Rz.271.32.2017 Wymiana systemu ogrzewania na gazowe w lokalach komunalnych budynku przy Alei Róż 2 w Legionowie 

 

 

GMINA MIEJSKA LEGIONOWO

URZĄD MIASTA LEGIONOWO

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41

05 - 120 Legionowo

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wymiana systemu ogrzewania na gazowe w lokalach komunalnych budynku przy Alei Róż 2 w Legionowie

 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Urząd Miasta Legionowo działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z póź. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę systemu ogrzewania na gazowe w lokalach komunalnych budynku przy Alei Róż 2 w Legionowie.

 

Uzasadnienie prawne

Art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z póź. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu.

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 09.08.2017 r. do godz. 12:30 nie złożono żadnej oferty.

Wobec powyższego, konieczne stało się unieważnienie postępowania na postawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

 

Liczba odwiedzin : 47
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Oszczyk Justyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Oszczyk Justyna
Czas wytworzenia: 2017-08-10 12:05:06
Czas publikacji: 2017-08-10 12:05:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak