Ubieganie się przedsiębiorców o udzielenie ulgi w płatnościach w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny objętych pomocą de minimis 

 

Informacja wraz ze wzorami wniosków

 

Podstawa prawna:

1. Uchwała Rady Miasta Legionowo Nr XXXI/405/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej (Dz. Urz. Woj. z 2017 r., poz. 5178).

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).

3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L.2013.352.1).


Wymagane dokumenty:

1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. poz. 1543).

2. Kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymywaniu takiej pomocy w tym okresie.

3. Kserokopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych.

4. Wniosek o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

5. Przedstawienie sytuacji ekonomicznej prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis – oświadczenie majątkowe.

6. Dokument udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli zostało ustanowione.


Sposób złożenia wniosku:

1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP – o ile Podatnik posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

2. Złożyć w Biurze Obsługi Klienta (parter- stanowiska nr 14-18);

3. Przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

Opłaty: brak

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

14 – 30 dni, sprawy szczególnie skomplikowane – do 60 dni


Sposób zakończenia postępowania:

postępowanie kończy się zawarciem porozumienia, bądź odmową zawarcia porozumienia


Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej:


podinspektor Iwona Świć

Nazwa Wydziału/ Referatu/ Stanowiska: Referat Windykacji i Egzekucji

Piętro; I

Nr pokoju: 2.18

Nr telefonu: (0-22) 766-40-99

Godziny pracy: poniedziałek 8ºº – 18ºº, od wtorku do piątku 8ºº - 16ºº


Tryb odwoławczy:

nie występuje


Uwagi: ewentualne wnioski i skargi dotyczące działalności Urzędu Miasta Legionowo można składać do Prezydenta Miasta Legionowo, Zastępców Prezydenta Miasta Legionowo, Sekretarza Miasta Legionowo, Skarbnika Miasta Legionowo po uprzednim uzgodnieniu w Sekretariacie spotkania lub pisemnie składać w Biurze Obsługi Klienta.


Urząd Miasta Legionowo 05-120 Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41

tel.: 22 774-20-31, 22 766-40-00, fax: 22 774-02-32

e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl


Biuro Obsługi Klienta czynne w godz.:

poniedziałek: 8.00 - 18.00

wtorek - piątek: 8.00 – 16.00

 

Wnioski:

Wniosek o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilno - prawny (pdf)

Oświadczenie o ochronie danych osobowych do spraw o charakterze cywilnoprawnym (pdf)

Oświadczenie o stanie majątkowym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą /osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (pdf)

 

Liczba odwiedzin : 160
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ilona Rutkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Świć
Czas wytworzenia: 2016-11-21 14:45:00
Czas publikacji: 2017-07-14 12:44:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak