Wersja archiwalna

Rz.271.31.2017 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Miejskiej Legionowo 

 

 

 

28/07/2017    S143    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

 

 

Polska-Legionowo: Usługi związane z odpadami

2017/S 143-294718

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Legionowo Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41
Legionowo
05-120
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Stańczak
Tel.: +48 227663491
E-mail: zamowienia@um.legionowo.pl
Faks: +48 227664064
Kod NUTS: PL912

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.legionowo.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.legionowo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

 

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Miejskiej Legionowo.

Numer referencyjny: Rz.271.31.2017
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Legionowo, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 t.j.), Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa Mazowieckiego wraz z załącznikami.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 12 do SIWZ, który określa przedmiot zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90513100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Miejska Legionowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Legionowo, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 t.j.), Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa Mazowieckiego wraz z załącznikami.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 12 do SIWZ, który określa przedmiot zamówienia.

3. Zamawiający określa w § 27 SIWZ wymagania (zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) zatrudnienia przez wykonawcę oraz podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1666, z późn. zm.), tj. „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”

zgodnie z cechami stosunku pracy wg Państwowej Inspekcji Pracy:

— podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy,

— odpłatność wykonywanej pracy,

— praca wykonywana jest osobiście przez pracownika,

— powtarzalność czynności w określonych odcinkach czasowych,

— ryzyko ekonomiczne, socjalne i gospodarcze procesu produkcyjnego,

— praca jest wykonywana w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie jest zgodne z jego przedmiotem z zakresu odbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Miejskiej Legionowo, pod warunkiem, że:

1) z przyczyn zawinionych lub niezawinionych do dnia 31 lipca 2019 r. nie zostanie wybrany wykonawca w kolejnym przetargu organizowanym przez Gminę Miejską Legionowo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Miejskiej Legionowo. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług na okres maksymalnie 6 miesięcy, liczony od dnia 1.10.2019 r.

2) zamawiający lub wykonawca rozwiąże kolejną umowę (obowiązującą od dnia 1.10.2019 r.) na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Miejskiej Legionowo. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług na okres rozstrzygnięcia nowego przetargu nieograniczonego, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość odbiorów odpadów zielonych / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość odbioru choinek / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie każdego pojazdu w wideorejestratory z możliwością archiwizacji minimum 14 dni / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zdalne śledzenie pojazdów wyposażonych w nadajnik GPS / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/10/2017
Koniec: 30/09/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

 

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, znajduje się w sekcji II.2.4.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych i 00/100).

2. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

1. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) zdolności technicznej i zawodowej.

I. Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia

3. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – zamawiający wyraża jako minimalne poziomy:

1) posiadanie aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Prezydenta Miasta Legionowo, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 r., poz. 1289) w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia z wyłączeniem odpadów o kodach, któreodbierane są wyłącznie z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

2) posiadanie aktualnego wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez GIOŚ, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155 ze zm.) w związku z art. 235 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz 1987 ze zm.) i art. 84, art. 124 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688),

3) posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz 1987 ze zm).

4. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej – zamawiający wyraża jako minimalne poziomy:

1) wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług odbioru odpadów komunalnych o masie łącznej minimum – 14 000 Mg rocznie a każda z tych usług wykonana lub wykonywana w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej – zamawiający wyraża jako minimalne poziomy:

1) dysponowanie, co najmniej:

a) 8 specjalistycznymi pojazdami bezpylnymi, o minimalnej kubaturze 10 m3 każdy, spełniającymi co najmniej standardy normy EURO 3 w zakresie emisji spalin;

b) 2 samochodami skrzyniowymi o ładowności minimalnej 3,5 Mg każdy, spełniającymi co najmniej standardy normy EURO 3 w zakresie emisji spalin;

c) 1 samochodem specjalistycznym do mycia pojemników, spełniającym co najmniej standardy normy EURO 3 w zakresie emisji spalin.

— ---------

IV. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie (Konsorcjum)

18. Zamawiający określa sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 ust. 3 SIWZ w sposób następujący:

..........

[ciąg dalszy w III.1.2)].

