowe a także pokrywa koszty odbiorów instalacji, nadzorów itp. 3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje (m.in. od zarządcy lokali KZB Legionowo, ul. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo). W celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia Zamawiający umożliwia dokonanie wizji wewnątrz lokali mieszkalnych. Zamawiający informuje, że wizja lokalna odbędzie się dnia 27 lipca 2017 r. od godz. 11:00 z przedstawicielami inwestora w Urzędzie Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45331100-7
Dodatkowe kody CPV: 45333000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
  • Postępowanie / część zostało unieważnione
  • tak
  • Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:Art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z póź. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu.
  •  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Liczba odwiedzin : 74
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Nadratowska-Kardaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Oszczyk Justyna
Czas wytworzenia: 2017-08-10 12:05:06
Czas publikacji: 2018-01-16 15:37:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak