Ubieganie się przedsiębiorców o udzielenie ulgi w płatnościach w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny objętych pomocą de minimis 

 

Informacja wraz ze wzorami wniosków

 

Podstawa prawna:

1. Uchwała Rady Miasta Legionowo Nr XXXI/405/2017 z dnia 31 maja 2017r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej (Dz. Urz. Woj. z 2017r., poz.5178).

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.)

3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L.2013.352.1).


Wymagane dokumenty:

1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. poz. 1543).

2. Kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymywaniu takiej pomocy w tym okresie.

3. Kserokopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych.

4. Wniosek o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą / osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

6. Dokument udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli zostało ustanowione.


Sposób złożenia wniosku:

1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP epuap.gov.pl/wps/portal (adres skrzynki podawczej na ePUAP: /UMLegionowo/skrytka).

2. Przesłać elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl (wymagany podpis elektroniczny).

3. Złożyć w Biurze Obsługi Klienta (parter – stanowiska nr 3-8) (wymagany własnoręczny podpis).

4. Przesłać listownie na adres Urzędu Miasta Legionowo (wymagany własnoręczny podpis).

 

Opłaty:

brak

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

14 – 30 dni, sprawy szczególnie skomplikowane – do 60 dni


Sposób zakończenia postępowania:

postępowanie kończy się zawarciem porozumienia, bądź odmową zawarcia porozumienia


Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej:

sekretarka Iwona Pawlak

Nazwa Wydziału/ Referatu/ Stanowiska: Referat Windykacji i Egzekucji

Piętro: I

Nr pokoju: 2.18

Nr telefonu: (22) 766-40-99

Godziny pracy: poniedziałek 8.00 – 18.00, od wtorku do piątku 8.00 - 16.00


Tryb odwoławczy:

nie występuje


Uwagi: Ewentualne wnioski i skargi dotyczące działalności Urzędu Miasta Legionowo można składać do Prezydenta Miasta Legionowo, Zastępców Prezydenta Miasta Legionowo, Sekretarza Miasta Legionowo, Skarbnika Miasta Legionowo po uprzednim uzgodnieniu w Sekretariacie spotkania lub pisemnie składać w Biurze Obsługi Klienta stanowiska nr 3-8.


Urząd Miasta Legionowo 05-120 Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41

tel.: 22 774-20-31, 22 766-40-00, fax: 22 774-02-32

e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl


Biuro Obsługi Klienta czynne w godz.:

poniedziałek: 8.00 - 18.00

wtorek - piątek: 8.00 – 16.00

 

Wnioski:

Wniosek o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilno - prawny (pdf)

Oświadczenie o ochronie danych osobowych do spraw o charakterze cywilnoprawnym (pdf)

Oświadczenie o stanie majątkowym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą /osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (pdf)

Oświadczenie o otrzymaniu / nie otrzymaniu pomocy de minimis (pdf)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xlsx)

 

Liczba odwiedzin : 307
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Blicharska
Czas wytworzenia: 2016-11-21 14:45:00
Czas publikacji: 2018-03-26 11:43:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak