http://bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Uchwała nr LVII/672/2002
w sprawie ustalenia rodzajów i cen biletów autobusowych oraz zakresu stosowania ulg za przejazd środkami komunikacji lokalnej Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie

Uchwała Nr LVII/672/2002
Rady Miejskjej w Legionowie
z dnia 2 października 2002 roku

w sprawie ustalenia rodzajów i cen biletów autobusowych oraz zakresu stosowania ulg za przejazd środkami komunikacji lokalnej Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr. 9, poz. 43 z późn. zm.) i art. 7 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o amorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591, z późn. zm.)
Rada Miejska w Legionowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące rodzaje i ceny biletów autobusowych za przejazd środkami transportu komunikacji loklnej Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie:
1). bilet jednorazowy pełnopłatny 2,50 zł (w tym 7% VAT)
2). bilet jednorazowy ulgowy 1,20 zł (w tym 7% VAT)
3). bilet jednorazowy bezpłatny ---------------------
4). miesięczny bilet ulgowy na jedną linię 40 zł (w tym 7% VAT)
5). miesięczny bilet ulgowy na wszystkie linie 60 zł (w tym 7% VAT)
6). miesięczny bilet pełnopłatny na jedną linie 75 zł (w tym 7% VAT)
7). miesięczny bilet pełnopłatny na wszystkie linie 90 zł (w tym 7% VAT)
8). dzienny bilet sieciowy na wszystkie linie 6,00 zł (w tym 7% VAT)

§ 2

Do korzystania z ulg za przejazd środkami transportu komunikacji lokalnej Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie upoważnione śa następujące osoby:
1). dzieci powyżej czwartego roku życia,
2). uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz dziennych szkół zawodowych, średnich i policealnych, nie dłużej niż do ukończenia 21 lat - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
3). studenci, nie dłużej niż do ukończenia 26 lat - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
4). emeryci i renciści którzy ukończyli 60 lat na podstawie aktualnego odcinka emerytury lub renty łącznie z dowodem tożsamości

§ 3

Z opłat za przejazd środkami komunikacji lokalnej Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie zwolnione są następujące osoby:
1). uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji na podstwawie orzeczenia ZUS,
2). uznane za niepełnosprawne w znacznym stopniu na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności,
3). będące opiekunami towarzyszącymi osobom wymienionym w punkcie 1 i 2,
4). ociemniali wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych,
5). dzieci do lat 4 - na podstawie oświadczenia opiekuna,
6). uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych z Legionowie wraz z ich opiekunami,
7). obywatele polscy, którzy ukończyli 70 - ty rok życia na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu,
8). umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji
9). Honorowi Obywatele Miasta Legionowa,

§ 4

Wysokość utraconych przychodów z tytułu przyznanych ulg będzie pokrywana dotacją udzieloną Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu

§ 5

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Legionowie Nr. XIX/227/99 z 29 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia rodzajów i cen biletów autobusowych oraz zakresu stosowanych ulg za przejazd środkami Zakładu Komunikacji Lokalnej w Legionowie i Nr. XXXIX/459/2001 z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia cen biletów autobusowych za przejazd środkami transportu komunikacji lokalnej Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Legionowa.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Legionowie
mgr Jan Grabiec
Ilość odwiedzin1725
Osoba wprowadzającaAgnieszka Przybysz
Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęAgnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Data utworzenia2003-08-01
Data ukazania się2003-08-01
Ostatnia zmiana2007-10-05
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
Tel. 22 774 20 31
fax 22 784 95 66

loading...
Proszę czekać...