http://bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Kompetencje wydziału
 

Do zadań i kompetencji Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należy:

 

1) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami - obiektami Centrum Informacyjno-Administracyjnym zwanego dalej Centrum przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 oraz Areną Legionowo przy ul. B. Chrobrego 50B w zakresie:

a) zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;

b) bieżącego administrowania nieruchomością;

c) utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;

d) utrzymania bieżącego i wykonywania niezbędnych napraw, drobnych remontów, serwisów, przeglądów technicznych i konserwacji systemów (C.O., wentylacji i klimatyzacji, ppoż., telewizji dozorowej, systemu włamania i kontroli dostępu, sygnalizacji pożaru, instalacji elektrycznej i pozostałych funkcjonujących w obiektach);

e) utrzymania czystości w obiektach i na posesjach przyległych do wskazanych nieruchomości;

f) zabezpieczenia i dozoru obiektów;

2) ustalanie potrzeb oraz planowanie i realizacja budżetu na działalność związaną z realizacją zadań wydziału;

3) prowadzenie gospodarki lokalami biurowymi w siedzibie Urzędu Miasta i w Arenie Legionowo oraz w zakresie wykorzystania powierzchni i pomieszczeń w obiektach;

4) prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowo - magazynowej w zakresie zakupów art. spożywczych, biurowych, higienicznych i środków czystości, sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji wielobranżowych prac konserwacyjnych i porządkowych w obiektach.;

5) rozliczanie bieżących kosztów eksploatacyjnych wynikających z umów najmu lokali w budynkach Centrum i Arena Legionowo;

6) aktualizacja informacji wizualnej w budynkach Centrum i Areny Legionowo;

7) prowadzenie zaopatrzenia i ewidencji w zakresie przydziałów odzieży i obuwia roboczego oraz strojów reprezentacyjnych dla pracowników Urzędu Miasta Legionowo zgodnie z Regulaminem Pracy w Urzędzie Miasta Legionowo;

8) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją pojazdów służbowych będących na stanie Wydziału Administracyjno – Gospodarczego oraz prowadzenie wykazu osób posiadających zezwolenie na prowadzenie pojazdów służbowych;

9) prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczeń majątkowych, mienia, sprzętu, pojazdów będących na stanie Wydziału i odpowiedzialności cywilnej, w związku z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Legionowo oraz dotyczących obiektów Centrum i Arena Legionowo;

10) prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych stanowiących wyposażenie i składniki majątku Urzędu;

11) prowadzenie magazynku materiałów biurowych i środków czystości oraz uproszczonej ewidencji tych materiałów;

12) prowadzenie gospodarki, ewidencji i zabezpieczenia druków ścisłego zarachowania Urzędu, (prowadzenie zaopatrzenia, ewidencji i rozliczania druków ścisłego zarachowania w postaci: dowody wpłaty – KP "kasa przyjmie", dowody wypłaty – KW "kasa wypłaci", arkusze spisu z natury, karty drogowe, kwitariusze przychodowe, bilety dziennej opłaty targowej, mandaty karne, legitymacje służbowe, upoważnienie do nadawania i odbioru przesyłek zawierających informacje niejawne) zgodnie z Instrukcją w sprawie gospodarki, ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.

13) zlecanie wykonania pieczęci oraz prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych;

14) zlecanie druku ogłoszeń i informacji Urzędowych w prasie;

15) przygotowywanie dokumentacji i materiałów do postępowań w sprawach zamówień publicznych i współpraca w tym zakresie z Referatem Zamówień Publicznych;

16) organizowanie przy współpracy z komórkami Urzędu, spotkań okolicznościowych organizowanych przez Urząd i na potrzeby Urzędu;

17) prenumerata prasy i czasopism oraz zakup publikacji i druków dla potrzeb Urzędu;

18) obsługa centrali telefonicznej;

19) nadzór nad właściwym wykorzystaniem systemu nagrywania rozmów telefonicznych za pośrednictwem centrali telefonicznej w Urzędzie;

20) obsługa kserokopiarek oraz świadczenie odpłatnych usług ksero dla potrzeb klientów Urzędu.

21) prowadzenie dokumentacji w zakresie zadań i kompetencji Zgromadzenia Wspólników oraz protokołowanie posiedzeń Zgromadzenia Wspólników, jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo:

a) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Spółka z o. o.,

b) Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Spółka z o. o.,

c) KZB „Legionowo” Spółka. z o.o.

22) prowadzenie dokumentacji w zakresie zadań i kompetencji wspólnika firmy pod nazwą Mazowiecki Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., w której wspólnikiem jest Miasto Legionowo;

23) wykonywanie zadań wymienionych w § 46 pkt 11 w razie nieobecności Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Ilość odwiedzin2017
Osoba wprowadzającaAgnieszka Przybysz
Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęKatarzyna Kozłowska
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Data utworzenia2010-12-10
Data ukazania się2010-12-10
Ostatnia zmiana2014-01-14
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
Tel. 22 774 20 31
fax 22 784 95 66

loading...
Proszę czekać...