Rz.271.23.2017 Remont nawierzchni szutrowej terenu w Legionowie przy ul. Bałtyckiej 12 wraz z utworzeniem ogólnodostępnej strefy relaksu 

 

 

GMINA MIEJSKA LEGIONOWO

URZĄD MIASTA LEGIONOWO

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41

05 - 120 Legionowo

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont nawierzchni szutrowej terenu w Legionowie przy ul. Bałtyckiej 12 wraz z utworzeniem ogólnodostępnej strefy relaksu

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CEM-BUD Andrzej Sebastian Łoma, Józefów, ul. Piaskowa 7, 05-119 Legionowo

który zaoferował:

– cenę ofertową brutto za remont nawierzchni szutrowej terenu w Legionowie przy ul. Bałtyckiej 12 wraz z utworzeniem ogólnodostępnej strefy relaksu: 23.493,54 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i 54/100).

– proponowany okres gwarancji: 5 lat

- proponowany termin realizacji zamówienia: 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert,zawierające punktację przyznaną wykonawcom w przyjętym kryterium ceny i okresu gwarancji.

 

W kryterium „cena”, oferty były oceniane na podstawie następującego wzoru:

 

            C min.

Kc = --------------- x 100 pkt x 0,60 pkt

         C ocen.

gdzie:

C min.- cena oferty o najniższej cenie

Cocen.- cena oferty ocenianej

 

Kryterium „okres gwarancji”, było ocenione wg następującego wzoru:

 

(G ocen – 3)

Kg = ------------------ x 100 pkt x 0,20 pkt

4

gdzie:

Gocen – okres gwarancji badanej oferty

Gocen – nie może być niższy niż 3 lata, a równocześnie dla okresu gwarancji większego niż 7 lat przyjmuje się 20 pkt.

UWAGA: okresy nie będące całkowitą liczbą lat przyjęte będą proporcjonalnie do liczby pełnych lat.

 

Kryterium „termin realizacji zamówienia”, będzie ocenione wg następujących zasad:

oceniane będzie przez przyznanie wykonawcy 4 punktów za każde 2 dni kalendarzowe skrócenia terminu realizacji zamówienia poniżej określonego przez zamawiającego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 30 dni kalendarzowych, wg. wyszczególnienia:

 

termin realizacji 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy– 0 pkt

termin realizacji 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy - 4 pkt

termin realizacji 26 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy - 8 pkt

termin realizacji 24 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy - 12 pkt

termin realizacji 22 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy - 16 pkt

termin realizacji 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy - 20 pkt

 

 

 

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium
– cena

Liczba punktów w kryterium
– okres gwarancji

Liczba punktów w kryterium – termin realizacji zamówienia

Łącznie liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CEM-BUD

Andrzej Sebastian Łoma,

Józefów, ul. Piaskowa 7,

05-119 Legionowo

23.493,54

............................... x 100 x 0,60 pkt = 60,00 pkt

23.493,54 zł

5-3

----x 100 x 0,20 pkt = 10,00 pkt

4

20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy - 20 pkt

90 pkt

2.

BAZ-BRUK

Marek Bazylewski

ul. Gen. Osińskiego 19

05-190 Nasielsk

23.493,54 zł

............................... x 100 x 0,60 pkt = 33,55 pkt

42.011,88 zł

5-3

----x 100 x 0,20 pkt = 10,00 pkt

4

20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy - 20 pkt

63,55 pkt

 

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranego wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów (90,00) w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 64
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Oszczyk Justyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Oszczyk Justyna
Czas wytworzenia: 2017-07-14 13:13:30
Czas publikacji: 2017-07-14 14:14:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak