Ubieganie się osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej o udzielenie ulgi w płatnościach w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

 

Informacja wraz ze wzorami wniosków

 

Podstawa prawna:

1. Uchwała Rady Miasta Legionowo Nr XXXI/405/2017 z dnia 31 maja 2017r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej (Dz. Urz. Woj. z 2017r., poz. 5178)

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.)


Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

2. Dokumenty potwierdzające ważny interes strony lub interes publiczny.

3. Oświadczenie o ochronie danych osobowych do spraw o charakterze cywilnoprawnym.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym,

5. Dokument udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli zostało ustanowione.


Sposób złożenia wniosku:

1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP epuap.gov.pl/wps/portal (adres skrzynki podawczej na ePUAP: /UMLegionowo/skrytka).

2. Przesłać elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl (wymagany podpis elektroniczny).

3. Złożyć w Biurze Obsługi Klienta (parter – stanowiska nr 3-8) (wymagany własnoręczny podpis).

4. Przesłać listownie na adres Urzędu Miasta Legionowo (wymagany własnoręczny podpis).


Opłaty:

brak


Przewidywany termin załatwienia sprawy:

14 – 30 dni, sprawy szczególnie skomplikowane – do 60 dni


Sposób zakończenia postępowania:

postępowanie kończy się zawarciem porozumienia, bądź odmową zawarcia porozumienia


Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej:

sekretarka Iwona Pawlak

Nazwa Wydziału/ Referatu/ Stanowiska:

Referat Windykacji i Egzekucji

Piętro: I

Nr pokoju: 2.18

Nr telefonu: (22) 766-40-99

Godziny pracy: poniedziałek 8.00 – 18.00, od wtorku do piątku 8.00 - 16.00


Tryb odwoławczy:

nie występuje


Uwagi: Ewentualne wnioski i skargi dotyczące działalności Urzędu Miasta Legionowo można składać do Prezydenta Miasta Legionowo, Zastępców Prezydenta Miasta Legionowo, Sekretarza Miasta Legionowo, Skarbnika Miasta Legionowo po uprzednim uzgodnieniu w Sekretariacie spotkania lub pisemnie składać w Biurze Obsługi Klienta stanowiska nr 3-8.


Urząd Miasta Legionowo 05-120 Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41

tel.: 22 774-20-31, 22 766-40-00, fax: 22 774-02-32

e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl


Biuro Obsługi Klienta czynne w godz.:

poniedziałek: 8.00 - 18.00

wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

 

Wnioski:

Wniosek o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilno - prawny (pdf)

Oświadczenie o ochronie danych osobowych do spraw o charakterze cywilnoprawnym (pdf)

Oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym (pdf)

Oświadczenie o otrzymaniu / nie otrzymaniu pomocy de minimis (pdf)

 

Liczba odwiedzin : 284
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Blicharska
Czas wytworzenia: 2016-11-21 14:41:36
Czas publikacji: 2018-03-26 11:15:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak