Zarządzenie Nr 235/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 235/2017
PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dokonującej wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont chodnika wraz ze zjazdami w ulicy Kujawskiej w Legionowie”


Na podstawie art. 2 pkt 3, art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.1) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi pn.„Remont chodnika wraz ze zjazdami w ulicy Kujawskiej w Legionowie", w składzie:

1) Przewodniczący komisji - Marek Pawlak Zastępca Prezydenta Miasta;

2) Członek komisji - Aleksander Rogala Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej;

3) Członek komisji - Bogusława Osłów Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej;

4) Sekretarz komisji - Justyna Oszczyk Inspektor w Referacie Zamówień Publicznych.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
 
mgr Roman Smogorzewski


_________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, poz. 1250, poz. 1265, poz. 831, poz. 1579, poz. 996, poz. 1920,  poz. 2260, poz. 1020, Dz.U. z 2017r. poz. 933
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz.730, poz. 935 

Liczba odwiedzin : 55
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ilona Rutkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Oszczyk Justyna
Czas wytworzenia: 2017-07-05 13:39:39
Czas publikacji: 2017-07-14 13:39:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak