Wersja archiwalna

Rz.271.22.2017 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Legionowo 

 

 

08/07/2017    S129    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Legionowo: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2017/S 129-263301

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Legionowo Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41
Legionowo
05-120
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Stańczak
Tel.: +48 227663491
E-mail: zamowienia@um.legionowo.pl
Faks: +48 227664064
Kod NUTS: PL912

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.legionowo.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.legionowo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Legionowo.

Numer referencyjny: Rz.271.22.2017
II.1.2)Główny kod CPV
09000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.).

I

2. Zakup energii elektrycznej – Taryfa C12b oświetlenie uliczne, Taryfa Cxx i Gxx – pozostałe obiekty

3. W ramach realizacji pkt I przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:

1) zgłoszenia PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa z siedzią w Warszawie przy ul. Marsa 95 do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej,

2) reprezentowania Zamawiającego przed PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa z siedzią w Warszawie przy ul. Marsa 95, w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.

4. Wykonanie powyższych czynności odbywa się na podstawie załącznika nr 9 i załącznika nr 11 do SIWZ.

(ciąg dalszy w II.2.4).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Legionowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

 

C.d.

5. Wykonawca musi mieć zawartą oraz obowiązującą umowę tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 9 do SIWZ.

II

6. Budynek przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w Legionowie – moc przyłączeniowa obiektu według warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 588kW (TK/KR/1505/05 )

1) Przyłącze – wskaźnik rozliczeniowy mocy nr 00908214/nr ewidencyjny PPE 140800211_07- identyfikator klienta 44200116

— rozdzielnica SN-15kV w stacji 1432/1103

— nr stacji transformatorowej 1208

— rodzaj zasilania 230/400

— współczynnik mocy tg φ 0,4 kV

— nr linii L/2/NN/2

— nr stacji (nazwa stacji ) 1208

— rodzaj linii 4x1YKXS185

— długość linii 15 m

— przekrój linii 4x185 mm²

— moc przyłączeniowa 163 kW

— moc umowna przyłącza:

od stycznia – czerwca 80 kW

lipiec-sierpień – 140 kW

wrzesień- grudzień 80 kW

— nastawy zabezpieczeń głównych I = 250A

— czas opóźnienia t=1 s

— napięcie znamionowe Uzn = 0,4 kV

— miejsce dostarczenia energii – zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w stacji transformatorowej (na wyjściu kabli nN z rozdzielni nN stacji transformatorowej w kierunku instalacji odbiorcy)

— miejscem zainstalowania układu pomiarowego jest szafka pomiarowa w stacji transformatorowej

— układ pomiarowy zainstalowany w budynku rozdzielni głównej Centrum Administracyjno-Informacyjnego składa się z następujących urządzeń:

licznik wielofunkcyjny typu EMS – własność ZEWT- Dystrybucja

przekładniki prądowe 250/5 A/A

— rodzaj taryfy C21 w taryfie OSD C21

— grupa IV przyłączeniowa

Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy dla 1) przyłącza 690.000 kWh (690 MWh)

2) Przyłącze – wskaźnik rozliczeniowy mocy nr 00533314/Nr ewidencyjny PPE 1408002202_00- numer ewidencyjny klienta 44200115

— rozdzielnica SN-15kV w stacji 1432/1103

— nr stacji transformatorowej 1208

— rodzaj zasilania 230/400

— współczynnik mocy tg φ 0,4 kV

— nr linii L/2/NN/1

— nr stacji (nazwa stacji ) 1208

— rodzaj linii 4x1YKXS185

— długość linii 15 m

— przekrój linii 4x185 mm²

— moc przyłączeniowa 193 kW

— moc umowna przyłącza 90 kW

— nastawy zabezpieczeń głównych I=315A

— czas opóźnienia t=1 s

— napięcie znamionowe Uzn = 0,4 kV

— miejsce dostarczenia energii – zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w stacji transformatorowej (na wyjściu kabli nN z rozdzielni nN stacji transformatorowej w kierunku instalacji odbiorcy)

