http://bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem


Uchwała
Rady Miasta Legionowo

z dnia .................... 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1) oraz § 70 ust. 3 Statutu Gminy Miejskiej Legionowo – stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/314/2004 Rady Miasta Legionowo z dnia 8 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Legionowo (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 247, poz. 6655 z późn. zm2) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/513/2005 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 października 2005 r. w sprawie określenia jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo z późn. zm.3)  w §1 wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„ 8) Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Władysława Broniewskiego 7 ”

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie

„ 11) Przedszkole Miejskie nr 3 im. Koszałka Opałka, ul. Zegrzyńska 71 ”

c) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„ 13) Przedszkole Miejskie nr 6 Tęczowa Szóstka, ul. Władysława Broniewskiego 3 ”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

___________________
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157 poz. 1241.
2Zmiany wprowadzono uchwałą Nr XXVII/327/2004 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 października 2004 r. (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego Nr 227, poz. 7557), Nr X/107/2007 z dnia 29 sierpnia 2008 r. (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego Nr 217, poz. 6247), Nr XVI/181/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego Nr 61, poz. 2210) i Nr XXVI/335/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego Nr 219, poz. 9408).
3Zmiany wymienionej uchwały wprowadzono uchwałą Nr XL/524/2005 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2005 r., uchwałą Nr XLVIII/615/2006 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lipca 2006 r. i uchwałą Nr XXIV/312/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2008 r.,uchwałą Nr XXXV/450/2009Rady Miasta Legionowo z dnia 26 sierpnia 2009 r., Uchwała Nr XL/ 525/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 stycznia 2010 r.

Prezydent Miasta
Roman Smogorzewski 

Uzasadnienie
do projektu Uchwały
Rady Miasta Legionowo
z dnia..................lutego 2010r.
zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia jednostek organizacyjnych
Gminy Legionowo

Zmiany w Uchwale Nr XXXIX/513/2005 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 października 2005 r. w sprawie określenia jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo z późn. zm. wynikają z podjętych Uchwał Rady Miasta Legionowo:

1.Uchwały Nr VII/ 68/2007 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 3 w Legionowie przy ul. Władysława Broniewskiego 7.

2.Uchwały Nr XVII/191/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 3 w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 71.

3.Uchwały Nr XL/525/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazwy Przedszkolu Miejskiemu Nr 6 w Legionowie przy ul. Władysława Broniewskiego 3.

Prezydent Miasta
Roman Smogorzewski

Ilość odwiedzin856
Osoba wprowadzającaAgnieszka Przybysz
Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęElżbieta Kiełbasińska
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Data utworzenia2010-02-10
Data ukazania się2010-02-16
Ostatnia zmiana2010-02-16
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
Tel. 22 774 20 31
fax 22 784 95 66

loading...
Proszę czekać...