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

[ciąg dalszy]

1) przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej przez wykonawców występujących wspólnie zamawiający weźmie pod uwagę łączny potencjał podmiotów go tworzących, przy czym „łącznie” należy utożsamiać z matematycznym sumowaniem konsorcjantów (np.: jeden z konsorcjantów składa wpis, drugi lub niektóry zezwolenie), ale też „łącznie” należy interpretować w ten sposób, że to każdy z członków konsorcjum może wykazać się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu a wykazanie się przez jednego z konsorcjantów zwalnia pozostałych z tego obowiązku (jeden, wszyscy lub niektórzy)

19. Zamawiający określa sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 ust. 4 SIWZ w sposób następujący:

1) przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej przez wykonawców występujących wspólnie zamawiający weźmie pod uwagę łączny potencjał podmiotów go tworzących. przy czym „łącznie” należy utożsamiać z matematycznym sumowaniem konsorcjantów (Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego zdolności zawodowej tj. wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług odbioru odpadów komunalnych o masie łącznej minimum – 14 000 Mg rocznie a każda z tych usług wykonana lub wykonywana w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, np. jeden z konsorcjantów wykaże usługi o masie łącznej 9 000 Mg rocznie a każda z tych usług wykonana lub wykonywana w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, a drugi usługi o masie łącznej 5 000 Mg rocznie a każda z tych usług wykonana lub wykonywana w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy), ale też „łącznie” należy interpretować w ten sposób, że to każdy z członków konsorcjum może wykazać się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu a wykazanie się przez jednego z konsorcjantów zwalnia pozostałych z tego obowiązku (jeden, wszyscy lub niektórzy).

20. Zamawiający określa sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 ust. 5 SIWZ w sposób następujący:

1) przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej przez wykonawców występujących wspólnie zamawiający weźmie pod uwagę łączny potencjał podmiotów go tworzących, (np.: jeden z konsorcjantów dysponuje 4 specjalistycznymi pojazdami bezpylnymi, drugi lub niektóry dysponują 4 specjalistycznymi pojazdami bezpylnymi, 2 samochodami skrzyniowymi i 1 samochodem specjalistycznym do mycia pojemników wszystkie spełniające co najmniej standardy normy EURO 3 w zakresie emisji spalin), ale też „łącznie” należy interpretować w ten sposób, że to każdy z członków konsorcjum może wykazać się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu a wykazanie się przez jednego z konsorcjantów zwalnia pozostałych z tego obowiązku (jeden, wszyscy lub niektórzy).

21. Zamawiający nie określa warunków realizacji zamówienia przez wykonawców w inny sposób niż w przypadku pojedynczych wykonawców.

— ---------

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wykluczy wykonawcę:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art 24 ust. 1 pkt 15 ustawy pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

— ---------

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnych na dzień składania ofert:

1) jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jednolity dokument), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE – załącznik nr 2 do SIWZ – oryginał; oryginał jednolitego dokumentu musi być podpisany przez wykonawcę;

Uwaga

I. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

II. Wykonawca wypełniając jednolity dokument w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (Część IV jednolitego dokumentu) może ograniczyć się do wypełniania sekcji α. Wobec powyższego wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV jednolitego dokumentu dotyczącej kryteriów kwalifikacji.

III. Jeżeli wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego dokumentu zawierający informacje wymagane w części II sekcje A (informacje na temat wykonawcy) i B (informacje na temat przedstawicieli wykonawcy), w części III (podstawy wykluczenia) oraz w – zakresie w jakim korzysta z zasobów podmiotu trzeciego – w części IV (kryteria kwalifikacji). Takie formularze powinny być wypełnione i podpisane przez te podmioty.

..........

[ciąg dalszy w III.1.3)].

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

[ciąg dalszy]

IV. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

V. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca przedstawia

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ pn. „Wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów”- oryginał dokumentu);

Treść dokumentu powinna określać w szczególności:

— zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

— czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą

— ---------

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczących: kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ – oryginał; oryginał oświadczenia musi być podpisany przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

— ---------

4. Wykaz dokumentów i oświadczeń które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu) – aktualnych na dzień ich złożenia:

1) kserokopia aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Prezydenta Miasta Legionowo, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 r., poz. 1289) w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia z wyłączeniem odpadów o kodach, które odbierane są wyłącznie z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;

2) kserokopia aktualnego wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez GIOŚ, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155 ze zm.) w związku z art. 235 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz 1987 ze zm.) i art. 84, art. 124 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688) – kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;

3) kserokopia aktualnego zezwolenia na transport odpadów zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz 1987 ze zm) – kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

4) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

— ---------

5. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp – aktualnych na dzień ich złożenia

dotyczących nie podlegania wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;

w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;

2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ -- oryginał; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ – oryginał; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;

dotyczących nie podlegania wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu

..........

[ciąg dalszy w ogłoszeniu o sprostowaniu/Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji].

5) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;

6) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ – oryginał; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;

8) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt 1-7 – odpowiednio w oryginale lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez ten podmiot;

9) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w:

a) ust. 5 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

b) ust. 5 pkt 4-6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

..........

ciąg dalszy w kolejnej części

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

10) Dokumenty, o których mowa w pkt 9 lit. a i lit.b tiret 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9 lit. b tiret 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

11) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 10 stosuje się.

12) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu o którym mowa w pkt 9-11 złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

13) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 5 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 9 lit. a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 5 pkt 10 zdanie pierwsze stosuje się.

14) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu o którym mowa w pkt 13 złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

15) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

----------

Inne dokumenty:

1. Formularz oferty.

2. wykaz instalacji, do których będą przekazywane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z art.6d ust.4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz.1593, z późn.zm.) - załącznik nr 4 do SIWZ.

Uwaga

Dokument pn. Wykaz instalacji, do których będą przekazywane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z art.6d ust.4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz.1593, z późn. zm.) w przypadku jego niezłożenia, nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. Oferta wykonawcy, który nie złoży tego dokumentu podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp.

..........

ciąg dalszy w kolejnej części

3. pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;

----------

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie:

1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument i oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców; pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

4) udzielone pełnomocnictwo musi upoważniać do działania w imieniu wykonawcy a treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony w przypadku, gdy jest to osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa;

5) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.;

6) oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;

b) wykonawcy powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w § 5 ust. 3-5 SIWZ z uwzględnieniem § 5 ust. 18-20 SIWZ.

c) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

– dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: jednolity dokument oraz dokumenty i oświadczenia wymienione w § 7 ust. 5 SIWZ – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;

– dokumenty wspólne takie jak: formularz oferty; dokumenty wymienione w § 7 ust. 4 SIWZ, zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; wykaz instalacji do których będą przekazywane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, bądź wykonawcy wspólnie z podpisami każdego z wykonawców,

7) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 6;

8) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, która powinna zawierać co najmniej:

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy i realizacji odbioru i transportu odpadów,

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy).

----------

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ)

..........

ciąg dalszy w kolejnej części

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczących: kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ - oryginał; oryginał oświadczenia musi być podpisany przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

 

Art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy Pzp (Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin 40 dni, nie krótszy jednak niż 15 dni, w następujących przypadkach: opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej).

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 203-366780
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/08/2017
Czas lokalny: 12:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/10/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

 

Otwarcie ofert jest jawne. Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, piętro II, pokój 3.11.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

 

Styczeń 2019 roku.

 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

 

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian znajdują się we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

 

VI.4)Procedury odwoławcze

 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

 

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

 

VI.4.3)Składanie odwołań

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/07/2017DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZETARGIEM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

załączniki do SIWZ związane z przetargiem:

załącznik nr 5 - wzór umowy wraz z załącznikami

załącznik nr 12 - opis przedmiotu zamówienia NIEAKTUALNY!

załączniki do SIWZ w wersji do edycji:
wykonawca składa wraz z ofertą

załącznik nr 1- formularz oferty NIEAKTUALNY

załącznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

załącznik nr 3 - wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów – jeżeli dotyczy

załącznik nr 4 - wykaz instalacji, do których będą przekazywane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z art.6d ust.4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz.u. z 2013 r. poz.1593, z późn.zm.)

wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stornie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert

załącznik nr 6 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;

wykonawca składa na wezwanie zamawiającego

załącznik nr 7 - wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia

załącznik nr 9 - oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

załącznik nr 10 - oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

załącznik nr 11 - oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716)

UWAGA!
zmiana terminu składania i otwarcia ofert, terminu wpłacania wadium oraz treść pytań i odpowiedzi dotyczących Specyfikacji Isotnych Warunków Zamówienia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 03.08.2017 r.

zmiana terminu składania i otwarcia ofert, terminu wpłacania wadium oraz treść pytań i odpowiedzi dotyczących Specyfikacji Isotnych Warunków Zamówienia
Sprostowanie / Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2017/S 149-309024

UWAGA!
Wezwanie wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego
KOPIA ODWOŁANIA

UWAGA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprosotwaniu ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.08.2017 r.
Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmianie Ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianie terminów składania i otwarcia ofert, wpłacania wadium oraz związania ofertą
załącznik nr 1-
formularz oferty AKTUALNY
załącznik nr 12 -
opis przedmiotu zamówienia AKTUALNY!
Sprostowanie / Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2017/S 155-322495

UWAGA!
treść pytań i odpowiedzi dotyczących Specyfikacji Isotnych Warunków Zamówienia
z dnia 17.08.2017 r.
 

Liczba odwiedzin : 1092
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Michał Ołdakowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Ołdakowski
Czas wytworzenia: 2017-07-28 08:31:15
Czas publikacji: 2017-08-17 12:51:59
Data przeniesienia do archiwum: 2017-08-31