— miejscem zainstalowania układu pomiarowego jest szafka pomiarowa w stacji transformatorowej

— układ pomiarowy zainstalowany w budynku rozdzielni głównej Centrum Administracyjno-Informacyjnego składa się z następujących urządzeń:

licznik wielofunkcyjny typu EMS – własność ZEWT- Dystrybucja

przekładniki prądowe 300/5 A/A

— rodzaj taryfy C21 w taryfie OSD C21

— grupa IV przyłączeniowa

Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy dla 2) przyłącza 630.000 kWh (630 MWh)

3) Przyłącze – wskaźnik rozliczeniowy mocy nr 00908561/Nr ewidencyjny PPE 1408002201_08 numer ewidencyjny klienta 44400127 – lokal użytkowy restauracja

— rozdzielnica SN-15kV w stacji 1432/1103

— nr stacji transformatorowej 1208

— rodzaj zasilania 230/400

— współczynnik mocy tg φ 0,4 kV

— 3-fazy

— moc przyłączeniowa 103 kW

— moc umowna przyłącza 28 kW

— nastawy zabezpieczeń głównych 32A

— czas opóźnienia t=1 s

— napięcie znamionowe Uzn = 400V

— miejsce dostarczenia energii – zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w stacji transformatorowej (na wyjściu kabli nN z rozdzielni nN stacji transformatorowej w kierunku instalacji odbiorcy)

— miejscem zainstalowania układu pomiarowego jest szafka pomiarowa w stacji transformatorowej

— układ pomiarowy zainstalowany w budynku rozdzielni głównej Centrum Administracyjno-Informacyjnego składa się z następujących urządzeń:

(ciąg dalszy w SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 36 000 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych i 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

1. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) zdolności zawodowej.

I. Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia

3. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – zamawiający wyraża jako minimalne poziomy:

1) posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

4. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej – zamawiający wyraża jako minimalne poziomy:

1) Wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy zrealizowanej lub realizowanej w ramach jednej umowy obejmującej dostarczenie do odbiorcy co najmniej 2GWh energii elektrycznej w sposób ciągły przez 12 kolejnych miesięcy.

.......

IV. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie (Konsorcjum)

15. Zamawiający określa sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 ust. 3 SIWZ w sposób następujący:

1) przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej przez wykonawców występujących wspólnie zamawiający weźmie pod uwagę łączny potencjał podmiotów go tworzących, przy czym „łącznie” należy utożsamiać z matematycznym sumowaniem konsorcjantów, ale też „łącznie” należy interpretować w ten sposób, że to każdy z członków konsorcjum może wykazać się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu a wykazanie się przez jednego z konsorcjantów zwalnia pozostałych z tego obowiązku (jeden, wszyscy lub niektórzy)

16. Zamawiający nie określa sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 ust. 4 SIWZ.

17. Zamawiający nie określa warunków realizacji zamówienia przez wykonawców w inny sposób niż w przypadku pojedynczych wykonawców.

.......

2. Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnych na dzień składania ofert:

1) jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jednolity dokument), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE – załącznik nr 2 do SIWZ – oryginał; oryginał jednolitego dokumentu musi być podpisany przez wykonawcę;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Uwaga

I. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

II. Wykonawca wypełniając jednolity dokument w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (Część IV jednolitego dokumentu) może ograniczyć się do wypełniania sekcji α. Wobec powyższego wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV jednolitego dokumentu dotyczącej kryteriów kwalifikacji.

III. Jeżeli wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego dokumentu zawierający informacje wymagane w części II sekcje A (informacje na temat wykonawcy) i B (informacje na temat przedstawicieli wykonawcy), w części III (podstawy wykluczenia) oraz w – zakresie w jakim korzysta z zasobów podmiotu trzeciego – w części IV (kryteria kwalifikacji). Takie formularze powinny być wypełnione i podpisane przez te podmioty.

IV. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

V. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

.......

4. Wykaz dokumentów i oświadczeń które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu) – aktualnych na dzień ich złożenia:

1) kserokopia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;

2) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,

.......

5. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp – aktualnych na dzień ich złożenia

dotyczących nie podlegania wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;

w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;

2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ -- oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;

4) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt 1-3 SIWZ – odpowiednio w oryginale lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez ten podmiot;

.......

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

.......

Opis postępowania zamawiającego na etapie dokonywania oceny spełnienia warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia w niniejszym postępowaniu:

1) Etap I – Zamawiający mając na względzie uprawnienie nadane treścią art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert pod kątem ich odrzucenia, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2) Etap II – ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

.......

Inne dokumenty:

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ).

2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca przedstawia wraz z ofertą

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ pn. „Wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów”- oryginał dokumentu);

Treść dokumentu powinna określać w szczególności:

— zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczących: kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ – oryginał; oryginał oświadczenia musi być podpisany przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie:

1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument i oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców; pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

4) udzielone pełnomocnictwo musi upoważniać do działania w imieniu wykonawcy a treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony w przypadku, gdy jest to osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa;

5) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.;

6) oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;

b) wykonawcy powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w § 5 ust. 3-5 SIWZ z uwzględnieniem § 5 ust. 18-20 SIWZ.

c) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

— dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: jednolity dokument oraz dokumenty i oświadczenia wymienione w § 7 ust. 5 SIWZ – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;

— dokumenty wspólne takie jak: formularz oferty; dokumenty wymienione w § 7 ust. 4 SIWZ, zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; – składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, bądź wykonawcy wspólnie z podpisami każdego z wykonawców,

7) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 6;

8) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, która powinna zawierać co najmniej:

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy i realizacji odbioru i transportu odpadów,

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

C) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy).

5. wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)

.......

Umowa stanowi załączniki nr 4A i 4B do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/08/2017
Czas lokalny: 12:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/10/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

 

Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, piętro II, pokój 3.11.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

 

II połowa 2019 roku.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2017


DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZETARGIEM:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 4A - wzór umowy wraz z załącznikami – dot. I
          załącznik nr 1 do umowy
          załącznik nr 2 do umowy

załącznik nr 4B - wzór umowy – dot. II i III

załączniki nr 9 - Lista obiektów zamawiającego wraz z szacunkowymi zużyciami energii i taryfami

załączniki nr 10 - Lista obiektów zamawiającego wraz z szacunkowymi zużyciami energii i taryfami

załączniki nr 11 - Pełnomocnictwo

załączniki do SIWZ, które wykonawca składa wraz z ofertą:

załącznik nr 1 - formularz oferty / ZAŁĄCZNIK NIEAKTUALNY

załącznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

załącznik nr 3 - wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów – jeżeli dotyczy

załączniki do SIWZ, które wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stornie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert

załącznik nr 5 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;

załączniki do SIWZ, które wykonawca składa na wezwanie zamawiającego:

załącznik nr 6 - wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

załącznik nr 7 - oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

załącznik nr 8 - oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

Treść pytań i odpowiedzi na zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ

Treść pytania i odpowiedź na zapytanie przesłane drogą elektroniczną w dniu 13.07.2017 r.

Treść pytań i odpowiedzi na zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ

Treść pytań i odpowiedzi na zapytania przesłane drogą elektroniczną w dniu 18.07.2017r.

Informacja o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej
załącznik nr 01 - formularz oferty / ZAŁĄCZNIK AKTUALNY

 

Liczba odwiedzin : 691
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Michał Ołdakowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Ołdakowski
Czas wytworzenia: 2017-07-07 08:34:53
Czas publikacji: 2017-08-10 11:57:38
Data przeniesienia do archiwum: 2017-08-18